Mål­sätt­ning: skid­bac­ken i Ko­kon öpp­nar till själv­stän­dig­hets­da­gen

Fö­re­ta­ga­re Niklas Blo­man­der hop­pas på att snart ha till­räck­ligt med snö för att öpp­na åt­minsto­ne barn­bac­ken i Ko­kon skid­cen­t­rum. Trots att han själv inte läng­re kom­mer att ha an­svar för verk­sam­he­ten ef­ter den här sä­song­en tror han på skid­cen­t­rets fram­tid.

Östnyland - - Ön - Os­kar Skog­berg os­kar.skog­[email protected]­me­dia.fi

Fin­för­de­lat vat­ten spru­tar ut i luf­ten ur de då­nan­de snö­ka­no­ner­nas mun­styc­ken och kris­tal­li­se­ras till snö in­nan de fal­ler ner till mar­ken. Bac­kar­nas om­vand­ling från sen­höst­li­ga brung­rö­na gräs­mar­ker till ski­nan­de vi­ta pis­ter är i full gång och även gra­nar­na i när­he­ten har fått sin del av snötäc­ket. Ky­la dyg­net runt är nå­got som fö­re­ta­ga­re Niklas Blo­man­der hop­pas på, så länge ter­mo­me­tern hål­ler sig un­der noll­strec­ken kan snö­ka­no­ner­na hål­las i gång.

– Fast ju kal­la­re desto bätt­re. I minus tio gra­der kan vi på en tim­me gö­ra li­ka myc­ket snö som vi nu gör på ett dygn. Då ser det på av­stånd ut som att det lig­ger ett snö­moln över he­la om­rå­det, sä­ger han.

I fjol kun­de skid­bac­kar­na öpp­nas först i mit­ten av ja­nu­a­ri så med tan­ke på det ser det här året lo­van­de ut.

– Om allt går bra sik­tar vi på att kun­na öpp­na åt­minsto­ne barn­bac­ken till själv­stän­dig­hets­da­gen. Den är ba­ra hälf­ten så hög som de and­ra men om man är en till­räck­ligt iv­rig vux­en sla­lomå­ka­re så kan man nog åka i den.

Sista sä­song­en

I april blev det klart att fö­re­ta­get Ko­kon-Sport som Blo­man­der äger till­sam­mans med sin sys­ter Mar­ga­re­ta Blo­man­der-Vä­i­sä­nen inte kom­mer att dri­va skid­cen­t­ret ef­ter den här sä­song­en. Bakom be­slu­tet lig­ger främst, men inte en­bart, de se­nas­te årens då­li­ga vint­rar.

– Jag bör­ja­de som his­spoj­ke 1985 och i tju­go års tid har vi haft hand om he­la verk­sam­he­ten. Med den er­fa­ren­he­ten har vi lärt oss att kla­ra eko­no­min även un­der då­li­ga vint­rar så vi har ett skuld­fritt bo­lag. Men det har krävt att man job­bar rum­pan av sig och att man själv kan re­pa­re­ra det mesta som går sön­der. Jag tyc­ker än­då det är ett ro­ligt jobb, men jag är inte läng­re så ung och or­ken bör­jar try­ta.

Som han vi­sat med eget ex­em­pel är det möj­ligt att dri­va en lön­sam skid­verk­sam­het i Ko­kon och han hop­pas att nå­gon an­nan fö­re­ta­ga­re ska ta över.

Mar­ken är Borgå stads me­dan Ko­kon-Sport äger ut­rust­ning­en.

– Än­nu har än­då ing­en po­ten­ti­ell fö­re­ta­ga­re kon­tak­tat mig och sta­den har inte hel­ler skic­kat ut nå­gon an­buds­be­gä­ran. Vårt hy­res­kon­trakt lö­per ut den 15 sep­tem­ber och om om en ny ak­tör kom­mer med i bil­den först då så blir det bråt­tom att få allt i skick.

Blo­man­der hål­ler även dör­ren på glänt för att han själv skul­le va­ra med i verk­sam­he­ten på nå­got sätt.

– Om jag hit­tar nå­gon bra sam­ar­bets­part­ner och om sta­den god- tar vis­sa vill­kor så kan jag väl tän­ka mig att fort­sät­ta i nå­gon form. Men det sist nämn­da är inte så san­no­likt, men man vet ju ald­rig.

Som det nu ser ut blir den här vin­tern än­då den sista för Blo­man­der och tan­ken på det väc­ker bå­de ve­mod och lätt­nad.

– Lätt­nad ef­tersom det all­tid är väl­digt stres­sigt när man inte på för­hand vet huruda­na vint­rar­na blir. Ve­mo­digt är det för att jag va­rit med så länge. Jag kän­ner al­la och al­la kän­ner mig.

Foto: KristoF­Fer Åberg

GAM­MAL I BACKEN. Niklas Blo­man­der bör­ja­de ar­be­ta som his­spoj­ke i Ko­kon­bac­ken re­dan 1985.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.