Var­ten­da år i fyr­tio års tid har Mar­ga­re­ta Nur­mi­nen för­sett Öst­ny­lands lu­ci­a­trio med var­ma un­der­klä­der. Årets lu­cia Li­na Wes­terlund och tär­nor­na So­fia Nord­gren (t.v.) och Han­na Udd är ing­et un­dan­tag.

En­ligt folk­sä­gen var nat­ten till den 13 de­cem­ber längst på he­la året och fylld av troll­dom och onds­ka. Rik­tigt så här dra­ma­tiskt är det in­te i Öst­ny­land år 2018, men visst är det med li­te spän­ning årets lu­ci­a­trio för­be­re­der sig för sitt upp­drag.

Östnyland - - News - To­ra MaTT­heis­zen to­ra.matt­heis­[email protected]­me­dia.fi

Öst­ny­lands lu­cia Li­na Wes­terlund, tär­nor­na So­fia Nord­gren och Han­na Udd samt lu­ci­a­pap­pa Kent Lang star­tar mor­go­nen med rent prak­tis­ka be­styr. Först gäl­ler det för flic­kor­na att prö­va de vi­ta klän­ning­ar­na och kol­la om de mås­te sys om. Och jo­visst, li­te änd­rings­jobb be­hövs ef­tersom årets lu­cia och tär­nor är li­te kor­ta­re än fjol­å­rets. Klän­ning­ar­na mås­te sys upp.

Den sa­ken fix­ar Le­na Back­man, som skött om klän­nings­rul­jang­sen i många år.

Lång tra­di­tion

Kloc­kan 9 har lu­ci­a­tri­on träff med Mar­ga­re­ta Nur­mi­nen vid Ma­gy´s, som tret­tio­ni­on­de året i rad do­ne­rar un­der­trö­jor, bo­mull­s­kal­song­er och strump­byx­or. Vid upp­drag ut­om­hus gäl­ler det att va­ra varmt klädd.

Den 40 år gam­la af­fä­ren drivs nu­me­ra av dot­tern Mil­lan Kyn­sijär­vi, men mam­ma Mar­ga­re­ta är på plats dag­li­gen och att få upp­vak­ta lu­cia med tär­nor är ett he­dersupp­drag hon in­te vill mis­sa.

– Bätt­re än så här kan det in­te bli, sä­ger hon rörd ef­ter att tri­on tac­kat via sång.

Kent Lang på­pe­kar att Li­na, So­fia och Han­na sjung­it lu­ci­as­ång­en till­sam­mans ba­ra tre gång­er, än­då lå­ter det fint. Gi­se­la Gren-Nord­ström ska än­då som ti­di­ga­re ge sång­lek­tio­ner åt flic­kor­na, det är ju en hel del lå­tar de mås­te lä­ra sig på en kort tid och det gäl­ler att sjunga med rätt tek­nik för att rös­ten ska hål­la.

Dags att sä­ga tack och hej i Ma­gy´s och pro­me­ne­ra över ga­tan till Koo sko­bu­ti­ken, där Be­a­ta Björk­man hjäl­per med att ploc­ka fram vi­ta skor.

Kent Lang minns hur det var un­der någ­ra ti­di­ga­re år, då vi­ta skor var näs­ten omöj­li­ga att hit­ta i bu­ti­ker­na.

– Ett år fanns så­da­na in­te alls i Borgå och vi åk­te till Helsing­fors. En an­nan gång, då min mam­ma Pia Blomqvist var lu­ci­a­mam­ma, tving­a­des hon spraya skor med vit mål­ning för att få rätt färg.

Att fär­gen om någ­ra da­gar bör­ja­de flag­na är en an­nan histo­ria.

Upp­da­te­rad ver­sion

Men nu, nu finns det vi­ta skor i mäng­der och Li­na, So­fia och Han­na blir för­tjus­ta i en mo­dell som nog ald­rig ti­di­ga­re an­vänts i den här sor­tens sam­man­hang. Vi kon­sta­te­rar att den sed­van­li­ga bal­le­ri­nas­kon upp­da­te­rats till en mo­dern ver­sion.

– De här skor­na har vi an­vänd­ning av ock­så ef­ter lu­ci­a­ti­den, sä­ger flic­kor­na glatt.

Med kas­sar­na fyll­da av un­der­klä­der och skor går fär­den vi­da­re till Gam­la stan och Au­rum, där guld­sme­den Valtteri Honka­pää öpp­nar bu­tiks­dör­ren. Han har allt­se­dan han tog över guld­smeds­af­fä­ren för 18 år se­dan do­ne­rat lu­ci­a­ring­ar, så även i år.

– Re­dan un­der för­ra äga­rens tid var jag med om att gö­ra ring­ar­na, be­rät­tar han.

Es­ter Nur­mi­nen hjäl­per med att ta fing­er­mått och ring­ar­na ska va­ra kla­ra i god tid fö­re krö­ning­en den 13 de­cem­ber.

Honka­pää för­kla­rar att ring­ar­na till­ver­kas för hand av sil­ver. – De för­ses med en ci­trins­ten. Ci­trin är en guld­brun va­ri­ant av kvarts. Den fö­re­kom­mer na­tur­ligt men ock­så som brän­da ame­tis­ter el­ler rök­kvart­ser.

Han på­pe­kar att al­la ring­ar är uni­ka ef­tersom de görs som hand­ar­be­te.

– De är gjor­da för var­dags­bruk och jag har till min gläd­je no­te­rat att de ock­så an­vänds ef­ter lu­ci­a­pe­ri­o­den. Då jag ex­em­pel­vis får en gam­mal lu­ci­a­ring hit för re­pa­ra­tion blir jag varm om hjär­tat.

Då hå­ret brann

Lu­ci­a­tri­on sam­las vid li­te mor­gonkaf­fe och det blir en hel del dis­kus­sion om hur det va­rit förr. Kent Lang från Borgå­byg­dens ung­doms­för­bund har age­rat lu­ci­a­pap­pa i cir­ka tio år. Han sä­ger att lju­sen nu­me­ra ver­kar va­ra av säm­re kva­li­tet än ti­di­ga­re, åt­minsto­ne rin­ner de me­ra.

– Förr kla­ra­de vi oss med 70 ljus un­der en lu­ci­a­pe­ri­od, nu be­hövs cir­ka 120.

Det här med ljus är hög­tid­ligt men kan ock­så va­ra far­ligt.

– Vi har nog bränt upp li­te lu­ci­a­hår ibland ock­så, små­ler han och minns spe­ci­ellt en epi­sod då en tär­na gick med tän­da­re i fic­kan.

– Vi var i Lin­da­hem­met i Sib­bo och hon bör­ja­de le­ka med tän­da­ren, som plöts­ligt sat­te eld på hå­ret.

Nu­me­ra har Kent per­son­li­gen hand om al­la tän­da­re.

Han kom­mer ock­så ihåg många, långa bil­fär­der. Ibland bor lu­cia och tär­nor långt i från varand­ra och det tar myc­ket tid ba­ra att skjut­sa dem till och från hem­met.

– I år går det bra, vi har lu­cia och en tär­na i Borgå och en tär­na i Sib­bo.

Li­na Wes­terlund, So­fia Nord­gren och Han­na Udd är re­dan nu en sam­man­svet­sad grupp, som verk­li­gen ser fram mot sin lu­ci­a­tid.

– Vi vet att det blir job­bigt, men så ska det ju va­ra.

Fo­to: KristoFFer Åberg

VAD SKA VI VÄLJA? Be­a­ta Björk­man hjäl­per från hö­ger So­fia Nord­gren, Li­na Wes­terlund och Han­na Udd att hit­ta rät­ta skor.

RÄTT STOR­LEK. Es­ter Nur­mi­nen och Valtteri Honka­pää ser till att So­fia Nord­gren (t.v.), Li­na Wes­terlund och Han­na Udd får ring­ar av rätt stor­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.