Syst­rar­na och mo­nu­men­tet

Östnyland - - Nyeter -

I bör­jan av no­vem­ber be­sök­te Borgå­syst­rar­na Nel­lie och Bel­la Nu­me­lin Por­tu­gal och bland an­nat en plats som he­ter Ca­bo de Sao Vin­cen­te. Till fa­mil­jens för­vå­ning och för­tjus­ning pryds den bran­ta kalk­stens­klip­pan av en stål­sta­ty med an­knyt­ning till Borgå. Sta­tyn är näm­li­gen de­sig­nad av Ri­ki Grah­ne från Emsalö och till­ver­kad av fir­ma Mag­nus­son & Sto­or i Ös­ter­malm i Borgå.

Sta­tyn är ett min­nes­mär­ke över den he­li­ge Vin­cent av Sa­ra­gos­sa, en mar­tyr som kas­ta­des i Med­le­ha­vet sur­rad till en kvarnsten.

Ri­ki Grah­ne till­bring­ar vint­rar­na i Al­gar­ve, och hos ho­nom bör­ja­de tan­ken gro att till­ver­ka en sta­ty. Det har va­rit ett om­fat­tan­de ar­be­te som ock­så har re­sul­te­rat i en bok.

En läng­re ar­ti­kel av Thu­re Malm­berg kan du lä­sa på In­ter­net, https://me­ri­mi­eskirk­ko.fi/stal­sta­ty/

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.