Klä­der av god kva­li­tet hål­ler sig i år­tion­den

Det finns and­ra sätt att klä sig än att dra på sig ett av de mil­jar­der nya plagg som pro­du­ce­ras värl­den över år­li­gen. Ett etiskt sätt är att kö­pa klä­der som bu­rits av nå­gon an­nan.

Östnyland - - Ön - Text Maj-Lou­i­se WiLKMan 020 756 9634, maj-lou­i­[email protected]­me­dia.fi Foto KristoF­Fer åberg kristof­[email protected]­me­dia.fi

En om­sorg om mil­jön led­de Borgå­bon Maa­rit Kaut­to in i vin­ta­ge­han­deln.

– Jag har en ut­bild­ning (ve­sto­nom) in­om kläd­bran­schen och har re­dan i fem­ton års tid bu­rit på en dröm om att kun­na gö­ra nå­got åt det väx­an­de kläd­ber­get. Glo­balt sett till­ver­kas det över 150 mil­jar­der nya plagg år­li­gen och det blir va­ra vär­re.

För ett och halvt år star­ta­de Maa­rit fö­re­ta­get Ni­in Mua. Fö­re­ta­get säl­jer vin­ta­ge­klä­der på nä­tet.

– Vin­tage är klä­der som till­ver­kats på sjut­ti­o­ta­let el­ler ti­di­ga­re. I mitt ut­bud finns ock­så en del från åt­ti­o­ta­let och nit­ti­o­ta­let. De älds­ta plag­gen är från fyr­ti­o­ta­let. I min nät­bu­tik finns 1 500 pro­duk­ter och dub­belt så myc­ket har jag i la­ger.

Lag­ret fanns till en bör­jan hem­ma på vin­den, men i och med att verk­sam­he­ten väx­te i om­fatt­ning hyr­de Min­na in sig i Lin­nan­ko­ski­ga­tan 39. I de två rum­men där häng­er klä­der­na och ac­ces­so­a­rer­na tätt. Det mesta säljs via nä­tet, men ibland ord­nar Min­na öp­pet hus, se­nast i lör­dags, och säl­jer di­rekt till kun­der­na.

Hon be­rät­tar att so­ci­a­la me­di­er är en yp­per­lig mark­nads­fö­rings­ka­nal. På ett och halvt år har hon kom­mit upp till 5 000 föl­ja­re på Fa­ce­book och 1 000 på Instagram.

Kva­li­tet

– Folk tror att jag be­sö­ker lopp­mark­na­der och kö­per upp där. Det gör jag ock­så, men i dagens lä­ge är det så att jag åt­minsto­ne en gång per dag blir kon­tak­tad av nå­gon som vill säl­ja mig nå­got. För någ­ra da­gar se­dan blev jag upp­ringd av en dam som ha­de 49 vin­ta­ge­klän­ning­ar häng­an­de i skrub­ben. Hon skul­le flyt­ta och såg sig tvung­en att av­stå från klän­ning­ar­na. Jag gav ett bud på plag­gen och köp­te al­la.

Maa­rit vill ha ett foto på plag­get in­nan hon be­stäm­mer sig för köp. Hon sä­ger att det är säl­lan hon blir be­svi­ken. Det säl­ja­ren fört fram hål­ler i de fles­ta fall streck.

Hon tän­ker inte ba­ra på mil­jö­be­last­ning­en ut­an ock­så på dem som i of­ta i svå­ra för­hål­lan­den syr oss nytt. Det pro­du­ce­ras en mas­sa, men kva­li­te­ten är det si och så med.

– Till och med kän­da lyx­va­ru­mär­ken till­ver­kas i Asi­en.

Maa­rit har främst rik­tat in sig på in­hems­ka plagg, un­ge­fär 75 pro­cent av ut­bu­det är till­ver­kat i Fin­land. Un­der den fins­ka tex­til­in­du­strins glans­pe­ri­od ha­de lan­det 30– 40 ex­port­fö­re­tag. Det fanns till och med kläd­till­verk­ning i Borgå: Jet Ju­ni­or och Lolli­pop.

Hon sä­ger att hen­nes vurm för vin­tage inte ba­ra hand­lar om den go­da kva­li­tet som kän­ne­teck­nar äld­re plagg.

– Det hand­lar ock­så om histo­ria. När jag säl­jer ett plagg be­rät­tar jag sam­ti­digt allt jag vet om plag­get, till ex­em­pel var och av vem plag­get sytts upp.

Maa­rit är myc­ket nöjd med att hon gick in på vin­tage och be­gag­nat. Per­son­li­ga klä­der och håll­bar kon­sum­tion är hen­nes led­ord.

– Jag tror ock­så att de som tän­ker som jag är en väx­an­de grupp. Bud­ska­pet har kanske än­nu inte nått al­la, men jag hop­pas att vi in­om tio år nått så långt i mil­jötän­kan­det att be­gag­nat är det som gäl­ler.

ACCESSOARER. De här smyc­ke­na är till­ver­ka­de på åt­ti­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.