Själv­stän­dig­he­ten fi­ras med or­kes­ter i Borgå dom­kyr­ka

Östnyland - - Ön -

Mu­si­ker från tre mu­sikin­sti­tut bil­dar sym­fo­nior­kes­tern som upp­trä­der i Borgå dom­kyr­ka på själv­stän­dig­hets­da­gens kväll.

Det är med and­ra ord en stor sym­fo­nior­kes­ter som bju­der på or­kes­ter­mu­sik i dom­kyr­kan. Mu­si­ker­na be­står av mu­si­ker­frön från Keski­sen Uu­den­maan mu­si­ik­ki­o­pi­sto, Län­si-Uu­den­maan mu­si­ik­ki­o­pi­sto och Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut, och kon­ser­ten på själv­stän­dig­hets­da­gen bju­der en säll­synt chans att upp­trä­da i en stor sym­fo­nior­kes­ters led.

Or­kes­tern di­ri­ge­ras av Ju­ha­ni Lam­min­mä­ki (bil­den) som ar­be­tat med många pro­fes­sio­nel­la or­kest­rar och även täv­lat fram­gångs­rikt i fle­ra nor­dis­ka län­der samt i övri­ga Eu­ro­pa och i Ki­na. Lam­min­mä­ki knöts re­dan 1987 – sam­ma år som han fick sitt di­ri­gent­di­plom – till Ta­pi­o­la Sin­fo­ni­et­ta och har se­dan dess di­ri­ge­rat bland an­nat Po­ri Sin­fo­ni­et­ta. Se­dan 2011 fun­ge­rar han som konst­när­lig le­da­re för kyr­ko­mu­sik­fes­ti­va­len i Loch­teå.

För­u­tom i Borgå dom­kyr­ka upp­trä­der sym­fo­nior­kes­tern även i Lo­jo samt i Träskän­da.

Det är fritt in­trä­de till kon­ser­ten den 6 de­cem­ber kloc­kan 17 i Borgå dom­kyr­ka. Ar­ran­gör är Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.