Nit­ton­å­ring dömd för rån, in­brott och cy­kel­flykt

En ung man döm­des på tors­da­gen för en lång rad brott i Borgå un­der som­ma­ren. Hans yng­re kum­pan kom lät­ta­re un­dan. På lis­tan finns bland an­nat tre in­brott i en re­stau­rang i Gam­la stan och ett rån mot en tolvå­rig poj­ke.

Östnyland - - Ön - Max Ny­berg

Nat­ten mel­lan den 28 och 29 au­gusti slår den nit­ton­å­ri­ga man­nen sön­der ett föns­ter i en re­stau­rang i Gam­la stan i Borgå. Till­sam­mans med en sjut­ton­å­rig kum­pan går han ut i natt­li­vet för att vän­ta. Se­dan åter­vän­der de för att se om nå­gon re­a­ge­rat. De vet än­nu in­te att in­brot­tet ock­så den här gång­en ska miss­lyc­kas när sjut­ton­å­ring­en stäl­ler sig läng­re ner på ga­tan för att hål­la vakt.

In­brot­tet tar ab­rupt slut när en po­lis­pa­trull åker för­bi av en slump och ser nit­ton­å­ring­en som ska kli­va in ge­nom fönst­ret.

När po­li­sen dy­ker upp be­stäm­mer sig tju­ven för att fly, så han hop­par på sin cy­kel i ett för­sök att kom­ma un­dan. Han tän­ker in­te nämn­värt på tra­fik­sä­ker­he­ten me­dan han feb­rilt tram­par i väg mot Man­ner­heim­ga­tan. Bi­lar­na vä­jer och mis­sar tju­ven när han cyklar över vägen – nå­got som le­der till brotts­ru­bri­ce­ring­en även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten.

Hän­del­se­för­lop­pet in­ne­hål­ler ba­ra två av de fjor­ton brotts­ru­bri­ce­ring­ar som kopp­las till främst nit­ton­å­ring­ens fö­re­ha­van­den un­der vå­ren och som­ma­ren 2018. På tors­da­gen döm­des bäg­ge i Öst­ra Ny­lands tings­rätt.

Rå­na­de tolvå­ring

På lis­tan finns ock­så yt­ter­li­ga­re två in­brott i sam­ma re­stau­rang – det förs­ta den 19 ju­li när nit­ton­å­ring­en en­sam tar sig ge­nom sam­ma föns­ter i ned­re vå­ning­en. Väl in­ne lyc­kas han stjä­la 2 500 eu­ro från dricks­kas­san och bot­ten­kas­san – peng­ar han an­vän­der till bland an­nat en spel­kon­sol med spel och till­hö­ran­de hög­ta­la­re.

Han får blo­dad tand och för­sö­ker igen re­dan två da­gar se­na­re på sam­ma stäl­le. Den gång­en mär­ker än­då ägar­na att nå­gon rör sig i re­stau­rang­en och kal­lar po­li­sen som hit­tar den miss­lyc­ka­de tju­ven. Den här gång­en har han hit­tat 150 eu­ro och två lunch­sed­lar som han sat­te i en li­kaså stu­len keps. Man hit­tar dess­utom 450 eu­ro som miss­tänks kom­ma från det ti­di­ga­re in­brot­tet.

Se­na­re i au­gusti ger sig nit­ton­å­ring­en på en tolvå­rig poj­ke i Borgå till­sam­mans med en okänd per­son. Åkla­ga­ren be­skri­ver hur den ena tar ett kraf­tigt strup­tag bak­i­från, me­dan den and­ra bän­der poj­kens arm bak­åt för att stjä­la plån­bo­ken som han ock­så lyc­kas ta, trots att poj­ken stre­tar emot. Det finns fy­ra eu­ro och ett bank­kort i plån­bo­ken. Strup­ta­get är så hårt att li­te hud loss­nar från tolvå­ring­ens hals.

Ock­så en an­nan re­stau­rang rå­kar ut för yng­ling­ar­na den som­ma­ren. Vid ett förs­ta till­fäl­le stjäl de en sop­tun­na från re­stau­rang­en och släng­er den i Borgå å. De tar ock­så fem cyklar och två last­pal­lar som åker med i vatt­net. Se­na­re i au­gusti bry­ter sig den äld­re man­nen in i sam­ma re­stau­rang och stjäl 19 to­baks­as­kar.

Män­nen fil­ma­de själ­va myc­ket av det de gjor­de, nå­got som ock­så ut­nytt­ja­des som be­vis­fö­ring i rät­te­gång­en.

Po­li­sen stöt­te på nit­ton­å­ring­en re­dan i april sam­ma år, två da­gar ef­ter man­nens fö­del­se­dag. Då ha­de han kört be­ru­sad längs en cy­kel­väg med en lå­nad mo­ped­bil och för­lo­rat kon­trol­len så att han kol­li­de­ra­de med en sten.

Åkla­ga­ren yr­ka­de på vill­kor­ligt fäng­el­se och sam­hälls­tjänst för den äld­re man­nen och vill­kor­ligt fäng­el­se för den yng­re. På tors­dags­ef­ter­mid­da­gen fäll­de tings­rät­ten sjut­ton­å­ring­en på två punk­ter och döm­de ho­nom som ung per­son till 45 dags­bö­ter, el­ler 270 eu­ro.

Nit­ton­å­ring­en döm­des på el­va punk­ter till sju må­na­ders vill­kor­ligt fäng­el­se för bland an­nat ratt­fyl­le­ri, även­ty­ran­de av tra­fik­sä­ker­he­ten, ska­de­gö­rel­se, stöld och rån. Han ska be­ta­la 500 eu­ro för sve­da och värk till den rå­na­de tolvå­ring­en. Sta­ten för­ver­kar ock­så ett par skor av mär­ket Ni­ke Air Jor­dan, en Plays­ta­tion 4, ett hög­ta­lar­set och någ­ra par box­er­kal­song­er och strum­por.

brOTT. Tings­rät­ten döm­de en nit­ton­å­rig man för en lång rad brott un­der som­ma­ren. Hans klart yng­re kum­pan kom av­se­värt lät­ta­re un­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.