Öst­ny­land går in för be­tal­lös­ning på web­ben

Öst­ny­land bör­jar snart ta be­talt för di­gi­talt in­ne­håll på saj­ten ost­ny­land.fi. Det in­ne­bär att en del av ar­tik­lar­na en­dast kan lä­sas av pre­nu­me­ran­ter. Re­dan nu kom­mer en del ar­tik­lar krä­va att man log­gar in.

Östnyland - - Ön - StAffAn SmåroS staffan.sma­[email protected]­me­dia.fi

Från och med nu kom­mer en del ar­tik­lar på ost­ny­land.fi krä­va att man log­gar in sig som an­vän­da­re. Det här är ett förs­ta steg mot en be­tal­lös­ning där en del av in­ne­hål­let är ex­klu­sivt för pre­nu­me­ran­ter. Öst­ny­lands chefre­dak­tör He­lén Kur­ri sä­ger att för­änd­ring­en kom­mer vid rätt tid­punkt.

– Ef­ter två år som två­da­gars­tid­ning men med ny­he­ter dag­li­gen på web­ben finns det helt klart ef­ter­frå­gan på bra lo­kal­jour­na­li­stik, som le­ve­re­ras snabbt och var man än be­fin­ner sig. Smart­te­le­fon, läsplat­ta el­ler pap­pers­tid­ning – ka­na­len spe­lar in­te så stor roll läng­re, ut­an in­ne­hål­let är det som folk vill ha.

– Vi vill sat­sa på vå­ra be­ta­lan­de kun­der, och vi kom­mer att in­fö­ra en pre­mi­um­mo­dell som vår be­tal­lös­ning. Det be­ty­der att du på saj­ten kom­mer att se ar­tik­lar som är uni­ka och som ger vå­ra pre­nu­me­ran­ter ett mer­vär­de, och för att lä­sa dem kom­mer du nu i bör­jan en­dast bli om­bedd att log­ga in men i ett se­na­re ske­de be­hö­ver du va­ra pre­nu­me­rant. För den som vill bli di­gi­tal pre­nu­me­rant kom­mer vi att kun­na er­bju­da ett för­mån­ligt al­ter­na­tiv, sä­ger Su­san­na Lan­dor, an­sva­rig ut­gi­va­re för KSF Me­di­as tid­ning­ar. Vil­ka ar­tik­lar är en­bart för pre­nu­me­ran­ter? – Vå­ra uni­ka ar­tik­lar och stör­re sats­ning­ar är pre­mi­u­m­in­ne­håll, me­dan all­män­na ny­he­ter pre­cis som nu är öp­pet in­ne­håll. För en di­gi­tal pre­nu­me­ra­tion har man för­stås en­kelt till­gång till allt, och har du re­dan nu en pap­perspre­nu­me­ra­tion in­går ock­så allt, sä­ger He­lén Kur­ri. Var­för gör Öst­ny­land det här? – Vi vill byg­ga en di­gi­tal in­ne­hålls­af­fär och en håll­bar eko­no­mi för fram­ti­den och ser det som ett sätt att sä­ker­stäl­la att vi ock­så i fort­sätt­ning­en kan gö­ra jour­na­li­stik av hög kva­li­tet. Det här är ju ingen­ting som är unikt för Öst­ny­land och de and­ra tid­ning­ar­na in­om KSF Me­dia-grup­pen, ut­an en ve­der­ta­gen lös­ning som många me­di­e­hus med oss valt att in­fö­ra, sä­ger Su­san­na Lan­dor och tilläg­ger att det sam­ti­digt finns en rätt­vi­se­a­spekt här: Det är orätt mot pap­perspre­nu­me­ran­ter­na att den som lä­ser di­gi­talt får till­gång till vårt pre­mi­u­m­in­ne­håll gra­tis. Det kom­mer att va­ra gra­tis i bör­jan, men när ska man bör­ja be­ta­la? – In­om den när­mas­te ti­den. Vi har in­te sla­git fast nå­got ex­akt da­tum, ut­an först tes­tar vi ge­nom in­logg­ning och in­om en kort fram­tid kom­mer be­tal­tjäns­ten att in­fö­ras. Var­för ska man be­ta­la just för Öst­ny­land då det finns in­ne­håll att lä­sa gra­tis på in­ter­net? – Öst­ny­land har ett om­fat­tan­de och mång­skif­tan­de ut­bud, eg­na ny­he­ter och grans­kar de lo­ka­la makt­ha­var­na. ÖN är och ska ock­så va­ra den tid­ning som är bäst på frå­gor som rör det svens­ka i Öst­ny­land, sä­ger He­lén Kur­ri.

An­vänd ditt gam­la kon­to

Print­pre­nu­me­ran­ter­na är vik­ti­ga och vär­de­ful­la, men sam­ti­digt mås­te Öst­ny­land er­bju­da kun­der­na al­ter­na­tiv till pap­pers­tid­ning­en.

– När tid­ning­ar bör­ja­de dy­ka upp på web­ben i slu­tet av 1990-ta­let var allt gra­tis, och så fort­sat­te det väl­digt länge. Det var väl ett miss­tag, men man räk­na­de med in­täk­ter­na skul­le kom­ma från an­nons­för­sälj­ning. Så gick det in­te rik­tigt, men lä­sar­na van­de sig vid gra­tis in­ne­håll. Nu bör­jar vin­den vän­da, och lä­sar­na vän­jer sig allt me­ra vid att bra jour­na­li­stik kos­tar, och att det mesta finns bakom en in­logg­ning. Det bör­jar bli nor­men över­allt, och det är bra. Det är det en­da sät­tet att tryg­ga en häl­so­sam och själv­stän­dig jour­na­li­stik, sä­ger Max Ny­berg, re­por­ter på tid­ning­en Öst­ny­land.

De som re­dan har ett kon­to på ost­ny­land.fi kom­mer in­te att be­hö­va ska­pa ett nytt kon­to i och med in­logg­nings­fa­sen och över­gång­en till be­tal­lös­ning­en.

FO­tO: KRIStOFFeR ÅbeRg

JOUR­NA­LI­STIK KOS­TAR. Jag tror att ti­den är mo­gen nu för en be­tal­tjänst och att lä­sar­na har för­stå­el­se för att in­ne­hål­let kos­tar, oav­sett pub­li­ce­rings­ka­nal, sä­ger Öst­ny­lands chefre­dak­tör He­lén Kur­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.