Flytt­ba­ra skol­hus med mo­du­ler kan räd­da by­sko­lor

Östnyland - - Nyeter - ToRa MaTT­heiS­zen tora.matt­heis­[email protected]­me­dia.fi

Karls­son sit­ter i bå­de stads­full­mäk­ti­ge och stads­sty­rel­sen och skol­frå­gor har som be­kant dis­ku­te­rats rätt myc­ket un­der den se­nas­te ti­den. Man har fo­ku­se­rat på ex­em­pel­vis in­om­hus­luft­pro­blem, skol­byg­gen och skol­nät.

– Att fat­ta beslut är väl­digt svårt om man ba­ra ser till ta­bel­ler och in­for­ma­tion på pap­per. Så jag har be­sökt så många sko­lor jag hun­nit, bå­de finsk- och svensk­språ­ki­ga. Nu finns ba­ra någ­ra en­sta­ka be­sök kvar. Det är vik­tigt att med eg­na ögon se hur all­ting är och lyss­na på vad per­so­na­len har att sä­ga.

Flytt­ba­ra sko­lor är nå­got som in­tres­se­rar och hon har bland an­nat kon­tak­tat or­ter i Fin­land som re­dan har er­fa­ren­het av den här sor­tens lös­ning­ar.

– Bland an­nat Träskän­da, Es­bo och Helsing­fors har flytt­ba­ra skol­hus. I Es­bo ta­lar man om ”snabb­sko­lor”. Ex­em­pel­vis om pro­blem med in­om­hus­luf­ten upp­står i en gam­mal sko­la, kan verk­sam­he­ten flyt­tas till ett flytt­bart hus på ba­ra cir­ka fem må­na­der.

Som att lea­sa da­to­rer

Karls­son kon­sta­te­rar att den här sor­tens kon­cept kan jäm­fö­ras med att man lea­sar da­to­rer.

– Bygg­na­der­na hyrs och de hål­ler i 10-15 år. De be­står av mo­du­ler som går att skil­ja åt. Om elev­mäng­den mins­kar på ett stäl­le kan ex­em­pel­vis en mo­dul flyt­tas till en an­nan plats där be­hov av me­ra ut­rym­me finns.

Då hyr­ti­den går ut kan kom­mu­nen fort­sät­ta med en upp­da­te­rad, helt ny hus­ver­sion el­ler kö­pa hu­set om man så öns­kar.

Sta­den har re­ser­ve­rat 600 000 eu­ro i näs­ta års bud­get för att byg­ga grun­den till den flytt­ba­ra sko­lan i Ker­ko. Se­dan hyrs den mängd mo­du­ler som be­hövs. Lo­ka­li­tets­led­ning­en job­bar med sa­ken för till­fäl­let.

– Hu­set är ener­gi­ef­fek­tivt och i trä. Vi här i Borgå tän­ker oss ett läng­re hy­res­av­tal på 10-15 år, kanske av­tal på 10 år och en op­tions­tid på fem. Ett läng­re

NYA KON­CEPT BE­HÖVS. av­tal blir för­mån­li­ga­re än ett kor­ta­re.

Mo­du­ler­na byggs in­ne i en hall och med tan­ke på fukt­ska­dor är det­ta en väl­digt bra sak.

– Hu­set ser helt ut som en van­lig sko­la, in­te som en ba­rack, på­pe­kar Anet­te Karls­son.

Hon tror att den här sor­tens kon­cept blir allt van­li­ga­re i fram­ti­den ef­tersom hu­sen är lätt­han­ter­li­ga och gans­ka för­mån­li­ga. I Borgå är det möj­ligt att näs­ta skol­hus pla­ce­ras i Ill­by el­ler San­näs.

Stan­dard­mo­del­ler

– I nå­got ske­de ut­veck­las sä­kert stan­dard­mo­del­ler för just skol­bygg­na­der. Lo­ka­ler­na är prak­tis­ka och fun­ge­ran­de, men in­ne­hål­ler in­te onö­di­ga ele­ment som ba­ra kos­tar peng­ar.

Pro­ble­met i Borgå och på många and­ra håll har ju va­rit att upp­skat­ta bygg­kost­na­der­na.

– Pri­set tris­sas för det mesta upp och blir i slutän­dan nå­got helt an­nat än vad man först tänkt sig.

Se­dan bör­jan man stry­ka kvadra­ter och det görs kanske på fel stäl­len.

Även om hon tror att den här sor­tens hus kan räd­da by­sko­lor fram­hål­ler hon att de in­te kan va­ra hur små som helst.

– Fyr­tio ele­ver är mi­ni­mum, det hand­lar för­stås om ekonomi men ock­så med tan­ke på bar­nen är det bäst så. Om en klass blir för li­ten kan det hän­da att en elev in­te har möj­lig­het att få vän­ner. Om lä­rar­na är för få är in­te hel­ler det bra, även pe­da­go­gi­ken kan li­da i en rik­tigt li­ten sko­la som in­te kan er­bju­da det som en stör­re sko­la gör.

Å and­ra si­dan på­pe­kar hon att för sto­ra klas­ser in­te hel­ler är bra.

– Un­der min skol­be­söks­rond häl­sa­de jag på ock­så i Al­bert Edel­fel­tin kou­lu, som är helt full­prop­pad med barn och klas­ser­na är sto­ra. Sko­lan han­te­rar än­då si­tu­a­tio­nen bra. I fram­ti­den krävs sä­kert nya lös­ning­ar, kanske i form av till­byg­ge.

Anet­te Karls­son har gått i sko­la i Lo­vi­sa och har per­son­lig er­fa­ren­het av fukt­ska­da­de hus och ar­bets­plat­ser.

– Då jag gick i grund­sko­lan ta­la­des det in­te om mö­gelsko­lor el­ler in­om­hus­luft­pro­blem. Jag gick med bi­hå­le­in­flam­ma­tion i åra­tal och blev all­tid bätt­re un­der skol­lov. Jag näs­tan skäm­des för att all­tid va­ra sjuk men fa­mil­jen tänk­te att jag nu ba­ra var ex­tra käns­lig.

Li­te se­na­re job­ba­de hon i fukt­ska­da­de lo­ka­ler och sym­to­men kom till­ba­ka.

Re­a­ge­rar ge­nast

Även om hon i dag mår bra re­a­ge­rar hon ge­nast då hon går in i en lo­kal där luf­ten är då­lig.

– Det sked­de ex­em­pel­vis då jag all­de­les nyligen be­sök­te AE-kou­lun pi­en­lu­o­kat (gam­laTulli­por­tin kou­lu). Jag tog ge­nast kon­takt med lo­ka­li­tets­led­ning­en och bild­nings­di­rek­tö­ren och fick hö­ra att ingen­ting av­vi­kan­de hit­tats då sa­ken un­der­sökts. Det är än­då vik­tigt att ta en ex­tra titt på den här sko­lan.

Hon är glad för att sta­den nu ta­git itu med in­om­hus­luft­pro­ble­men på all­var även om inga pa­tent­lös­ning­ar finns.

– Då­lig in­om­hus­luft kan ju be­ro på så många oli­ka sa­ker, på då­lig städ­ning och an­vänd­ning av fel äm­nen, fel sorts ma­te­ri­al i hu­set, då­lig ven­ti­la­tion med me­ra. Det är in­te all­tid frå­ga om di­rek­ta fukt­ska­dor. Om för många män­ni­skor pla­ce­ras i ett för li­tet ut­rym­me kan pro­blem ock­så upp­kom­ma. Dess­utom bygg­de man många gång­er förr helt to­kigt ut­an att för­stå att det var fel. Det­ta är ett pro­blem i hela lan­det, in­te ba­ra här.

En­ligt Karls­son har Borgå nu ta­git tju­ren i hor­nen och ser över al­la pro­ces­ser i un­der­hål­let av fas­tig­he­ter och det är bra.

Hon glä­der sig över att den un­der­vis­ning som ele­ver­na får i sta­dens sko­lor är på god ni­vå.

– I fjol var det ba­ra en elev som in­te fick slut­be­tyg från grund­sko­lan. Än­då är all­ting in­te per­fekt. – Vi har sam­ma pro­blem som and­ra kom­mu­ner, det finns ex­em­pel­vis na­tio­nell forsk­ning om att var åt­ton­de poj­ke som går ut grund­sko­lan in­te kan lä­sa till­räck­ligt bra. Men­ta­la pro­blem och mobb­ning är ock­så nå­got man bor­de kun­na kom­ma åt på ett bätt­re sätt än nu.

Hon an­ser att skol­per­so­na­len som hel­het bor­de få gå på kurs i förs­ta hjäl­pen.

– Tänk nu vil­ket an­svar de vux­na har för bar­nen. Vad som helst kan hän­da i skol­mil­jön och det gäl­ler att va­ra be­redd.

FO­TO: KRISTOFFER ÅBERG

Anet­te Karls­son har lagt ned en hel del tid på att se över da­gens skol­nät och be­kan­ta sig med flytt­ba­ra skol­hus. Hon tror att de blir allt van­li­ga­re i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.