Strå­kor­kes­ter ger kon­sert i dom­kyr­kan

I kväll drar det ihop sig till jul­kon­sert med strå­kor­kest­rar­na An­dan­te, Festi­vo och Kam­ma­ror­kes­tern i Borgå dom­kyr­ka.

Östnyland - - Ön - ÖN

Det tre strå­kor­kest­rar­na är verk­sam­ma in­om ra­men för Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut och i dom­kyr­kan bju­der de på stäm­nings­full jul­mu­sik. Ge­men­samt för or­kest­rar­na att de för­u­tom di­ri­gen­tock­så har ut­bil­da­re som in­stru­e­rar och hjäl­per ele­ver­na. På kon­ser­ten hörs tra­di­tio­nel­la julsång­er men även eng­els­ka och nors­ka jul­styc­ken samt verk av Mo­zart, Vi­val­di och Si­be­li­us.

An­dan­te leds av Pirk­ko Si­mo­jo­ki och som or­kes­terns in­struk­tö­rer hör vi­o­li­nis­ten Sir­pa Uur­tio och Pä­i­vi Mi­et­ti­nen samt cel­lo­lä­ra­ren He­ik­ki Hämälä­i­nen. Pirk­ko Si­mo­jo­ki le­der även Festi­vo-or­kes­tern och där har vi­o­li­nis­ter­na Jaa­na Ho­lo­pai­nen och Pau­la Hag­man samt cel­lis­ten He­ik­ki Hämälä­i­nen fun­ge­rat som in­struk­tö­rer.

Som Kam­ma­ror­kes­terns di­ri­gent fun­ge­rar Ju­ha­ni Lam­min­mä­ki

Det är fritt in­trä­de till kon­ser­ten tis­da­gen den 4 de­cem­ber kloc­kan 18.30 i Borgå dom­kyr­ka. Ar­ran­gör är Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.