Pep­par­ka­kor och ljus­fest med Konst­sko­lan

Östnyland - - Ön - ÖN

Fa­mil­jecafé. Al­la fa­mil­jer med barn 0-6 år är väl­kom­na. Kaf­fe, te, saft och knäc­ke­bröd till själv­kost­nads­pris. Lek­sa­ker för al­la åld­rar finns att an­vän­da. Ing­en för­hands­an­mä­lan. In­fo ring 0400 793 922. Fa­mil­jestu­gan Ilo­na, Gam­la Kungsv. 27, Borgå, kl. 9–12.30. Fa­mil­jecafé. Fa­mil­jer med barn 0-6 år. Kaf­fe, te, saft och knäc­ke­bröd till själv­kost­nads­pris. Lek­sa­ker för al­la åld­rar finns att an­vän­da. Gym­nas­tik­sa­len är öp­pen 9.30-12. Ing­en för­hands­an­mä­lan. In­fo 040 579 2252. Fa­mil­je­cen­ter Fa­mi­li, Cent­rump­lat­sen 1, Borgå, kl. 9–13. E-han­del. Borgå med­bor­garin­sti­tut har in­fo på svens­ka till se­ni­o­rer om hur man hand­lar på nä­tet. Äp­pel­bac­kens ser­vice­cen­ter, Tull­portsg. 4, Borgå, kl. 9.30–10.15. Rik­sha­cy­kel åk­tur. Ojäm­na vec­kors tis­dags för­mid­da­gar, så länge som väd­ret tillå­ter. Bo­ka en åk­tur med Ti­i­na Pa­ta­na tfn 050 567 6538. Vi får lå­na Sib­bo kom­muns Rik­sha­cy­kel. Arr. Ak­ti­va Sib­bo­se­ni­o­rer. Ser­vice­hu­set Lin­da, Fest­sa­len, Ami­ralsv. 6, Sib­bo, kl. 10–12. Tref­fis. Jul­fest. Arr. Lo­vi­sa stad. Agri­co­la­hal­len, For­söv. 3, Fors­by, kl. 10–12. Um­gås i Café An­ka­ret. Träff­punkt för al­la åld­rar. Nå­gon att pra­ta med. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. In­gång från går­den. Ru­ne­bergsg. 24, Borgå, kl. 10– 13.30. Sopp­lunch. Ser­ve­ring av sop­pa, kaf­fe och ef­ter­rätt. Me­to­dist­kyr­kan, Brunnsg. 31, Borgå, kl. 11–13. Bin­go ban­go bon­go. Pro­gram­met kom­mer att be­stå av oli­ka te­ma­bingon samt mu­sik­pro­gram så som ljud­bin­go, djur­bin­go, bil­bin­go, mu­sik­bin­go, kaf­fe­bin­go, skiv­råd, allsång, bumt­si­bum och mu­si­ka­lis­ka frå­ge­spor­ter. Två­språ­kig grupp. Le­da­re: Ti­i­na Pa­ta­na. Arr. Ak­ti­va Sib­bo­se­ni­o­rer. Ser­vice­hu­set Lin­da, Fest­sa­len, Ami­ralsv. 6, Sib­bo, kl. 13.30–15. Café öp­pet för al­la. Höst­ter­mi­nens sista café. Arr. Borg­by-Herts­by mart­hakrets. Borg­by brand­de­på, Borg­näsv. 432, kl. 14–18. De­ko­ra­tions­verk­stad för pep­par­ka­kor. Det ser­ve­ras ris­gryns­gröt, så länge det räc­ker till. Allsång. Jul­gub­ben kom­mer på be­sök. För al­la åld­rar, barn un­der skol­ål­dern till­sam­mans med vux­na. Ing­en in­trä­des­av­gift. Arr. Pro­jek­tet för ut­veck­ling­en av Vår­ber­ga­om­rå­det. Kan­te­le­hu­set, Sampov. 3, Borgå, kl. 17–19. Sam­tal kring bi­beln. Bi­belstu­di­um Gym Fox gym­nas­tik­sals­grupp. Med­lems­för­mån. Ser­vice­hu­set Es­pla­nad, Drott­ningg. 7, Lo­vi­sa, kl. 9–10.15. Fa­mil­jecafé. Al­la fa­mil­jer med barn 0-6 år är väl­kom­na. Kaf­fe, te, saft och knäc­ke­bröd till själv­kost­nads­pris. Lek­sa­ker för al­la åld­rar finns att an­vän­da. Ing­en för­hands­an­mä­lan. In­fo ring 0400 793 922. Fa­mil­jestu­gan Ilo­na, Gam­la Kungsv. 27, Borgå, kl. 9–12. Tref­fis. Te­ma­dag förs­ta hjälp kl. 10. Arr. Lo­vi­sa stad. Lo­vi­sa för­sam­lings­hem, Öst­ra Tullg. 6, kl. 9–12. Må bra träf­far. Pro­gram­met va­ri­e­rar; kul­tu­rel­la in­lägg, upp­trä­dan­den, gym­nas­tik­stun­der, spel, hjärn­gym­nas­tik och dis­kus­sion. Två­språ­kig grupp. Le­da­re: Ti­i­na Pa­ta­na. Ser­vice­hu­set El­sie, Ka­bi­net­tet, Jus­sasv. 18, Sib­bo, kl. 10–11.15. Stickcafé. Me­to­dist­kyr­kan, Brunnsg.

31, Borgå, kl. 10–12. Um­gås i Café An­ka­ret. Träff­punkt för al­la åld­rar. Nå­gon att pra­ta med. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. In­gång från går­den. Ru­ne­bergsg. 24, Borgå, kl. 10– 13.30. Själv­stän­dig­hets­da­gens för­fest. Själv­stän­dig­hets­fi­ran­det bör­jar re­dan da­gen fö­re med ver­nis­sage av Sib­bo in­sti­tu­tets 50-års­festut­ställ­ning i Nick­by in­sti­tut­hus, Sto­ra By­vä­gen 8 och med se­ni­or­dans (ut­an ål­ders­grän­ser) i Sö­der­kul­la sko­la, Lär­döms­vä­gen 6. Glögg med dopp och trev­lig sam­va­ro. Sib­bo, kl. 12–14. Blod­giv­ning i Lo­vi­sa. Ser­vice­hu­set

Es­pla­nad, Drott­ningg. 7, kl. 12–17. Spel & Kaf­festu­ga. Kaf­festu­ga, fri­dis­kus­sion och oli­ka spel. Varan­nan vec­ka spe­las det bin­go. Två­språ­kig grupp. Le­da­re: Ti­i­na Pa­ta­na. Ser­vice­hu­set El­sie, 3:e vå­ning­ens au­la, Jus­sasv. 18, Sib­bo, kl. 13–15. Yo­ga för män. Inga för­hands­kun­ska­per krävs. Me­ra in­for­ma­tion av fy­sio/yo­ga­te­ra­peut Tai­na Åkerlun­dPe­so­nen, tai­na.pe­so­[email protected] com el­ler 040 514 4084. Kun­toWer­ner, Man­ner­heimg. 20, Borgå, kl. 17–18. Mis­sio­nens jul­fest. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Svens­ka för­sam­lings­hem­met, Ru­ne­bergsg. 24, Borgå, kl. 18. Kom och be. Me­to­dist­kyr­kan,

Brunnsg. 31, Borgå, kl. 18.30. De vack­ras­te julsång­er­na i Box. Vi sjung­er de gam­la och kän­da julsång­er­na samt någ­ra ny­a­re. Med. Jul­stäm­ning­en har kom­mit till Borgå konst­sko­la. Fre­da­gen den 7 de­cem­ber öpp­nas konst­sko­lans tra­di­tio­nel­la pep­par­kaks­ut­ställ­ning på Zum Beis­piel, och rå­kar man be­sö­ka re­stau­rang­en kan det hän­da att man rå­ka på nå­gon av kak­konst­nä­rer­na som kan be­rät­ta om hur ver­ken bli­vit till.

Lu­ci­a­fi­ran­det och Lju­sets fest tar vid på Konst­sko­lan lör­da­gen den 15 de­cem­ber. Mel­lan kloc­kan 11 och 13 är det öp­pet hus och bland an­nat kan be­sö­kar­na få upp­le­va Öst­ny­lands lu­cia med tär­nor, som kom­mer på be­sök kloc­kan 12. I sam­band med Lju­sets fest ord­nas det ju­li­ga verk­stä­der me­dan dof­ten av ny­bak­ta bul­lar spri­der sig i Konsti­kas kafé. Fritt in­trä­de. Jul­mark­nad. För­sälj­ning av hant­verk och bak­verk. Lot­te­ri. Buffé. He­då­sen, He­dåsv. 17, Sib­bo, kl. 10–13. Guds­tjänst på själv­stän­dig­hets­da­gen. Två­språ­kig guds­tjänst, Claus Ståhl­berg, Ul­la Lu­mijär­vi, Mi­kael He­le­nelund, Gau­deamus­kö­ren. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Borgå dom­kyr­ka, Kyr­ko­tor­get 1, kl. 11. Jul­ba­sar. Bak­verk, julpynt, mat­tor, stek­fär­di­ga lå­dor, m.m. Arr. Ham­mars och Gam­mel­bac­ka Dem. Ar­be­tar­för­e­ning­ens hus i Ham­mars, Ham­marsv. 22, Borgå, kl. 11–14. Sälg­kul­la jul­mark­nad. Gam­mal­dags jul i sol­dat­tor­pet, nal­lar­nas jul un­der gra­nen och i rök­ba­stun. Sö­der­kul­la, Im­mers­byv. 326, kl. 11–15. Guds­tjänst på själv­stän­dig­hets­da­gen. Krans­ned­lägg­ning och fäl­tan­dakt vid hjältegra­var­na på Nä­se­bac­ken. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Nä­se­bac­kens be­grav­nings­plats, hu­vud­por­ten, Nä­se­bac­kav. 8, Borgå, kl. 12.45. De vack­ras­te julsång­er­na. Ma­ri­na Smeds, Mi­kael He­le­nelund. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Hög­bac­ka i An­ders­bö­le, Hög­bac­kav. 13, Borgå, kl. 13. Själv­stän­dig­hets­dags­fest. Te­mat för sta­dens själv­stän­dig­hets­dags­fest är nya Lo­vi­sa­bor, fest­ta­la­re Za­h­raa Al­bu Mo­ham­med, mu­sik, kaf­fe­ser­ve­ring. Arr. Lo­vi­sa kul­tur­tjäns­ter. Ser­vice­hu­set Es­pla­nad, Drott­ningg. 7, Lo­vi­sa, kl. 14. Ledd verk­sam­het i se­nior­kon­di­tions­sa­lar­na. Le­da­re fy­si­o­te­ra­peut An­ne Sep­pälä, tfn 040 628 1643. Taa­si­a­hem­met i Tes­sjö, Notkolav. 1, Lo­vi­sa, kl. 14–15. Mu­sik i dom­kyr­kan. Själv­stän­dig­hetskon­sert, Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut, Mel­lan­ny­lands mu­sikin­sti­tut och Väst­ra Ny­lands­mu­sikin­sti­tut, di­ri­gent Ju­ha­ni Lam­min­mä­ki. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Kyr­ko­tor­get 1, Borgå, kl. 17. Tref­fis. In­ne­verk­sam­het. Arr. Lo­vi­sa stad. Agri­co­la­hal­len, For­söv. 3, Fors­by, kl. 9–13. Te­magrupp. Va­ri­e­ran­de te­man så som t.ex. pys­sel, boc­cia, bin­go, hög­läs­ning, ex­pe­ri­ment, mu­sik­pro­gram, och fil­mer. Två­språ­kig grupp. Le­da­re: Ti­i­na Pa­ta­na. Arr. Ak­ti­va Sib­bo­se­ni­o­rer. Ser­vice­hu­set El­sie, Ka­bi­net­tet, Jus­sasv. 18, Sib­bo, kl. 10–11.15. Gym Fox gym­nas­tik­sals­grupp. Med­lems­för­mån. Ser­vice­hu­set Es­pla­nad, Drott­ningg. 7, Lo­vi­sa, kl. 10.15– 11.30. Sälg­kul­la jul­mark­nad. Gam­mal­dags jul i sol­dat­tor­pet, nal­lar­nas jul un­der gra­nen och i rök­ba­stun. Im­mers­byv. 326, Sib­bo, kl. 11–15. Jul­bod i Isnäs. Un­der fy­ra vec­kor ad­vent. Lo­ka­la pro­duk­ter t.ex. hant­verk, livs­me­del, eko­pro­duk­ter och im­ma­te­ri­el­la gå­vor (pre­sent­kort till ser­vice­pro­du­cent). Isnäs cent­rum (vid Café Tirk­ku), Fri­mansv. 4, kl. 12–20. Mu­sik­grupp & kaf­festu­ga. Pro­gram­met be­står av oli­ka mu­sik­pro­gram så som mu­sik­bin­go, skiv­råd, allsång, bumt­si­bum och mu­si­ka­lis­ka frå­ge­spor­ter. Två­språ­kig grupp. Le­da­re: Ti­i­na Pa­ta­na. Arr. Ak­ti­va Sib­bo­se­ni­o­rer. Ser­vice­hu­set El­sie, 3:e vå­ning­ens au­la, Jus­sasv. 18, Sib­bo, kl. 13–15. De vack­ras­te julsång­er­na. Han­na Ei­sentraut-Sö­der­ström, Rei­dar Tol­lan­der. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Hong­as ser­vice­hem, Staf­fasv. 30, Borgå, kl. 14. He­aling Rooms bö­ne­kli­nik. För­bön för sju­ka men även för and­ra bö­neäm­nen. Ut­an tids­be­ställ­ning. Två­språ­kig. Fins­ka för­sam­lings­hem­met, Lun­dag. 5, Borgå, kl. 18.15– 19.45. Kon­sert i Borgå dom­kyr­ka. Jul­kon­sert, O hel­ga natt – Erik-André Hvid­sten sång och Tho­mas En­rot­hs or­kes­ter. Bil­jet­ter från stu­di­o­tic­ket.fi och Luc­kan/Grand. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Borgå dom­kyr­ka, Kyr­ko­tor­get 1, kl. 19. Lo­vi­sa Jul. De tra­di­tio­nel­la jul­hem­men öpp­nar si­na dör­rar 8–9.12. Hant­verks­mark­na­der och jul­ba­sa­rer ord­nas på oli­ka håll i Lo­vi­sa. Arr. Lo­vi­sa tu­rist­by­rå. Jul­mark­nad. Lo­vi­sa torg, Man­ner­heimg. 4, kl. 7–16. Bli vän med din kropp. Du lär dig ta kon­takt med din kropp och lyss­na till vad den vill sä­ga dig om ditt sätt att le­va. Tan­ke­väc­kan­de frå­gor, me­di­ta­tio­ner, fri­gö­ran­de dans. Anm. till An­ne-Lou­i­se Nils­son tfn 0400 970 191. Kymp­pi­ho­i­to­la, Krä­ma­reg. 10, Borgå, kl. 9.30–12. Gam­mal­dags jul­mark­nad. Här hit­tar du fi­na pro­duk­ter från Borgå­re­gi­o­nen, jul­pre­sen­ter och små de­li­ka­tes­ser. Arr. För­e­ning­en In­vå­nar­na i Gam­la Borgå. Brand­kårs­hu­set, Kyr­kog. 2, Borgå, kl. 10–16. Ke­ra­mik­verk­stad & Gal­le­ri Ru­ne Rik­berg. Stäl­ler ut in­red­nings- och brukske­ra­mik. Övri­ga ti­der en­ligt över­ens­kom­mel­se tfn 0400 347 047. Ke­ra­mik­verk­stad och Gal­le­ri Ru­ne Rik­berg, Lång­gränd 1, Lo­vi­sa, kl. 10–17. Him­mel­verk­stad i Ru­ne­bergs hem. Kom och gör en him­mel som pas­sar ock­så till en mo­dern in­red­ning. Den­na verk­sta­den re­kom­men­de­ras för över 12-åring­ar ef­tersom tek­ni­ken krä­ver en hel den fing­er­fär­dig­het. Alex­an­dersg. 3, Borgå, kl. 11–15. Sälg­kul­la jul­mark­nad. Gam­mal­dags jul i sol­dat­tor­pet, nal­lar­nas jul un­der gra­nen och i rök­ba­stun. Im­mers­byv. 326, Sib­bo, kl. 11–15. Jul­ba­sar. Bild­konst, ke­ra­mik, smyc­ken, hand­ar­be­ten och jul­kort gjor­da av lo­ka­la konst­nä­rer och hant­ver­ka­re Från Ar­to­te­ket kan man kö­pa el­ler lå­na konst till hem­met el­ler som jul­klapp. Pop-up café med jul­gröt, glögg och ba­kel­ser. Arr. Sib­bo konst­nä­rer. Art­borg 35, Pil­vilin­nav. 2, Nick­by, kl. 11–16. Allsång i ju­lens tec­ken i Borgå hu­vud­bib­li­o­tek. Ele­ver­na i mu­sik­klass 8A från Lin­na­jo­en kou­lu bju­der in al­la till allsång på mu­si­kav­del­ning­en. Ung­do­mar­na har själ­va pla­ne­rat eve­ne­mang­et. De har valt ut sång­er på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka, sam­man­ställt ett sång­häf­te och pla­ne­rat re­klam­blad samt mark­nads­fö­ring­en av eve­ne­mang­et. Fritt in­trä­de. Prästg. 20, kl. 12–13.30. Bonga slotts jul. Ri­it­ta Ne­li­mark­kas konst­gal­le­ri. Till på­se­en­de finns över 200 ar­be­ten, bl.a. sto­ra, glö­dan­de re­li­e­fer av garn, Pre­lu­des­fo­to­mon­tage och fa­sci­ne­ran­de konst­verk av glas. Bonga slott, Slotts­gränd 1, Lo­vi­sa, kl. 12–16. Jul­bod i Isnäs. Isnäs cent­rum (vid

Café Tirk­ku), Fri­mansv. 4, kl. 12–18. Si­be­li­us & en finsk kol­le­ga IV. Si­be­li­us - Melar­tin med Glint-kvar­tet­ten, so­list Be­ni­a­mi­no Borg­hi, dans. Lo­vi­sa Gym­na­si­um, Bran­denste­insg. 27, kl. 14. Kon­sert i Lil­la Kyr­kan. Jul­kon­sert på Fin­länds­ka mu­si­kens dag – The­re­sa Lau­rik­ka so­pran, Kristi­an Lau­rik­ka te­nor, An­na Kul­ma­la pi­a­no, Sau­li Kul­ma­la altvi­o­lin. Arr. Borgå svens­ka dom­kyr­ko­för­sam­ling. Kyr­ko­tor­get 1, Borgå, kl. 16. Gam­mal­dags jul. Borgå tu­rist­gui­der tar dig på en jul­vand­ring till flyd­da ti­ders ju­lar och gam­la jultra­di­tio­ner längs de stäm­nings­ful­la grän­der­na i Gam­la Stan. Start på Gam­la Råd­hustor­get. Kon­tant­be­tal­ning. Råd­husg. 9, Borgå, kl. 16–17. Jul­kon­sert med allsång ur ”De vack­ras­te julsång­er­na”. Box sång­kör med di­ri­gent Gustav An­tell, gäs­tan­de kör Roostag­gar­na. Kul­lo by­kyr­ka, La­ver­sv. 8, Borgå, kl. 16–18. Allsång i ju­le­tid. Allsång och jul­stäm­ning. Ös­tersundom sång­kör, dir. Jes­si­ca Lång, och So­me­bo­dy’s Sis­ters upp­trä­der ock­så. Jes­si­ca Lång, pi­a­no och Syn­nö­ve Jern, gi­tarr. Arr. Ös­tersundom sång­kör. Ös­tersundom kyr­ka, Ka­pellv. 65, kl. 17-18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.