FM i kyu­do av­gjor­des i Borgå

Fins­ka mäs­ter­ska­pen i kyu­do vanns av Hi­ka­ris Jan­ne Ren­to­la. Silv­ret gick till lokal­för­e­ning­ens Ju­ha­na Ni­it­tylä.

Östnyland - - Debatt -

I lör­dags av­gjor­des de tret­tion­de fins­ka mäs­ter­ska­pen i kyu­do, allt­så ja­panskt båg­skyt­te i Borgå, där fem del­ta­ga­re från lokal­för­e­ning­en Yo­sa­i­ki och fem från Helsing­fors­för­e­ning­en Hi­ka­ri täv­la­de.

I täv­ling­ar med över 10 del­ta­gan­den skjuts 2 x 2 pi­lar där täv­lar­na får stil­po­äng. De tio bäs­ta går se­dan till fi­na­len där träf­far­na gäl­ler. Så­le­des be­höv­des i år ing­en kva­li­fi­ce­ring till fi­nal ut­an al­la kom med. Av­stån­det till mål­tav­lan är 28 me­ter och mål­tav­lan är 36 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter. Tav­lan har inga po­äng som så – en­de­ra träf­far man och får ett po­äng el­ler så mis­sar man. I täv­ling­ar­na ut­ses ock­så en stil­vin­na­re. I årets täv­ling sköts 3 x 4 pi­lar. Av des­sa be­döm­des den förs­ta sat­sen (4 pi­lar) för sti­len och träf­far­na och de 2 and­ra en­dast för träf­far­na.

Då täv­lar­na var 5 + 5 och an­ta­let mål­tav­lor 5 så in­de­la­des skyt­tar­na i 2 grup­per. Skju­t­ord­ning­en be­stäms ge­nom lott­drag­ning. Den förs­ta skyt­ten var Ju­ha­na Ni­it­tylä, Yo­sa­i­ki som har vun­nit FM 6 gång­er och har en hel del sil­ver och brons. Från hans förs­ta 4 pi­lars se­rie träf­fa­de en­dast 1. Från den and­ra 3 och från den sista 2. To­talt 6 träf­far.

I den and­ra grup­pen sköt Jan­ne Ren­to­la, Hi­ka­ri, 3+2+4, allt­så 9 träf­far. Två täv­la­re, Ka­ta­ri­i­na Jo­ki­nen, Yo­sa­i­ki och Tai­ja Pir­ho­nen, Hi­ka­ri, ha­de bå­da 5 träf­far. De sköt på nytt 1 pil för att av­gö­ra vem som skul­le få brons. Pir­ho­nen träf­fa­de me­dan Jo­ki­nen mis­sa­de så bron­set gick till Helsing­fors. Stil­täv­ling­en vanns av Pir­ho­nen.

Som do­ma­re fun­ge­ra­de den fins­ka kyu­dons fa­der Fe­liks F. Hoff från Ham­burg.

I kyu­do skju­ter al­la, obe­ro­en­de av ål­der och kön, i en och sam­ma grupp. I lör­da­gens täv­ling var den yngs­ta del­ta­ga­ren en kvin­na på 20 år, och den älds­ta en man på 78 år.

FM 2018

1. Jan­ne Ren­to­la, Hi­ka­ri

2. Ju­ha­na Ni­it­tylä, Yo­sa­i­ki

3. Tai­ja Pir­ho­nen, Hi­ka­ri Stil­täv­ling­en: Tai­ja Pir­ho­nen, Hi­ka­ri

I FM 2017 gick bå­de guld och sil­ver till Yo­sa­i­kis skyt­tar. Gustaf Rönn­holm vann och Ju­ha­na Ni­it­tylä fick sil­ver.

Foto: LeiF Bag­ge

KONCENTRATION. Ju­ha­na Ni­it­tyä är i råd med att skju­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.