Kon­sert: ”O hel­ga natt är min julfa­vo­rit.”

Den nors­ka sång­a­ren Erik-André Hvid­sten sjöng på ett bröl­lop i Borgå dom­kyr­ka för­ra som­ma­ren och blev storm­för­tjust. ”Här mås­te det hän­da”, tänk­te han och snart kling­ar O hel­ga natt un­der de me­del­ti­da val­ven.

Östnyland - - News - PeT­ra Lind 020 756 9637 pet­[email protected]­me­dia.fi

Fros­ten har lagt sig vit på ga­tor­na ut­an­för Erik-André Hvid­stens hem i cent­rum av Oslo. Med det har jul­käns­lan in­fun­nit sig ock­så om han vän­tar på snö.

– Jag såg att det ha­de kom­mit myc­ket snö i Eke­näs, sä­ger han med läng­tan i rös­ten. Hur är det i Borgå? und­rar han när vi ta­las vid per te­le­fon.

Hvid­sten ta­lar om Svensk­fin­land som sitt and­ra hem­land. Det var här, på de fin­lands­svens­ka te­a­ter­sce­ner­na som skå­de­spe­la­ren och sång­a­ren in­led­de sin kar­riär och blev ett be­kant namn för publi­ken, bland an­nat via en rad mu­si­kal­rol­ler.

Se­na­re har sce­nen fått vi­ka un­dan för mu­si­ken, och det är in­te så kons­tigt att han har koll på vä­der­leks­för­hål­lan­de­na, till ex­em­pel i Eke­näs då. Där finns till ex­em­pel mång­å­ri­ga kol­le­gan Tho­mas Lun­din som för någ­ra år se­dan in­spi­re­ra­de Erik-André Hvid­sten att dy­ka ner i den tra­di­tio­nel­la, fin­lands­svens­ka sång­skat­ten med Min fin­lands­svens­ka sång­bok.

fli­tig gäst

– Jag har lärt mig mas­sor av tra­di­tio­nel­la fin­lands­svens­ka vi­sor och sång­er, och som norr­man har jag kun­nat se på de tra­di­tio­nel­la styc­ke­na på ett nytt sätt. Jag ”kan” Svensk­fin­land men kun­de ald­rig gö­ra en mot­sva­ran­de ski­va i Nor­ge, sä­ger han.

Hvid­sten har tur­ne­rat fli­tigt i Svensk­fin­land i oli­ka sam­man­hang. Bland an­nat har han gjort allt från jul­kon­ser­ter till vis­kväl­lar till­sam­mans med Tho­mas En­rot­hs or­kes­ter, och den vägen har bland an­nat öst­ra Ny­land, Åbo­land och Ös­ter­bot­ten bli­vit be­kan­ta för ho­nom.

De många tur­né­er­na har ock­så gett ho­nom en lo­kal­kän­ne­dom, Svensk­fin­land över, som få be­sit­ter.

– Jag kan be­rät­ta att kul­tur­hu­set lig­ger bakom ben­sin­mac­ken och tip­sa om att piz­ze­ri­an som finns ett kvar­ter bort har jät­te­go­da piz­zor, sä­ger han och tilläg­ger:

– Jag kän­ner det fin­lands­svens­ka byg­der­na bätt­re än de nors­ka, det är helt strå­lan­de.

Publik­kär

Erik-André Hvid­sten har byggt upp ett nä­ra och kärt för­hål­lan­de till den fin­lands­svens­ka publi­ken och en or­sak tror han finns i språ­ket. Han upp­le­ver att språk­för­hål­lan­de­na i Svensk­fin­land har hård­nat och att det finns svensk­språ­ki­ga som kän­ner sig ut­sat­ta i sitt eget land. Då be­hö­ver man får hö­ra svens­ka, re­so­ne­rar han.

– I ett så­dant lä­ge be­rör det ex­tra myc­ket då nå­gon sjung­er för en på ens käns­lo­språk, nå­gon som kom­mer ut­i­från och som ser den kul­tur­ri­ke­dom som finns på svens­ka i Fin­land.

Men vi bac­kar till­ba­ka till för­ra som­ma­ren och bröl­lo­pet i Borgå dom­kyr­ka. Erik-André Hvid­sten sjöng You ra­i­se me up un­der kyrk­val­ven, och viss­te med ens att just den lå­ten skul­le klinga ab­so­lut ma­giskt just här, just in­för ju­len.

Näs­ta fre­dag är det dags. Då är han till­ba­ka i dom­kyr­kan och sam­ti­digt går star­ten för hans jul­tur­né ge­nom kyr­kor­na Svensk­fin­land – el­ler näs­tan då ef­tersom kyr­kan i Par­gas var upp­ta­gen på ut­satt da­tum. Tur­nén går ock­så till Eke­näs, Ma­lax och Pe­der­sö­re kyr­ka.

ro­man­tisk jul­bild

– Fri­den och lug­net, det som kyr­kan re­pre­sen­te­ra­de för mig i min barn­dom, är det som styr re­per­to­a­ren. En tra­di­tions­kon­sert kan man kanske kal­la det, och att hel­he­ten går un­der nam­net O hel­ga natt är ing­en slump. Det rå­kar va­ra min fa­vo­ritjulsång, sä­ger han.

På re­per­to­a­ren finns ock­så någ­ra styc­ken av To­pe­li­us – Giv mig ej glans ej guld ej prakt till ex­em­pel – och en nord­norsk julpslam som för Erik-André Hvid­sten re­pre­sen­te­rar jul­stäm­ning­en i he­la Nor­den.

– Det blir en tät och li­te ro­man­tisk jul­bild som teck­nas un­der kon­ser­ten.

Med sig på tur­nén har Erik-André Hvid­sten ett fem­man­na­band, när­ma­re be­stämt Tho­mas En­rot­hs or­kes­ter med Tho­mas En­roth på pi­a­no, Ben Berg­man på gi­tarr, Kjell Lo­lax på drag­spel och tan­gen­ter, Mar­cus Sö­der­ström på bas och Mi­chael Ford på träblås­in­stru­ment.

– Jag hop­pas att Mi­chael har med sig obo­en, det är ett in­stru­ment som jag tyc­ker kling­ar ex­tra skönt i ju­le­tid, sä­ger Erik-André Hvid­sten.

Det blir en tät och li­te ro­man­tisk jul­bild som teck­nas un­der kon­ser­ten.

Erik-André Hvid­sten

sång­a­re

Fo­to: Har­ry Jo­Hans­son

JULKÄNSLA. Erik-André Hvid­sten gäs­tar Borgå dom­kyr­ka med en stäm­nings­full jul­kon­sert med al­la klas­sis­ka fa­vo­ri­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.