For­sell rö­jer vägen för BJJ i Fin­land

Kamp­sports­gym­met Sports Aca­de­my No. 1 väx­er. Näs­ta helg öpp­nar Borgå­för­e­ning­en ett nytt gym i Es­bo där man bland an­nat in­för ett sam­ar­be­te med en av Fin­lands störs­ta MMA-stjär­nor.

Östnyland - - Ön - Tom­mi WillBerg 029 080 1401 tom­[email protected]­me­dia.fi

Kom­man­de vec­ko­slut skrivs en ny si­da i kamp­sports­för­e­ning­en Sports Aca­de­my No. 1:s histo­ria. Borgå­för­e­ning­en vars gym öpp­na­de si­na dör­rar för sju år se­dan i Borgå och för tre år se­dan i Es­bo ut­vid­gar yt­ter­li­ga­re sin verk­sam­het ge­nom att flyt­ta Es­bo­gym­met in till en ny, näs­ta dub­belt så stor, lo­kal.

Sports Aca­de­my No. 1:s chefsträ­na­re och star­ke man Gre­ger For­sell ser iv­rigt fram emot det nya ste­get – även om han själv för det mest hål­ler till i Borgå. Men han läm­nar Es­bo­gym­met i kun­nan­de hän­der.

– Ti­di­ga­re har vi haft bra­si­li­ansk jiu-jitsu (BJJ) och sub­mis­sion wrest­ling i Es­bo men nu får vi ock­så MMA (mix­ed mar­ti­al arts) med. En av Eu­ro­pas bäs­ta MMA-ut­ö­va­re Mi­kael Si­lan­der kom­mer att le­da trä­ning­ar åt­minsto­ne tre gång­er i vec­kan. Vil­le He­ik­ko­nen, som har svart bäl­te i BJJ, är chefsträ­na­re i Es­bo, be­rät­tar For­sell.

Ban­bry­ta­re

En stark an­da av sam­ar­be­te har all­tid hört till nå­got som For­sell fö­re­språ­kat. Men det där med sam­ar­be­te har in­te all­tid hört till ku­ty­men. När For­sell i bör­jan på 2000-ta­let bör­ja­de sin fram­gångs­ri­ka kar­riär hör­de han till Al­li­an­ce Jiu Jitsu, ett tra­di­tions­rikt bra­si­li­anskt team. I Al­li­an­ce lär­de man ut si­na kun­ska­per till med­lem­mar runt värl­den men ko­den var att man ba­ra skul­le trä­na på sam­man­slut­ning­ens gym.

– Jag var en av de förs­ta som led­de trä­ning­ar på så­da­na gym som in­te hör­de till Al­li­an­ce. Det var länge en så­dan tid i Fin­land att man in­te fick gö­ra det. Man ha­de den bra­si­li­ans­ka sti­len att man är en för­rä­da­re om man trä­nar på ett an­nat teams gym. Men jag gjor­de det. Kanske det syns i re­sul­ta­tet, sä­ger den fler­fal­di­ga fins­ka mäs­ta­ren och stor­täv­lings­me­dal­jö­ren.

For­sell har un­der si­na år i spor­ten be­sökt el­ler va­rit i kon­takt med så gott som var­je gym i Fin­land. Käm­par­na från hans gym be­sö­ker of­ta and­ra gym för ge­men­sam­ma lä­ger el­ler trä­ning­ar och sam­ar­be­tet fun­ge­rar ock­så åt and­ra hål­let. I ok­to­ber var ex­em­pel­vis Eu­ro­pa­mäs­ta­ren i BJJ och sub­mis­sion wrest­ling Jes­se Ur­ho­lin och le­da ett dags­lä­ger på Sports Aca­de­my No. 1 i Borgå.

Po­lar Jiu Jitsu Team

For­sell hör­de till bra­si­li­ans­ka Al­li­an­ce fram till 2014. Ett li­tet stor­hets­van­sin­ne i de bra­si­li­ans­ka le­den led­de än­då till höga års­av­gif­ter och For­sell och and­ra fin­länds­ka topput­ö­va­re val­de att tac­ka för sig. Slut­re­sul­ta­tet blev av grun­da en egen sam­man­slut­ning: Po­lar Jiu Jitsu Team.

– En kväll sat­te vi ner oss med Tom­my Malm­berg från Åbo, Teo Vi­i­ta­la från Helsing­fors, Ter­ho Vir­ran­ko­ski från Ta­vas­te­hus och Spi­ros Huhn från Mann­heim i Tyskland. Vi kon­sta­te­ra­de att vi in­te kan fort­sät­ta på sam­ma sätt. Det blev in­te be­stämt den förs­ta kväl­len men då vi träf­fa­des på nytt så grun­da­de vi ett eget team.

Po­lar Jiu Jitsu Teams va­ru­mär­ke är en grym stan­dard. Al­la fin­länds­ka grun­dar­med­lem­mar har svart bäl­te i bra­si­li­ansk jiu-jitsu som de fått av le­gen­da­ris­ka BJJ-ut­ö­va­ren Fa­bio Gur­gel, ak­tiv in­om just Al­li­an­ce.

På den ti­den täv­la­de For­sell ak­tivt och han led­de trä­nings­lä­ger över­allt i Fin­land. Han spred Po­lar Jiu Jitsu Teams bud­skap och mitt i allt bör­ja­de te­le­fo­nen ringa.

– Folk bör­ja­de ringa upp mig och frå­ga om tea­met och vad det kos­tar att va­ra med, be­rät­ta­de For­sell och po­äng­te­rar att peng­ar ald­rig va­rit hu­vud­sa­ken i tea­mets verk­sam­het.

Po­lar Jiu Jitsu Team blev snabbt po­pu­lärt – i dag hör ett ti­o­tal gym i Fin­land och tre-fy­ra styc­ken i Tyskland till sam­man­slut­ning­en. Po­lar Jiu Jitsu Team ger med­lems­för­e­ning­ar­na grund­kurs­ma­te­ri­al och trä­nar­ut­bild­ning och då med­lems­för­e­ning­ar­nas ut­ö­va­re täv­lar så gör de det un­der Po­lar Jiu Jitsu Teams flagg.

– Vi vill att fin­ländsk BJJ blir en­het­li­ga­re.

I prak­ti­ken syns sam­hö­rig­he­ten bland an­nat i att Po­lar Jiu Jitsu Team två gång­er per år ord­nar ett ge­men­samt stör­re trä­nings­lä­ger för si­na ”sko­lor”.

– Vi för­sö­ker all­tid ord­na läg­ren på ett nytt stäl­le. Se­nast var vi i Tyskland, det var förs­ta gång­en som läg­ret var ut­om­lands.

En cen­tral grej i bra­si­li­ansk ji­u­jitsu, pre­cis som i många and­ra kamp­spor­ter, är gra­de­ring­ar det vill sä­ga oli­ka bält­fär­ger som de­fi­ni­e­rar ni­vån som kamp­sports­ut­ö­va­ren är på i sin trä­ning. Svart bäl­te är den högs­ta gra­de­ring­en men i kamp­sportskret­sar­na spe­lar det ock­så en viss roll vem el­ler in­om vil­ket team du nått din grad.

– Stan­dar­den skall va­ra hög. Om du har svart bäl­te så ska du fak­tiskt va­ra så bra. Vi vill att bra­si­li­ansk ji­u­jitsku skall ha en viss stan­dard runt he­la värl­den, sä­ger For­sell och syf­tar på att ett svart bäl­te från Po­lar Jiu Jitsu Team fak­tiskt be­ty­der att man är värd gra­den.

Po­lar Jiu Jitsu Team är en all­de­les unik sam­man­slut­ning i Fin­land.

– Det här är en av de bätt­re gre­jer­na vi gjort in­om finsk BJJ, sä­ger 39-åri­ga For­sell med sitt svar­ta bäl­te runt mid­jan.

Fo­to: tom­mi Willberg

PIONJÄR. Sports Aca­de­my No. 1-grun­da­ren Gre­ger For­sell är ak­tiv in­om Po­lar Jiu Jitsu Team och öpp­na­de i hel­gen dör­rar­na i ett för­ny­at Es­bo­gym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.