”Ett hus som vi så länge vän­tat på...”

Hög­tid­lig, ro­lig och li­tet rö­ran­de ock­så, det var Grän­näs sko­las in­vig­nings­fest på tis­da­gen. Kär­leks­sång­en till den nya sko­lan tog publi­ken med storm.

Östnyland - - Nyeter - Stina Jä­derhoLM 020 7569626 stina.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

– Här är roligt och fint.

– Ibland kanske li­tet för fint, man mås­te ak­ta sig och får in­te gå in­om­hus med skor­na på.

– Den sto­ra jump­pa­sa­len är bäst, där kan man till ex­em­pel ha red­skaps­gym­nas­tik, det ha­de vi näs­tan ald­rig förr. Och klät­ter­väg­gen är jät­te­bra.

– In­om­hus får vi in­te va­ra kvälls­tid ut­an för­äld­rar men ute på skol­går­den kan vi le­ka när som helst. Det blir som en lek­park när det blir klart.

Någ­ra flic­kor från klas­ser­na fem och sex gör en snabb be­döm­ning av nya Grän­näs sko­la, ef­ter någ­ra vec­kors an­vänd­ning. De har själ­va fått va­ra med och pla­ne­ra bå­de in­red­ning och fär­ger och är nöj­da med det mesta.

Ock­så bygg­na­dens ar­ki­tekt Mat­ti Val­kea­vir­ta sä­ger att han är gans­ka nöjd.

– Vi har fått pla­ne­ra om ny­byg­get fle­ra gång­er, hög­kon­junk­tu­ren skru­va­de upp pri­set och vi fick för­mins­ka och för­mins­ka ut­an att det egent­li­gen blev någ­ra stör­re be­spa­ring­ar i slutän­dan.

– La­gerut­rym­me­na blev kanske li­tet för små, men sam­ar­be­tet un­der ar­be­tet har va­rit gott och nu när jag ser den in­red­da skol­bygg­na­den tyc­ker jag att slut­re­sul­ta­tet är rik­tigt bra.

Vär­na om Grän­nä­san­dan

Bå­de sko­lans rek­tor Pa­me­la Bäck­man och bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Cat­ha­ri­na von Schoultz nämn­de i si­na tal den lång­drag­na pla­ne­rings­pro­ces­sen och de många nystar­ter­na. Men nu vill man se fram­åt.

– Vi har fått en sko­la som pas­sar oss pre­cis, sa Bäck­man. Al­la har fått va­ra med, det här är ing­et nå­gon kan gö­ra en­sam.

– Änt­li­gen är den här da­gen här. Det här är en by­sko­la, ing­en cent­rum­sko­la. Den är an­pas­sad för vå­ra be­hov.

von Schoultz min­des hur hon fick sin förs­ta kon­takt med Grän­näs sko­la, som ny­in­flyt­tad i Borgå 2006.

– Kris­ter Kri­ba Henriksson ring­de upp och frå­ga­de om jag kun­de tän­ka mig att hop­pa in på ett vi­ka­ri­at i Grän­näs sko­la. Jag kän­de in­te alls till den här de­len av Borgå från ti­di­ga­re, den vack­ras­te de­len. Och det förs­ta kor­ta vi­ka­ri­a­tet blev se­dan tre år.

– I Grän­näs sko­la lek­te al­la barn till­sam­mans, sto­ra med små, de ha­de en myc­ket väl ut­veck­lad fan­ta­si och jag märk­te snabbt av den spe­ci­el­la an­dan i sko­lan. Den an­dan ska ni vär­na om i Grän­näs.

Borgå är en skär­gårds­kom­mun och där­för är det vik­tigt att kom­mu­nen har en skär­gårds­sko­la, be­to­na­de von Schoultz.

Mu­sik och sång En helt egen sång har nu tilläg­nats Grän­näs sko­la. Si­ri Wi­de­stam upp­träd­de på in­vig­nings­fes­ten till­sam­mans med ett ny­bil­dat band be­stå­en­de av ti­di­ga­re ele­ver och för­äld­rar till da­gens ele­ver vid Grän­näs sko­la.

– Jag blev kon­tak­tad för en tid se­dan med upp­ma­ning­en att skri­va en sång för vår nya sko­la och då blev det för­stås en kär­leks­sång, sä­ger Wi­de­stam.

Me­lo­din till Se på mig av Jan Jo­han­sen har fått helt nya ord och det blev ett mäk­tigt fram­fö­ran­de, som be­rör­de.

” Så se på dig, en sko­la ut på lan­det, ett hus som vi så länge vän­tat på”

För­veck­ling­ar­na och bak­sla­gen finns med i sång­tex­ten: ”Du tog tid, men du ska stå i ur och skur”, och en li­ten släng till bris­ten på ef­tis i Grän­näs sko­la: ” och i dej kanske ef­tis­verk­sam­het”.

Det blev mer mu­sik un­der fes­ten. Ele­ver­na ha­de till­sam­mans övat in en historisk mu­si­kal där man i en ka­val­kad följ­de med livet i Grän­näs från 1905 när sko­lan förs­ta gång­en öpp­na­de si­na dör­rar till da­gens skol­var­dag. 1905 var det rast­vak­tens upp­gift att kom­ma i god tid till sko­lan på mor­go­nen för att el­da i ka­kel­ug­nar­na, och lä­ra­rin­nan steg upp ti­digt hon ock­så för att hin­na ko­ka grö­ten som bar­nen skul­le äta till lunch.

Grän­näs sko­las ti­di­ga­re lä­ra­re Ca­ri­ta Wil­k­man bjöd ock­så på ett mu­si­ka­liskt in­slag när hon upp­vak­ta­de med en gra­tu­la­tions­sång.

Lär­dom för livet

Två av sko­lans ti­di­ga­re ele­ver, Lars Mans­ner, verk­stäl­lan­de di­rek­tör vid Sa­bic, och Je­a­net­te Björkqvist, jour­na­list och opi­ni­ons­bil­da­re, ha­de bju­dits in att hål­la tal till da­gens ele­ver, för­äld­rar, be­sluts­fat­ta­re och sko­lans and­ra vän­ner som satt i publi­ken.

Mans­ner min­des sin förs­ta kvar­sitt­ning, ef­ter ett slags­mål med den and­ra poj­ken i klas­sen.

– Jag fick in­te en så bra start på skol­gång­en men se­dan blev det sta­digt bätt­re. Man ska in­te ge upp. Det är vik­tigt att gå i sko­la och få en god ut­bild­ning och att se­dan hit­ta ett jobb som man trivs med.

– Hu­vud­sa­ken är att ni lä­ser, och att ni lär er ma­te­ma­tik. Lyss­na på lä­rar­na, job­ba hårt och lägg bort te­le­fo­nen!

Björk­kvist val­de att i sitt tal för­sva­ra de små by­sko­lor­na, varav så många har dra­gits in i Borgå un­der de se­nas­te år­tion­de­na.

– Jag gick mi­na förs­ta fy­ra år i Eb­bo sko­la, som nu har dra­gits in, och se­dan fem­man och sex­an här i Grän­näs. Mi­na eg­na små by­sko­lor har gjort folk av mig.

– Jag hop­pas att jag ald­rig be­hö­ver lä­sa att Grän­näs sko­la är in­drag­nings­ho­tad. Om det hän­der, ring mig.

MU­SI­KAL. Året är 1940 och många av ele­ver­na har kom­mit med ski­dor till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.