Fem­ti­o­ta­lets jul du­kas fram

Borgå mu­se­um fort­sät­ter tra­di­tio­nen och du­kar fram ett jul­bord till förs­ta ad­vent. Pre­cis som ti­di­ga­re lyf­ter man fram pär­lor ur sam­ling­ar­na, den här gång­en är te­mat fem­ti­o­tal och form­gi­va­ren Saa­ra Ho­pea.

Östnyland - - News -

Saa­ra Ho­pea: Mu­se­ets jul­bord är du­kat med fem­ti­o­tals­de­sign

Saa­ra Ho­pea-Untracht (1925–1984) hör till Borgå­bor­nas fa­vo­ri­ter. Många kom­mer bra ihåg form­gi­va­ren, som ef­ter att ha vun­nit in­ter­na­tio­nellt re­nom­mé och rest värl­den över, slog sig ner i ett fler­vå­nings­hus vid Ru­ne­bergses­pla­na­den i Borgå till­sam­mans med ma­ken Op­pi Untracht.

– Det är li­te på publi­kens be­gä­ran som vi lyf­ter fram hen­ne. Dess­utom lig­ger fem­tio- och sex­tio­ta­let i ro­pet just nu, spe­ci­ellt bland yng­re de­sig­nin­tres­se­ra­de, sä­ger mu­sei­chef Ma­ri­na Ca­ta­ni på Borgå mu­se­um.

Mu­se­ets fors­ka­re Lil­le­mor Jor­das är ju­len­tu­si­ast och har hi­sto­riskt tidsen­li­ga duk­ning­ar som sitt spe­ci­al­om­rå­de. Det är hon som hu­vud­sak­li­gen an­sva­rat för hur Saa­ra Ho­pe­as jul­bord du­kats fram i Gam­la råd­hu­sets sto­ra sal, och upp­läg­get är minst sagt in­bju­dan­de: Här sam­sas pris­vin­nan­de sta­pel­ba­ra bruks­glas med and­ra färg­gla­da glas­kärl.

– Man kan sä­ga att det är ett ge­nom­snitt av Saa­ra Ho­pe­as pro­duk­tion, sä­ger Jor­das.

Fär­ger­na gör ju­len

Vis­ser­li­gen har Saa­ra Ho­pea in­te form­gi­vit kärl spe­ci­ellt för jul­sä­song­en ut­an hen­nes åsikt var att glas kan an­vän­das på många oli­ka sätt i en duk­ning. Jul­stäm­ning­en in­fann sig ge­nom va­let av kärl och på mu­se­ets jul­bord är det ju­lens var­ma fär­ger som gäl­ler: djupröd, glas­klar, ock­ra, rök­grå, mid­natts­blå och moss­grön som i fa­tet un­der ost­ku­pan som Saa­ra Ho­pea form­gav i två oli­ka stor­le­kar.

– Den här är den mind­re ver­sio­nen av ost­ku­pan och den är egent­li­gen de­sig­nad för att hö­ra ihop med Kaj Francks Kil­ta-tall­rik. Men här har den fått Saa­ra Ho­pe­as eget fat som säll­skap ef­tersom vi trots allt har Saa­ra Ho­pea som te­ma, sä­ger Lil­le­mor Jor­das.

Själv­kla­ra bords­gäs­ter är ex­em­pel­vis skå­len Nyp­pyläkul­ho, ett av Saa­ra Ho­pe­as mest kän­da kärl, vitt­vins­gla­sen Tra­vi­a­ta med mörk fot och li­kör­gla­sen med oli­ka fär­gers ku­pa. Jät­te­va­sen el­ler jät­te­gla­set på fot var ock­så en av hen­nes in­no­va­tio­ner; på mu­se­ets jul­bord fun­ge­rar kär­let som frukt­skål.

Stil­rent och mo­dernt

Det syns tyd­ligt att Saa­ra Ho­pea hör­de till fem­ti­o­talsvå­gen av de­sig­ner som tog av­stånd från kru­si­dul­ler och gick in för stil­rent, mo­dernt och färg­glatt.

– Det var ef­ter­krigs­ti­dens me­lo­di. Man gick in för en­kelt, prak­tiskt och mo­dernt, sä­ger Ma­ri­na Ca­ta­ni.

Ett ex­em­pel är Saa­ra Ho­pe­as sta­pel­ba­ra bruks­glas som är rik­ti­ga sam­lar­ra­ri­te­ter. Se­ri­en är en av hen­nes förs­ta som hon ska­pa­de un­der 1950-ta­let på Not­sjö glas­bruk, och hon form­gav den spe­ci­ellt med tan­ke på den in­ter­na­tio­nel­la mark­na­den.

– Glas­se­ri­en var de­sig­nad för ti­dens små bo­stä­der och knap­pa för­va­rings­ut­rym­men. Men gla­sen i fy­ra stor­le­kar var svå­ra att till­ver­ka och det kräv­des myc­ket av glas­blå­sar­na för att få till pre­cis de rät­ta måt­ten så att gla­sen kun­de stap­las på varand­ra, sä­ger Lil­le­mor Jor­das.

In­ter­na­tio­nell suc­cé

Vid Not­sjö ställ­de sig många bland för­sälj­nings­per­so­na­len sig tvek­sam­ma till hur man skul­le kun­na säl­ja så simp­la glas. Ute i värl­den tyck­te man tvärtom, och Saa­ra Ho­pe­as prak­tis­ka och mo­der­na glas vann sil­ver­me­dal­jen på Tri­en­na­len i Mi­la­no 1954 för att ef­ter det gå på ex­port väs­terut.

I sto­ra sa­len i Gam­la råd­hu­set har Saa­ra Ho­pe­as kärl fått en tidsen­lig in­ram­ning där de står du­ka­de på bord­du­ken Hund­ra ro­sor form­gi­ven av Do­ra Jung år 1962. Jul­bor­det kom­plet­te­rats med två oli­ka fem­tio- tal­be­stick de­sig­na­de av Ber­tel Gard­berg samt av Il­ma­ri Ta­pi­o­vaa­ras Domus sto­lar som till­ver­ka­des från och med 1946.

Ovan­för jul­bor­det häng­er en halm­kro­na i mäs­sing, en av ota­li­ga som Saa­ra Ho­pea form­gav. Halm­kro­nor, el­ler halm­him­lar som de of­ta­re kal­las hos oss, var väl­digt po­pu­lä­ra i Fin­land på 1950-ta­let och det var en trend som Saa­ra Ho­pea ha­ka­de på.

Med hant­verk­stra­di­tio­nen som grund form­gav hon halm­kro­nor i geo­met­ris­ka möns­ter.

– Saa­ra Ho­pea fö­re­kom i många tid­nings­re­por­tage och de­mon­stre­ra­de sitt mo­der­na hant­verk. Hon kun­de fo­ga in en lam­pa i kro­nan, blom­mor el­ler de­ko­ra­ti­va påskägg till påsk, sä­ger Lil­le­mor Jor­das.

Saa­ra Ho­pea fram­höll vik­ten av en god tek­nik- och ma­te­ri­al­kän­ne­dom och när hon 1960 gif­te sig med Op­pi Untracht och flyt­ta­de till New York, bör­ja­de hon ska­pa kro­nor av plast­rör och in­dustri­av­fall, såsom stål och mäs­sing.

– Hon till­ver­ka­de så många him­lar hon hann med, och hen­nes skugg­spe­lan­de kre­a­tio­ner be­und­ra­des stort i USA, sä­ger Jor­das.

Mångsidig pro­duk­tion

Me­tall­ar­be­ten hör­de ock­så till Saa­ra Ho­pea kun­skaps­om­rå­den. Hon var ef­ter­kom­man­de till den gam­la guld­smed­sät­ten Wes­terlund i Borgå, och in­vol­ve­ra­de sig i släk­tens guld­smeds­af­fär vid Man­ner­heim­ga­tan då hon åter­vän­de till hemsta­den i slu­tet av 1960-ta­let.

Trä­hus­läng­an där af­fä­ren och guld­smeds­verk­sta­den – där hon form­gav smyc­ken – kal­las fort­fa­ran­de Ho­pea-kvar­te­ret trots att släk­tens af­fär nu­me­ra finns tvärs över ga­tan.

Borgå mu­se­um har cir­ka 600 av Saa­ra Ho­pe­as de­sign­fö­re­mål i si­na sam­ling­ar. Nu finns cir­ka en tred­je­del av fö­re­må­len ut­ställ­da på jul-

bor­det och i ut­ställ­nings­mont­rar­na i den för­ny­a­de ba­sut­ställ­ning­en på råd­hu­sets bot­ten­vå­ning.

Det hän­der myc­ket ock­så an­nars på mu­se­et i de­cem­ber. Näs­ta vec­ka får jul­bor­det i råd­hu­set sal säll­skap av mu­se­ets jul­gran och strax fö­re jul fylls väg­gar­na av en fem­tio- och sex­tio­tals­du­kar­na av de när­ma­re 300 tav­lor som do­ne­rats till mu­se­et av tre lo­ka­la konst­nä­rer och konst­sam­la­re.

TRIV­SAMT. Borgå mu­seums jul­bord har i år du­kats upp i 1950-tals an­da med de kä­ras­te glas­de­sign­klas­si­ker­na ur mu­se­ets Saa­ra Ho­pea-sam­ling. Fr.v. Ma­ri­na Ca­ta­ni, Mar­juk­ka Dahl och Lil­le­mor Jor­das un­der mäs­sing­kro­nan Go­tisk ka­te­dral, ock­så den form­gi­ven av Saa­ra Ho­pea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.