Spa­ra num­ret till hjälp och skydd i jul­hel­gen

Östnyland - - News - Stina Jä­dEr­holM stina.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

Jul­hel­gen är lång i år, och det kan le­da till ett stort be­hov av Borgå skydds­hems tjäns­ter. El­ler så in­te, skydds­hem­mets för­man Ma­ri­ka Jo­hans­son sä­ger att till­ström­ning­en är svår att för­ut­spå. Un­der 2017 var maj den brå­das­te må­na­den.

Skydds­hem­met i Borgå har snart, näs­ta år, 30 år på nac­ken, men än­då är det sä­kert många som in­te kän­ner till verk­sam­he­ten där. In­för jul­hel­gen vill In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd, THL, gär­na slå på trum­man för al­la lan­dets skydds­hem.

Skydds­hem­men är en till­flykt för per­so­ner som le­ver med våld i nä­ra re­la­tio­ner och som upp­le­ver att det är omöj­ligt att stan­na hem­ma på grund av våld, hot el­ler räds­la.

– Det hand­lar in­te ba­ra om fy­siskt våld, po­äng­te­rar skydds­hem­mets för­man Ma­ri­ka Jo­hans­son. Vi har en lång lis­ta på in­di­ka­to­rer på psy­kiskt våld och det är många av vå­ra kli­en­ter som får en ögo­n­öpp­na­re när de går ige­nom den lis­tan.

Gra­tis och öp­pet

Skydds­hem­met är gra­tis för kli­en­ter­na och man be­hö­ver ing­en re­miss för att sö­ka sig till skydds­hem­met.

– Gär­na ser vi för­stås att man ring­er oss på för­hand, men det är ock­så fullt möj­ligt att ba­ra ringa på, sä­ger Jo­hans­son. Här finns per­so­nal på plats vid al­la ti­der på dyg­net och un­der al­la da­gar på året.

Ock­så den som in­te är i akut be­hov av skydds­hem kan ringa för att få råd och hjälp.

Un­ge­fär en fjär­de­del av al­la Borgå skydds­hems kli­en­ter un­der 2017 sök­te sig till skydds­hem­met på eget ini­ti­a­tiv. En fjär­de­del upp­ma­na­des att sö­ka sig dit av oli­ka slag av so­ci­a­la myn­dig­he­ter. Po­li­sen hän­vi­sa­de 17 pro­cent av al­la

fall, häl­so­vår­den 13 pro­cent och an­hö­ri­ga 10 pro­cent.

Se­dan bör­jan av 2018 finns det plats för nio fa­mil­jer, mam­ma el­ler pap­pa med even­tu­el­la barn, i Borgå skydds­hem.

Fle­ra må­na­ders vis­tel­se

Vis­sa av skydds­hem­mets kli­en­ter stan­nar i ba­ra en en­da natt, me­dan and­ra kan bo kvar på skydds­hem­met i fle­ra må­na­der.

– Om det blir ak­tu­ellt att sö­ka en ny bo­stad mås­te man räk­na med att det tar tid, sä­ger Ma­ri­ka Jo­hans­son.

– För oss som job­bar här är må­let att ing­en ska läm­na skydds­hem­met allt­för ti­digt. Vi vill hin­na dis­ku­te­ra ige­nom kli­en­tens si­tu­a­tion och re­da ut hur de bor­de gå vi­da­re.

– De förs­ta da­gar­na är kli­en­ten of­ta i kris och då vill vi fo­ku­se­ra på att hen ska få so­va ut och kän­na att si­tu­a­tio­nen sta­bi­li­se­rar sig. Ef­ter det kan vi dis­ku­te­ra fram­ti­den, even­tu­el­la kon­tak­ter med myn­dig­he­ter och vil­ka stödåt­gär­der som be­hövs.

Skydds­hem­met er­bju­der till ex­em­pel träff med brottsof­fer­jou­ren som kan hjäl­pa till med att an­sö­ka om be­söks­för­bud och till ex­em­pel att skaf­fa hem­lig adress.

Väs­kan är pac­kad

På skydds­hem­met gör man upp en sä­ker­hets­plan, spe­ci­ellt om kli­en­ten be­stäm­mer sig för att åka till­ba­ka hem.

– Vi går ige­nom hur bo­sta­den ser ut, finns det till ex­em­pel möj­lig­het att ta sig ut ock­så om den ena dör­ren bloc­ke­ras, sä­ger Jo­hans­son. Vi kol­lar att kli­en­ten kan ha en väs­ka fär­digt pac­kad för snabb sor­ti.

– Vi går ock­så ige­nom om kli­en­ten kan ha en ex­tra te­le­fon un­dan­gömd på en sä­ker plats att an­vän­da i kris­si­tu­a­tio­ner, om det finns gran­nar el­ler an­hö­ri­ga som lar­mar po­li­sen vid be­hov. Dess­utom kan vi kol­la att li­tet äld­re barn har spa­rat num­ret till nöd­cen­tra­len och kanske till nå­gon an­hö­rig i sin te­le­fon och att de vet vad de ska gö­ra när si­tu­a­tio­nen i hem­met es­ka­le­rar.

För al­la barn un­der 18 år som an­län­der till skydds­hem­met gör man upp en barn­skydds­an­mä­lan, me­dan det är upp till kli­en­ten att be­stäm­ma om hen vill gö­ra en po­li­san­mä­lan el­ler in­te.

– Om bar­nen har va­rit ut­sat­ta för våld så blir det ing­en dis­kus­sion, sä­ger Jo­hans­son. I de fal­len gör vi all­tid en po­li­san­mä­lan.

Jul på skydds­hem­met

Se­dan 2015 fi­nan­sie­ras al­la lan­dets skydds­hem av sta­ten och det har ock­så lett till att den som be­hö­ver skydd kan sö­ka sig till vil­ket skydds­hem som helst, så länge det finns le­di­ga plat­ser.

Borgå skydds­hem ha­de i fjol 34 kli­en­ter från Borgå, 8 från Sib­bo och ba­ra 3 från Lo­vi­sa. Från de övri­ga grann­kom­mu­ner­na kom det nå­gon en­sta­ka kli­ent, me­dan 48 kli­en­ter kom från kom­mu­ner ut­an­för Öst­ny­land.

– Hu­vud­stads­re­gi­o­nens skydds­hem är of­ta fyll­da till sista plats och då sö­ker man sig där­i­från till Borgå, sä­ger Jo­hans­son. I en del fall kan det ock­så va­ra helt mo­ti­ve­rat att sö­ka skydd på en ort som lig­ger läng­re bort från hem­met.

Den som be­fin­ner sig på skydds­hem un­der jul­hel­gen be­hö­ver in­te av­stå från va­re sig jul­mat, jul­gran el­ler jul­klap­par.

– Dess­utom har vi i al­la år med hjälp av do­na­tions­me­del ord­nat en jul­fest dit vi bju­der in al­la årets kli­en­ter på jul­mat och klap­par, sä­ger Jo­hans­son. Det är en upp­skat­tad tra­di­tion.

I år har man ock­så in­för jul till­sam­mans med yr­kes­hög­sko­lan Lau­rea bju­dit på julpys­sel­till­fäl­len som grupp­verk­sam­het, med gott re­sul­tat.

– Vi har in­te of­fi­ci­ellt kam­rat­stöd för dem som bott på skydds­hem, men många fa­mil­jer hit­tar än­då varand­ra, de­lar er­fa­ren­he­ter och blir ett stöd för varand­ra, sä­ger Ma­ri­ka Jo­hans­son.

Hon upp­ma­nar al­la som kän­ner på sig att de kan be­hö­va skydds­hem­mets hjälp att spa­ra num­ret till Borgå skydds­hem i te­le­fo­nen, lik­som ock­så num­ret till Nol­la­lin­ja som har koll på al­la lan­dets skydds­hem och som ock­så kan er­bju­da in­for­ma­tion och stöd per te­le­fon.

Vi går ock­så ige­nom om kli­en­ten kan ha en ex­tra te­le­fon un­dan­gömd på en sä­ker plats att an­vän­da i kris­si­tu­a­tio­ner, om det finns gran­nar el­ler an­hö­ri­ga som lar­mar po­li­sen vid be­hov. Ma­ri­ka Jo­hans­son för­man vid Borgå skydds­hem

Fo­to: Ma­ri­ta itä­vu­o­ri

SKYDDS­HEM­MET. Ma­ri­ka Jo­hans­son upp­ma­nar al­la som tror sig be­hö­va skydds­hem­mets tjäns­ter nå­gon gång att spa­ra kon­takt­upp­gif­ter­na i sin te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.