Nya rek­torn för Ca­re­e­ria he­ter Pa­si Kan­ka­re

Rek­torn för den nya sko­lan Ca­re­e­ria som bil­das då Po­int Col­lege och Edu­po­li fu­sio­ne­ras vid års­skif­tet he­ter Pa­si Kan­ka­re. Sty­rel­sen för Ca­re­e­ria fat­ta­de be­slu­tet på tors­da­gen.

Östnyland - - Ön - ÖN

Pa­si Kan­ka­re är dok­tor i pe­da­go­gik och har en bred er­fa­ren­het. Bland an­nat har han job­bat i chefs­po­si­tion. Han har er­fa­ren­het av att job­ba för en sam­kom­mun och har ock­så job­bat med yr­kes­ut­bild­ning på Ut­bild­nings­sty­rel­sen. Ett av kri­te­ri­er­na för den nya rek­torn var att hen skall ha för­ut­sätt­ning­ar att le­da per­so­na­len ge­nom den sto­ra för­änd­ring sam­man­slag­ning­en in­ne­bär.

Sam­ar­be­te vik­tigt

Ca­re­e­ri­as sty­rel­se fäs­te spe­ci­ell vikt vid att Kan­ka­re har job­bat re­sul­tatin­rik­tat och är van att le­da sin per­so­nal och att han kän­ner till den nya yr­kes­ut­bild­nings­la­gen. Ca­re­e­ria med en per­so­nal på om­kring 400 per­so­ner be­hö­ver en rek­tor med god kun­skap in­om kom­mu­ni­ka­tion. Även för­må­ga till ett brett sam­ar­be­te och bildan­de av nät­verk spe­la­de stor roll då be­slu­tet fat­ta­des.

Kan­ka­re job­bar så att sä­ga re­dan in­om hu­set, på Edu­po­liPo­in­tCol­lege Oy där han för till­fäl­let har en tids­bun­den tjänst som verk­stäl­lan­de di­rek­tör till slu­tet av år 2018. Vid års­skif­tet blir han rek­tor för den nya sko­lan.

Ca­re­e­ria har verk­sam­het i Borgå, Lo­vi­sa, Asko­la och Helsing­fors, Van­da och Ker­vo och till­stånd att ord­na ut­bild­ning på fins­ka och svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.