Nya buss­ter­mi­na­len öpp­na­de i fes­ti­valstäm­ning

På tis­dags­kväl­len in­vig­des buss­ter­mi­na­len i vän­tan på den verk­ligt sto­ra för­änd­ring­en: tåg­för­bin­del­sen. In­vig­ning­en kanske kan be­skri­vas som en ny fas i Nick­bys ex­istens.

Östnyland - - Nyeter - Max Ny­berg max.ny­[email protected]­me­dia.fi

Med un­dan­tag för en li­ten de­talj gick allt helt som tänkt i det som Sib­bo kom­mun valt att kalla ”Su­pe­rin­vig­ning­en” – ett till­fäl­le på tis­dags­kväl­len där man pas­sa­de på att vi­sa upp så­väl den nya buss­ter­mi­na­len som bib­li­o­te­ket. Me­ning­en var att kom­mun­di­rek­tör Mi­kael gran­nas skul­le hål­la tal, men av oli­ka or­sa­ker föll det an­sva­ret på tek­nis­ka di­rek­tö­ren Ila­ri Myl­ly­vir­ta.

Ja, och så var in­te ter­mi­na­len rik­tigt än­nu fär­dig som tänkt, men det ska det bli änd­ring på.

– Jag fick i går ve­ta att det blir jag som hål­ler ta­let, så det kom som en över­rask­ning. Se­dan är in­te ter­mi­na­len rik­tigt fär­dig än­nu, och det be­ty­der att ent­re­pre­nö­ren be­ta­lar bö­ter. Den ska va­ra fär­dig fö­re års­skif­tet, sä­ger Myl­ly­vir­ta en halv tim­me in­nan det är dags för ta­let.

Många fler in­vå­na­re

Myl­ly­vir­ta är klart nöjd med vad man fått till stånd, trots för­se­ning­en. Den nya ter­mi­na­len är en del av hel­he­ten som be­står av Nick­by hjär­ta, det nya bib­li­o­te­ket och det nya da­gi­set – ett bild­nings- och kul­tur­cent­rum som ska gö­ra om­rå­det än­nu me­ra loc­kan­de för nya in­vå­na­re.

Det är än­då ba­ra ett mel­lan­steg mot än­nu stör­re mål. Fram­ti­den kom­mer att fö­ra med sig allt stör­re för­änd­ring­ar Nick­by om det går som pla­ne­rat, på­pe­kar Myl­ly­vir­ta. Dels är den nya ter­mi­na­len egent­li­gen ba­ra ett mel­lan­steg och tänkt att räc­ka för de tio kom­man­de årens be­hov. Dels lig­ger den pla­ne­ra­de tåg­för­bin­del­sen in­te allt­för långt i fram­ti­den.

– Tåg­tra­fi­ken ska gå 2025, vi upp­fat­tar det som re­a­lis­tiskt. När vi får en tåg­sta­tion så får vi ock­så en ny bus­sta­tion, men det be­ty­der in­te att den här ter­mi­na­len blir onö­dig. Tvärtom, den be­hövs än­nu då.

En­ligt pla­ner­na ska man va­ra i Helsing­fors på 36 el­ler 37 mi­nu­ter, med ett byte i Ker­vo.

Myl­ly­vir­ta på­pe­kar ock­så att Nick­by i allt snab­ba­re takt för­änd­ras till ett cent­rum el­ler en stads­kär­na som en­ligt mål­sätt­ning­ar­na ska växa till näs­tan 10 000 in­vå­na­re år 2030. Det är ett stort hopp från de nu­va­ran­de om­kring 5 500 in­vå­nar­na.

– Mål­sätt­ning­en lig­ger högt. Här ska fin­nas 4 000 fler in­vå­na­re om tolv år.

Följer ny­fi­ket med

Ut­veck­lings­chef La­ri Sirén, som stått för eve­ne­mang­ets pla­ne­ring,

sä­ger att mål­sätt­ning­en med kväl­len är att lå­ta in­vå­nar­na be­kan­ta sig med sin ort som är i ut­veck­ling. Det är ock­så en form av ju­l­öpp­ning ef­tersom kom­mu­nen in­te ar­ran­ge­ra­de nå­gon i år.

– Här finns bland an­nat stre­et food, glögg och stånd där man kan kö­pa jul­klap­par.

Själ­va nam­net, Su­pe­rin­vig­ning­en, var ur­sprung­li­gen ett skämt. Det fast­na­de än­då.

– Var­för in­te? Vi in­vi­ger ju in­te ba­ra ter­mi­na­len, ut­an ock­så ju­len och in­for­mellt sam­ti­digt bib­li­o­te­ket. Bib­li­o­te­ket har ju en egen in­vig­ning den 14 ja­nu­a­ri, sä­ger Sirén.

Tis­da­gens in­vig­ning loc­ka­de till sig en hel del Sib­bo­bor som ming­la­de, höll i bal­long­er och häl­sa­de på jul­gub­ben och mas­ko­tar som Sib­be­var­gen. I bib­li­o­te­ket ha­de man en möj­lig­het att be­kan­ta sig med de övri­ga ga­tu­pro­jek­ten på Nick­by Hjär­tas om­rå­de och byg­gan­det i Sib­bo Ådal, för att in­te ta­la om själ­va bib­li­o­te­ket.

Bland be­sö­kar­na finns Ol­li Tör­ne med dot­tern Pih­la. Fa­mil­jen bor i Pai­pis, men Tör­ne följer med in­tres­se med vad som hän­der i Nick­by. Pih­la är för sin del mest ny­fi­ken på bal­long­er­na och Sib­be-var­gen.

– Det är bra att få en buss­ter­mi­nal som det här. Jag har ock­så per­son­li­gen he­hov av att åka buss ibland. Det är vik­tigt att kol­lek­tiv­tra­fi­ken fun­ge­rar, sä­ger Tör­ne.

Ef­ter tio år i Sib­bo är han för­vå­nad över den se­nas­te ti­dens ut­veck­ling i Nick­by.

– Det har gått fort, och det byggs mas­sor av nya hus. Man und­rar ba­ra vad som hän­der när tå­gen bör­jar gå. Re­dan nu bör­jar man se ur­ba­na tren­der i det som an­nars är ett cent­rum i lands­byg­den.

Fo­to: Max Ny­Berg

MAS­KO­TAR. Ol­li Tör­ne och dot­tern Pih­la fanns bland be­sö­kar­na. Ol­li har med in­tres­se följt med hur om­rå­det ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.