Äld­re öns­kar mångsidigt bo­en­de

Östnyland - - Debatt - Mi­KAe­lA ny­lAn­der stads­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de, riks­dags­le­da­mot, Borgå

Äldre­oMsorg För­ra vec­kan ord­na­des i Borgå ett se­mi­na­ri­um om hur äld­re vill bo. En av lan­dets le­dan­de fors­ka­re på om­rå­det in­led­de och del­gav oss oli­ka ex­em­pel från he­la lan­det. Le­dan­de tjäns­te­män från Lo­vi­sa, Sib­bo och Borgå be­rät­ta­de om kon­kre­ta pla­ner in­för fram­ti­den och om hur man re­so­ne­rar i kom­mu­ner­na. Folk­häl­san pre­sen­te­ra­de si­na mo­del­ler.

Un­der dis­kus­sio­nen fick vi be­kräf­tel­se på det vi vet från ti­di­ga­re, äld­re per­so­ner vill va­ra med och på­ver­ka i frå­gor som be­rör bo­en­de. Dess­utom mås­te vi i fram­ti­den bli bätt­re på att er­bju­da oli­ka al­ter­na­tiv.

Bo­en­de hand­lar om så myc­ket me­ra än det eg­na hem­met. Tra­fik­lös­ning­ar, plan­lägg­ning­en i sin hel­het, när­het till mångsidig ser­vice, möj­lig­het till so­ci­al sam­va­ro och att fritt kun­na rö­ra sig på­ver­kar bo­en­det.

I dag fo­ku­se­rar vi på att stö­da bo­en­det hem­ma så länge som möj­ligt och då det­ta inte läng­re är möj­ligt er­bjuds ser­vice­bo­en­de. De här bo­en­de­for­mer­na kom­mer sä­kert att för­bli de sto­ra hel­he­ter­na som krä­ver re­sur­ser. Äld­re som ex­em­pel­vis bor på lands­byg­den vill säl­lan flyt­ta bort från hem­byn och ock­så det­ta ska stödas.

Mel­lan­for­mer­na dis­ku­te­ras allt­för li­te trots att det på många håll väx­er fram fi­na al­ter­na­tiv. Min­nes­by­ar, se­ni­or­bo­stä­der i hög­hus el­ler rad­hus äm­na­de för al­la ål­ders­grup­per el­ler he­la se­nior­kvar­ter el­ler se­ni­or­hus är ba­ra någ­ra av al­ter­na­ti­ven.

Den so­ci­a­la sam­va­ron är myc­ket vik­tig och i många av bo­en­de­al­ter­na­ti­ven finns det re­ser­ve­rat ge­men­sam­ma ut­rym­men för ge­men­sam­ma ak­ti­vi­te­ter. Van­li­ga bo­stä­der (dock an­pas­sa­de för äld­re) i an­slut­ning till ser­vice­bo­en­de och med ome­del­bar när­het till ser­vice och stöd den dag det be­hövs blir allt po­pu­lä­ra­re. Då man byg­ger hög­hus och rad­hus kun­de man ock­så med för­del pla­ne­ra så att en del av lä­gen­he­ter­na är an­pas­sa­de för äld­re. Många äld­re vill bo nä­ra oli­ka ge­ne­ra­tio­ner.

Mångsidig­het då vi pla­ne­rar bo­en­de och di­a­log mel­lan äld­re, tjäns­te­män och po­li­ti­ker i ett myc­ket ti­di­ga­re ske­de är en för­ut­sätt­ning för att vi ska kun­na sva­ra mot de krav på del­ak­tig­het och mångsidigt bo­en­de som finns bland äld­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.