Da­tor ett mås­te för läx­or­na

Borgå har in­te råd att för­se al­la ele­ver med per­son­li­ga da­to­rer trots att det för­ut­sätts för hem­ar­be­tet.

Östnyland - - Nyeter -

Sib­bo ut­rus­tar al­la si­na grund­sko­le­e­le­ver med en per­son­lig da­tor, den förs­ta re­dan på fy­ran och se­dan byts den ut mot en ny i sju­an.

I Borgå finns in­te re­sur­ser för ”eg­na” da­to­rer, ens i hög­sta­di­et. Trots det mås­te många hem­upp­gif­ter gö­ras på da­tor.

– Är det me­ning­en att fa­mil­jer med ele­ver i grund­sko­lan mås­te skaf­fa da­tor och ny te­le­fon för att kla­ra av skol­ar­be­tet, frå­gar en mam­ma.

Sva­ret är nej, grund­sko­lan är gra­tis för al­la. Men barn från fa­mil­jer med stram ekonomi får säm­re vill­kor. Till ex­em­pel Strö­hö er­bju­der skol­da­to­rer för hem­ar­be­te på matras­ten och ge­nast ef­ter sko­lans slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.