Da­tor­lö­sa fa­mil­jers barn i sär­ställ­ning

Borgå har in­te råd att för­se si­na hög­sta­di­e­e­le­ver med per­son­li­ga da­to­rer. Än­då krä­ver sko­lan att en del av hem­upp­gif­ter­na görs på da­tor. Till ex­em­pel i Sib­bo är grund­sko­le­e­le­ver­na i en myc­ket bätt­re si­tu­a­tion.

Östnyland - - Nyeter - Stina Jä­derHolm

Är det verk­li­gen me­ning­en att man mås­te skaf­fa sig bå­de egen da­tor och ny smart­te­le­fon för att kun­na hänga med i un­der­vis­ning­en i hög­sta­di­et?

Det und­rar en Borgå­för­äl­der som vill va­ra ano­nym ef­tersom hon är rädd att hen­nes barn stämp­las om hon går ut med namn och an­sik­te.

– Bå­de jag och min man har varsin pek­plat­ta,men en­ligt den lä­ra­re jag har ta­lat med i det äld­re bar­nets sko­la går de pro­gram man an­vän­der i sko­lan in­te att an­vän­da i dem. Bar­net kan allt­så in­te gö­ra si­na hem­upp­gif­ter på vå­ra plat­tor.

– Kanske ni bor­de fun­de­ra på att kö­pa hem en da­tor, fö­reslog den lä­ra­re jag ta­la­de med. Ock­så på Wil­ma har vi läst att en egen hemda­tor är vik­tig för ele­ver­nas hem­upp­gif­ter.

Se­na­re vi­sa­de det sig ock­så att bar­nets smart­te­le­fon var allt­för lång­sam för att kun­na an­vän­das för en del av de upp­gif­ter som ele­ver­na gör på lek­tio­ner­na.

– Vi fick samtal från sko­lan där lä­ra­ren på­pe­ka­de att bar­nets te­le­fon stör­de un­der­vis­ning­en för att den var så lång­sam. Så nu har vi skaf­fat bå­de ny da­tor och ny te­le­fon, sä­ger mam­man.

Vid samtal med vän­ner som har barn i Ra­se­borg och i Sib­bo märk­te mam­man att reg­ler­na är an­norlun­da där.

– Där får ele­ver­na till­gång till per­son­li­ga lap­top­par el­ler pek­plat­tor som de kan gö­ra si­na skol­ar­be­ten på, ock­så hem­ma.

– Var­för re­so­ne­rar man så an­nor- lun­da i Borgå? Grund­sko­lan ska ju va­ra gra­tis. Vår fa­milj kla­rar av den eko­no­mis­ka sats­ning­en på da­tor och te­le­fon, men hur gör man i fa­mil­jer där man helt en­kelt in­te har möj­lig­het att sat­sa på dyr tek­nik?

Hem­ma­da­tor un­der­lät­tar

Ca­ro­la Wik­sten är rek­tor vid Ström­borgs­ka sko­lan, den ena av de två svens­ka hög­sta­di­e­sko­lor­na i Borgå.

– Ele­ver skall kla­ra sig och kla­rar sig ut­an te­le­fon i sko­lan. Då man ibland gör upp­gif­ter som till ex­em­pel be­sva­ras med hjälp av mo­bil­te­le­fon job­bar ele­ver­na grupp­vis el­ler par­vis om al­la in­te har en te­le­fon el­ler in­te har sin te­le­fon med sig.

– Vi för­ut­sät­ter ald­rig att man skall ha te­le­fon med. Jag kan tän­ka mig att si­tu­a­tio­nen upp­stått om en elev för­sökt job­ba med sin te­le­fon och man har kon­sta­te­rat att den­na te­le­fon sak­nar den funk­tio­nen som be­hövs och då har kanske en miss­upp­fatt­ning upp­stått.

Sko­lan krä­ver in­te hel­ler att ele­ver­na har da­tor hem­ma, sä­ger Wik­sten.

– Men det är klart att det un­der­lät­tar för en elev att job­ba ock­så hem­i­från på da­tor. Sko­lan har da­to­rer till ele­ver­nas för­fo­gan­de un­der skol­da­gen, men ock­så för ”läx­läs­nings­tid” om en elev öns­kar gö­ra ett skrift­ligt ar­be­te ef­ter skol­tid. Det finns ock­så möj­lig­het att job­ba med upp­gif­ter­na un­der matras­ten.

– Fle­ra ele­ver har med­de­lat att de in­te har en prin­ter hem­ma. Det är

all­de­les ok att skic­ka ma­te­ri­a­let till lä­ra­ren för print­ning i sko­lan.

Wik­sten sä­ger att kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan sko­la och hem kan ha va­rit otyd­lig.

– Så länge vi är grund­sko­la kan vi in­te krä­va da­to­rer el­ler te­le­fo­ner som är dy­ra, men vi vet ju att dy­lik ut­rust­ning är ett myc­ket vik­tigt hjälp­me­del för läx­or och and­ra ar­be­ten.

0,3 da­to­rer per elev

Ock­så ut­bild­nings­di­rek­tör Ri­kard Lind­ström sä­ger att det ab­so­lut in­te är me­ning­en att Borgå­e­le­ver­na ska ha nya te­le­fo­ner för att kun­na föl­ja med i skol­ar­be­tet el­ler att de mås­te ha till­gång till en da­tor för hem­ar­be­tet.

– I grund­sko­lan krä­ver vi in­te att ele­ver­na ska stå för si­na eg­na skol­ma­te­ri­al.

– Det här är ett miss­för­stånd som mås­te re­das upp. Jag fö­re­slår att de för­äld­rar som har rå­kat ut för nå­got lik­nan­de tar kon­takt med rek­tor.

I många kom­mu­ner har ele­ver­na ”eg­na” da­to­rer, det vill sä­ga en öron­märkt da­tor som de får ta med sig hem ef­ter skol­da­gen och an­vän­da för hem­upp­gif­ter.

I Borgå finns in­te den möj­lig­he­ten sä­ger Ri­kard Lind­ström.

– Vi tjäns­te­män har dis­ku­te­rat frå­gan i höst och ska fort­sät­ta dis­kus­sio­nen i vår. Al­la ele­ver i grund­sko­lan kan in­te ha till­gång till sin egen skol­da­tor. Vi har 1 700 svens­ka ele­ver i grund­sko­lan i Borgå och så många elev­da­to­rer an­ser vi tjäns­te­män att vi in­te kan sat­sa på. Om be­sluts­fat­tar­na har en an­nan åsikt så rät­tar vi för­stås oss ef­ter de­ras beslut, men då be­ty­der det att med­len mås­te pri­o­ri­te­ras på ett an­nat sätt.

Tjäns­te­män­nens för­slag blir tro­li­gen att man re­ser­ve­rar 0,5 da­to­rer per elev i de läg­re klas­ser­na 1-6, me­dan man räk­nar med 0,7 da­to­rer per elev i klas­ser­na 7-9. Nu­lä­get är in­te så här bra. – Det finns sko­lor med ba­ra 0,3 da­to­rer per elev, sä­ger Lind­ström. Men vi strä­var ef­ter att jäm­na ut till­gång­en mel­lan sko­lor­na när da­to­rer­na byts ut mot nya med tre till fem års mel­lan­rum.

– När skol­nä­tet blir gle­sa­re le­der det of­ta ock­så till fler da­to­rer per elev­grupp. Dess­utom har många mind­re by­sko­lor haft pro­blem med upp­kopp­ling­en.

Per­son­lig da­tor i Sib­bo

I Sib­bo är si­tu­a­tio­nen en helt an­nan än i Borgå. Spe­ci­al­pla­ne­ra­re Ju­ha­ni Kär­ki be­rät­tar att al­la sko­lor i kom­mu­nen har till­gång till op­tisk fi­ber, det finns in­te någ­ra pro­blem med nä­tet.

– Al­la ele­ver i Sib­bo får en Chro­me­book da­tor i bör­jan av fjär­de klass och den byts ut i sjun­de klass. Ele­ver­na an­vän­der da­torn i sko­lan och hem­ma.

Det in­ne­bär att ele­ver­na kan gö­ra si­na skol­upp­gif­ter när det pas­sar dem bäst, till ex­em­pel med tan­ke på skol­skjut­sar el­ler fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. De be­hö­ver in­te off­ra sin matrast el­ler stan­na kvar i sko­lan ef­ter lek­tions­tid för att kun­na job­ba på en da­tor.

I Sib­bo har man ti­di­ga­re ta­lat varmt för BYOD, det vill sä­ga Bring your own de­vice, ta med din egen da­tor el­ler te­le­fon till sko­lan.

– Vi an­ser att BYOD be­ri­kar lä­ran­det, sä­ger Kär­ki. Ele­ver kan an­vän­da eg­na en­he­ter om de vill. Det finns en del mo­bi­la ap­par som pas­sar bra för in­lär­ning och någ­ra lä­ra­re ut­nytt­jar dem.

Hand­skri­vet är säm­re?

Den ano­ny­ma mam­man har ock­så hört att det finns lä­ra­re som au­to­ma­tiskt drar av ett halvt vits­ord när de be­dö­mer hem­upp­gif­ter som har skri­vits för hand i stäl­let för att ha prin­tats ut.

– Det stäm­mer in­te, sä­ger ut­bild­nings­di­rek­tör Ri­kard Lind­ström. Det är in­te en­ligt sta­dens of­fi­ci­el­la lin­je.

Rek­tor Ca­ro­la Wik­sten har ock­så myc­ket svårt att tro att det kan stäm­ma.

– Ett ar­be­te ska va­ra väl­gjort, pryd­ligt ock­så, så om man skri­ver slar­vigt för hand, med mas­sor med skriv­fel, vil­ket en stav­nings­kon­troll gall­rar bort, så då är ris­ken stör­re att re­sul­ta­tet blir säm­re. Ut­an att alls ve­ta si­tu­a­tio­nen är det svårt att sva­ra, men om man dess­utom har haft text­be­hand­ling som ett in­lär­nings­mo­ment, då har man ju in­te upp­vi­sat den kun­ska­pen.

– I nya lä­ro­pla­nen kom­mer it med i var­je läroäm­ne, så nog mås­te man kun­na krä­va att ele­ven be­härs­kar da­torn ock­så. Finns det in­te da­tor hem­ma så kan man gö­ra job­bet i sko­lan.

– Jag vill verk­li­gen re­da ut al­la miss­för­stånd och hit­ta lös­ning­ar, för ele­vens bäs­ta, det är det som räk­nas, sä­ger Wik­sten.

Fo­to: KristoFFer Åberg

SKOLARBETE. Da­to­rer och smart­te­le­fo­ner är en vik­tig del av un­der­vis­ning­en i sko­lor­na i dag. Frå­gan är om grund­sko­lan kan för­ut­sät­ta att ele­ver­na har den nöd­vän­di­ga ut­rust­ning­en ock­så för hem­upp­gif­ter. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.