SLUTOPERERAT för gy­ne­ko­lo­gis­ka be­svär

Tid­ning­en Uu­si­maa skri­ver att Borgå stad sagt upp häl­so­centrallä­ka­ren Je­e­va­na Su­ba­sing­he från sin tjänst. Själv an­ser han att mo­ti­ve­ring­ar­na in­te är till­räck­li­ga.

Östnyland - - News -

En­ligt Uu­si­maa mo­ti­ve­ras av­slu­tan­det av Su­ba­sing­hes tjäns­te­för­hål­lan­de med att han upp­re­pa­de gång­er be­tett sig osak­ligt med tan­ke på hans ställ­ning och upp­gif­ter. I maj 2016 fick han en skrift­lig an­märk­ning av sin för­man på grund av ”stän­digt svart­må­lan­de av ar­bets­gi­va­ren”. Även någ­ra pa­ti­en­ter har kla­gat över Su­ba­sing­hes be­te­en­de i vårdsi­tu­a­tio­ner. I år har det skett två så­da­na fall. Ef­ter det se­nas­te, som sked­de på hös­ten, in­led­des upp­säg­nings­pro­ces­sen.

– Jag an­sök­te om tjänst­le­digt i fjol och jag fick en re­kom­men­da­tion av ar­bets­häl­so­lä­ka­ren. Men tjänst­le­dig­he­ten be­vil­ja­des in­te. Jag har mött dis­kri­mi­ne­ring och jag har in­te fått stöd från nå­got håll. Tyd­li­gen vän­ta­de led­ning­en ba­ra på att jag skul­le gö­ra ett miss­tag, sä­ger Su­ba­sing­he till Uu­si­maa.

Han er­kän­ner att han även i hår­da or­da­lag kri­ti­se­rat si­na che­fer för hur tand­vår­den or­ga­ni­se­rats i Borgå. En del av kri­ti­ken har nått även pa­ti­en­ter­nas och skö­ters­kor­nas öron.

Inga pa­ti­entska­dor

Su­ba­sing­he sä­ger att han un­der de se­nas­te fem åren vår­dat över tvåtu­sen pa­ti­en­ter och att det in­te är en håll­bar grund för upp­säg­ning om någ­ra av dem kla­gar.

– De förs­ta kla­gomå­len un­der mi­na år i Fin­land kom för ett par år se­dan. När det gäl­ler pa­ti­entska­dor är mitt ryk­te klan­der­fritt.

Fö­re upp­säg­ning­en väd­ja­de ock­så ett ti­o­tal av Su­ba­sing­hes kol­le­ger till led­ning­en för so­ci­al- och häl­so­vårds­vä­sen­det för att jan skul­le få fort­sät­ta job­ba.

So­ci­al- och häl­so­vårds­che­fen i Borgå, Ann-So­fie Sil­ven­no­i­nen, sä­ger till Uu­si­maa att en upp­säg­ning en myc­ket be­klag­lig och otrev­lig sak.

– Man har för­sökt rät­ta till si­tu­a­tio­nen ge­nom för­hand­ling­ar, munt­li­ga an­märk­ning­ar och med en skrift­lig var­ning. Det här för­fa­ran­det har än­då in­te kor­ri­ge­rat si­tu­a­tio­nen, skri­ver Sil­ven­no­i­nen i sitt tjäns­te­man­na­be­slut där hon av­slu­tar Su­ba­sing­hes tjäns­te­för­hål­lan­de.

Je­e­va­na Su­ba­sing­he har de se­nas­te 1,5 åren sökt and­ra tjäns­ter run­tom i Söd­ra Fin­land ut­an fram­gång. Han tror sig ve­ta var­för.

– När ar­bets­gi­va­ren ring­er till Borgå och de lå­ter för­stå att jag är be­svär­lig så blir det ing­et av det.

Ar­kiv/kristoFFer Aberg

InG­En DIALOG. Je­e­va­na Su­ba­sing­he an­ser att led­ning­en för häl­so­cen­tra­len an­ser att det hand­lar om kri­tik om de an­ställ­da vill fö­ra dis­kus­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.