Lo­vi­sa­bo fäll­des för sänkt se­gel­båt

tings­rät­ten gav en fäl­lan­de dom till 42-åring­en som stod åta­lad för att ha sänkt sin se­gel­båt ut­an­för Lo­vi­sa hös­ten 2015. man­nen döm­des på två punk­ter till ett års vill­kor­ligt fäng­el­se och ti­o­tu­sen­tals eu­ro i ska­de­stånd.

Östnyland - - News - mAx ny­bErg max.ny­[email protected]­me­dia.fi

Det blev en dyr af­fär för den 42-åri­ga man som sänk­te sin se­gel­båt i ett för­sök att få ut för­säk­rings­peng­ar­na för tre år se­dan.

Det var i sep­tem­ber 2015 som hän­del­ser­na fick sin bör­jan – ur­sprung­li­gen som ett myste­ri­um där en Lo­vi­sa­fis­ka­res rys­sja för­svann oför­klar­ligt. Det vi­sar sig snart att en se­gel­båt sjun­kit och dra­git med sig rys­sjan till 23 me­ters djup. Det är fram­för en sam­lad press­kår som bå­ten bär­gas, och det står ti­digt klart att nå­gon sla­git ut gi­va­ren i fören, en ap­pa­rat för att mä­ta bland an­nat has­tig­het.

Bå­ten ha­de ti­di­ga­re an­mälts stu­len, och äga­ren vi­sa­de sig va­ra en då näs­tan 40-årig man som någ­ra år ti­di­ga­re köpt bå­ten från si­na svär­för­äld­rar och på vå­ren 2015 för­säk­rat den för 90 000 eu­ro. Snart rik­tas miss­tan­kar­na mot äga­ren, och han åta­las för att ha sänkt bå­ten med flit i ett för­sök att få ut för­säk­rings­peng­ar­na.

Tings­rät­ten döm­de på mån­da­gen man­nen till ett års vill­kor­ligt fäng­el­se och ska­de­stånd på drygt 90 000 eu­ro för för­sök till grovt be­drä­ge­ri och grov ska­de­gö­rel­se.

Av sum­man be­står 30 000 eu­ro av hal­va bå­tens vär­de, som går till dess and­ra äga­re – man­nens fru. Fis­ka­ren, vars rys­sja för­stör­des i be­drä­ge­ri­för­sö­ket, ska få 10 000 eu­ro för så­väl för­störd ut­rust­ning som för­störd fångst. Res­ten går till bland an­nat till rät­te­gångs­kost­na­der, bärg­nings­kost­na­der och ut­red­ning­ar.

Eko­no­mis­ka be­kym­mer

I do­men kan man lä­sa att den döm­da 42-åring­en ha­de haft eko­no­mis­ka be­kym­mer un­der som­ma­ren 2015. Han ha­de ti­di­ga­re se­pa­re­rat från sin fru och be­skyll­de så­väl hen­ne som hen­nes för­äld­rar för skils­mäs­san – nå­got som ock­så led­de till att han bod­de en­sam i Lo­vi­sa. Tings­rät­ten an­ser att det gav så­väl mo­tiv som möj­lig­he­ter att ge­nom­fö­ra be­drä­ge­ri­et.

I do­men kan man ock­så lä­sa att han, in­nan bå­ten hit­ta­des, ha­de sökt fram in­for­ma­tion på nä­tet och räk­nat ut hur fort den sjun­ker. I det ske­det viss­te man in­te var­för bå­ten sjun­kit, och tings­rät­ten an­såg in­te att det var tro­vär­digt att äga­ren ha­de kun­nat gis­sa sig fram till de fak­to­rer som på­ver­kar för­lop­pet och där­med kom­mit fram till en så ex­akt tid­punkt som han gjor­de.

Sam­ma mor­gon som bå­ten var för­svun­nen ha­de äga­ren in­te hel­ler ringt till po­li­sen. Tings­rät­ten tol­kar det som ovan­ligt att man­nen i stäl­let val­de att ringa di­rekt till för­säk­rings­bo­la­get.

42-åring­en lät ock­så för­stå att hans ti­di­ga­re fru skul­le ha haft mo­tiv att sän­ka bå­ten. Det trod­de in­te tings­rät­ten på, in­te minst ef­tersom bå­ten ha­de ett väl­digt stort känslo­mäs­sigt vär­de för så­väl hen­ne som hen­nes för­äld­rar. Hon ha­de ock­så säll­skap när bå­ten för­svann.

Tings­rät­ten po­ne­rar ock­så hur den döm­da man­nen en­sam ta­git sig ut till havs och se­dan kom­mit till­ba­ka igen. Man kom­mer in­te till nå­gon lo­gisk slut­sats, även om en te­o­re­tisk möj­lig­het är en gum­mi­båt som han bog­se­rat med sig, och att han cyk­lat hem el­ler satt gum­mi­bå­ten på bi­lens tak när han väl åter­vänt till ham­nen.

Do­men har in­te vun­nit la­ga kraft.

FO­tO: AR­KIV/MAx Ny­beRg

DOM. Tings­rät­ten döm­de 42-åring­en på bäg­ge punk­ter. Re­sul­ta­tet blev ett års vill­kor­ligt fäng­el­se och er­sätt­ning­ar på om­kring 90 000 eu­ro. Här bär­gas bå­ten i ok­to­ber 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.