Borgå Sim­ma­re väx­er på gräs­rots­ni­vån

Mäng­den li­cens­sim­ma­re har i år gått från knap­pa fyr­tio till över fem­tio och an­ta­let BS-PU-sim­ma­re på ål­ders­klasstop­pen har ock­så ökat.

Östnyland - - Debatt - ToMMi Will­beRg 029 080 1401, tommi.will­[email protected]­me­dia.fi

Borgå Sim­ma­res färs­ka chefsträ­na­re Kim Sand­berg är nöjd med hur hans förs­ta sä­song bakom rod­ret på Borgå­för­e­ning­en skri­dit fram. Pla­ner­na om en mer or­ga­ni­se­rad verk­sam­het har verk­ställts vil­ket märks bå­de på re­sul­tat­lis­tor och på mäng­den – fram­för allt unga – sim­ma­re i för­e­ning­en.

– På vå­ren ha­de vi om­kring fyr­tio li­cens­sim­ma­re, nu har vi li­te över fem­tio, sä­ger Sandström som glä­der sig över att många små barn hit­tat sin väg till sim­hal­len.

På som­ma­ren gjor­des en stör­re om­or­ga­ni­se­ring i trä­nings­grup­per för att få en kla­ra­re ord­ning på sim­ma­re på oli­ka ni­vå­er. En del trä­nings­grup­per slogs ihop och man skilj­de på de mer täv­lings­in­rik­ta­de sim­mar­na och de som vill ha sim­ning som en hob­by. Sam­ti­digt fick knatte­grup­per­na mer tid i bas­säng­en.

– Det är vik­tigt för för­e­ning­en. Ut­an knat­te­sim­ma­re fun­ge­rar inte för­e­ning­en, sä­ger Sand­berg vars en tes var att in­tro­du­ce­ra en ”sim­ma­res stig” i för­e­ning­en.

– Nu är det kla­ra­re hur­dan mål­sätt­ning de oli­ka grup­per­na har på si­na trä­ning­ar. När man nått mål­sätt­ning­en kan man se­dan ta ett steg vi­da­re. An­språks­ni­vån är hög­re på trä­ning­ar­na.

Ål­ders­klass­mäs­ter­skap

Att mäng­den sim­ma­re ökat syns än­nu inte i del­tagar­mäng­den i ju­ni­o­rer­nas stör­re täv­ling­ar: Rol­lo- och ål­ders­klass­mäs­ter­ska­pen. Men den po­si­ti­va tren­den syns ock­så bland elit­sim­mar­na på ju­ni­or­si­dan. I som­ras no­sa­de Borgå­sim­mar­na på pris­palls­pla­ce­ring­ar bå­de i Rol­lo- och i

ål­ders­klass­mäs­ter­ska­pen i sto­ra bas­säng­en (50 m). Ai­no Pa­ja­ri kom dess­utom 15:e i ju­ni­or-FM på 1 500 me­ter fritt.

I hös­tens täv­ling­ar i kor­ta bas­säng­en kom Ni­i­lo Olan­der 14:e på 200 me­ter bröst i ju­ni­or-FM me­dan Fan­ny Ny­ström var rik­tigt nä­ra att nå kvälls­pas­sen i se­ni­or-FM som förs­ta BS-PU-sim­ma­re på länge . Ny­ström kom 25:a, ba­ra 0,23 se­kun­der från en 16:e plats som ha­de först hen­ne till kvälls­pas­sets B-fi­nal.

– Sim­mar­na har ut­veck­lats bra. I fjol ha­de vi nio-tio sim­ma­re i zo- nens ål­ders­klass­fi­na­ler (på kort ba­na). I år ha­de vi ett fem­ton­tal och sju styc­ken sim­mar i fi­na­ler­na. Som­ma­rens för­änd­ring­ar märks, sä­ger Sand­berg vars ad­ep­ter i hel­gen täv­lar i ål­ders­klass­mäs­ter­ska­pen i Vill­man­strand.

BS-PU skic­kar sju sim­ma­re till Vill­man­strand där man täv­lar från fre­dag till sön­dag. La­get be­står av Joakim Kuhl­berg (4 gre­nar), Mat­hi­as Lindfors (3), Sa­ga Jatko­la (2), Wi­no­na Forslund (2), Ma­lin Lind­blom (2), Wil­li­am Fa­gerstedt (1) och Ron­ja Ne­van­ko (1).

– De åker till täv­ling­ar­na för att sät­ta per­son­li­ga re­kord. Vi ser se­dan hur långt det räc­ker. Vi har sex star­ter i de snab­ba hea­ten och om allt går som smort så kan nå­gon kni­pa med sig en me­dalj, sä­ger chefsträ­na­ren.

Skol­mäs­ter­skap i pla­ner­na

Ef­ter ål­ders­klass­mäs­ter­ska­pen står än­nu en tra­di­tio­nell täv­ling, för­e­ning­ens eget mäs­ter­skap, i årets ka­len­der.

– För många små sim­ma­re är det en förs­ta täv­ling, sä­ger Sand­berg om täv­ling­en som nys­tas ihop med för­e­ning­ens jul­fest.

I ja­nu­a­ri hop­par sim­mar­na igen i 50-me­ters­bas­säng­en där man täv­lar fram till som­ma­rens mäs­ter­skap.

BS-PU har ock­så nå­got all­de­les nytt i si­na pla­ner: ett skol­mäs­ter­skap för låg­sta­di­e­e­le­ver. Ett lik­nan­de kol­mäs­ter­skap för bå­de svenskoch finsk­språ­ki­ga sko­lor har ald­rig ti­di­ga­re ord­nats i Borgå.

Foto: andre­as sjö­BLom / KsF-ar­Kiv

TÄVLINGSDAGS. Borgå Sim­ma­res unga id­rot­ta­re är i het­luf­ten i ål­ders­klass­mäs­ter­ska­pen i Vill­man­strand i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.