Åda­lens IF star­kast i öst­ny­ländskt der­by

Sä­song­ens förs­ta der­by i in­ne­ban­dys di­vi­sion ett mel­lan lo­vi­sa Tor och Åda­lens iF slu­ta­de med se­ger för Sib­bo­la­get. ett bra för­svars­spel och väl ut­nytt­ja­de mål­chan­ser gjor­de att ÅiF vann med siff­ror­na 4 – 5 och knep tre vär­de­ful­la po­äng.

Östnyland - - Ön - Ben­ny lilJen­dahl

– En väl­be­höv­lig se­ger för oss, me­nar Åda­lens trä­na­re Se­basti­an Freu­denthal. Det kän­des rik­tigt bra i kväll. En­da mi­nu­set är att vi tog all­de­les för många ut­vis­ning­ar. Men kanske kil­lar­na var över­lad­da­de.

Gäs­ter­na från Sib­bo fick en smakstart på mat­chen med led­nings­mål re­dan i den and­ra spel­mi­nu­ten ge­nom At­te Hu­o­vi­nen. Li­te se­na­re ha­de ÅIF ett gyl­le­ne till­fäl­le att ut­ö­ka led­ning­en när Tor åk­te på en dub­be­lut­vis­ning, men Lo­vi­sa lyc­ka­des gre­ja två job­bi­ga mi­nu­ter i nu­me­rärt un­der­läge. And­ra pe­ri­o­den blev hän­del­se­rik och bjöd på fy­ra mål, två för vart­de­ra la­get. När 33.17 ha­de spe­lats och med ställ­ning­en 2–3, fick ÅIF:s At­te Hu­o­vi­nen fem mi­nu­ters ut­vis­ning ef­ter våld­samt spel mot

Jim­my Sved. Tor fick allt­så till­fäl­le att vän­da mat­chen till sin för­del, men la­gets age­ran­de i nu­me­rärt över­läge var håg­löst och idéfat­tigt. In­te en en­da re­jäl mål­chans ska­pa­des och siff­ror­na in­för den sista pe­ri­o­den var 2 – 3. Sib­bos målspot­ta­re Tu­o­mas Li­uko­lam­pi sat­te 2–4 när match­kloc­kan vi­sa­de 43.12 och trots ido­ga för­sök lyc­ka­des Tor ald­rig kom­ma i kapp. Vis­ser­li­gen gjor­de Jes­se Tol­va­nen 4 – 5 med knappt två mi­nu­ter kvar att spe­la, men det blev ock­så mat­chens slut­re­sul­tat.

Trä­na­ren tar an­svar för för­lus­ten

Till gäs­ter­nas bäs­ta spe­la­re val­des mål­vak­ten Art­tu Pus­ka. Han är för­stås nöjd med tre­po­äng­a­ren och me­nar att det var ett ty­piskt der­by med myc­ket kamp och högt tem­po.

– Vi ha­de ett bra för­svars­spel i dag och dess­utom kanske bol­len ibland stud­sa­de vår väg, sä­ger Pus­ka di­rekt ef­ter mat­chen.

Lo­vi­sa­spe­la­ren Jes­se Tol­va­nen är av för­klar­li­ga skäl in­te li­ka nöjd med kväl­len. Han tyc­ker att Tor in­te alls fick fa­son på spe­let.

– Vi bor­de ab­so­lut ha gjort fler mål på vå­ra nu­me­rä­ra över­lägen. Var­för det in­te lyc­ka­des kan jag ty­värr in­te ge nå­got svar på.

Tors trä­na­re Pe­ik Sal­mi­nen kon­sta­te­rar på press­träf­fen att Åda­len var det bätt­re la­get den­na lör­dag. Han tar dess­utom fullt an­svar för att Lo­vi­sa åk­te på sä­song­ens fem­te för­lust.

– Jag lyc­ka­des in­te få i gång kil­lar­na och an­sva­ret är mitt, sä­ger Sal­mi­nen. Som trä­na­re är det min upp­gift att ploc­ka fram det bäs­ta ur la­get. Det kla­ra­de jag in­te av i dag.

En­dast 269 per­so­ner följ­de lo­kal­der­byt på plats i Lo­vi­sa id­rotts­hall. Åda­lens IF spe­lar sin näs­ta match i Helsing­fors mot M-team ons­da­gen den 12 de­cem­ber. Lör­dag 15.12 kloc­kan 16.00 tar la­get emot Nur­mon Jymy i Ing­man Are­na. Tor mö­ter på lör­dag 8 de­cem­ber se­ri­ens ny­kom­ling och över­rask­ning Rang­ers i Kyrkslätt.

Fo­to: beN­Ny lilJeN­dAHl

PRecIsIONs­skOtt. Trots en väl sam­lad ÅIF-mur lyc­kas Andre­as Hi­e­ta­la re­du­ce­ra till 3 – 4.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.