Dubb­la räk­ning­ar i Lo­vi­sa

Lo­vi­sa­fa­mil­jer­na be­ta­lar dubb­la dag­vårds­räk­ning­ar i feb­ru­a­ri och i april. De fles­ta tar än­då lä­get med ro.

Östnyland - - Nyeter - STINA JÄ­DERHOLM ÖN

Al­la för­äld­rar med barn in­om små­barnspe­da­go­gi­ken, allt­så i kom­mu­nal dag­vård, i Lo­vi­sa har nu fått upp­gif­ter om hur de ska be­ta­la de för­se­na­de av­gif­ter­na för höst­må­na­der­na.

Det är in­te fa­mil­jer­na ut­an sta­den som in­te har kun­nat hål­la tid­ta­bel­len. Inga dag­vårds­räk­ning­ar har skic­kats ut ti­di­ga­re i höst, ef­tersom man in­te har hun­nit räk­na ut hur de in­dex­för­änd­ring­ar som träd­de i kraft i bör­jan av au­gusti in­ver­kar på av­gif­ter­na.

– Vi har ba­ra två sek­re­te­ra­re på av­gifts­si­dan och ett sjuk­doms­fall har för­se­nat ut­räk­ning­ar­na, sä­ger So­fia Hoff, tf chef för små­barnspe­da­go­gik i Lo­vi­sa.

Nu är al­la av­gifts­be­slut kla­ra och fa­mil­jer­na har fått upp­gif­ter om för­fal­lo­da­gar­na.

– I de­cem­ber skic­kar vi ba­ra ut en räk­ning, för då har barn­fa­mil­jer­na ock­så an­nars har sto­ra ut­gif­ter, sä­ger Hoff. Där­e­mot kom­mer vi att skic­ka ut två räk­ning­ar bå­de i feb­ru­a­ri och april. Då kom­mer det först en räk­ning i mit­ten av må­na­den och se­na­re en i slu­tet av må­na­den.

Si­tu­a­tio­nen har in­te lett till någ­ra stör­re pro­test­vå­gor.

Lin­da Va­ro­ma har ett barn i dag­hem och ett i för­sko­la i Lo­vi­sa.

– Jag fun­de­ra­de i nå­got ske­de på var­för vi in­te fick någ­ra dag­vårds- räk­ning­ar, men det finns ju så myc­ket an­nat att hål­la re­da på.

– För fa­mil­jer med fle­ra barn och höga av­gif­ter kan de tä­ta­re räk­ning­ar­na kom­ma som en ne­ga­tiv över­rask­ning. Själv har jag in­te tänkt pro­te­ste­ra och jag har in­te hel­ler hört om nå­gon an­nan som har upp­rört sig över si­tu­a­tio­nen. Re­no­ve­ring­en kan på­bör­jas i som­mar, och ba­rac­ker in­för­skaf­fas re­dan i vår. Pää­sky­ti­en kou­lu i Borgå mås­te re­no­ve­ras på grund av pro­blem med in­om­hus­luf­ten.

– Lä­get är all­ra mest ut­ma­nan­de i klass­rum­met för hus­lig ekonomi men det kan bör­ja re­no­ve­ras grund­ligt först när sko­lor­na har som­mar­lov, sä­ger lo­ka­li­tets­di­rek­tör Bör­je Bo­st­röm. Re­no­ve­rings­ar­be­tet görs del­vis ock­så i en­tré­hal­len. Vi för­sö­ker ju­ste­ra ven­ti­la­tio­nen så att den har li­te över­tryck, för att för­hind­ra att oren­he­ter ström­mar till rums­luf­ten.

Re­no­ve­rings­pla­ne­ring­en på­går och de mest bråds­kan­de re­no­ve­rings­ar­be­te­na inleds som­ma­ren 2019. Av­sik­ten är att sex klass­rum ska er­sät­tas med till­fäl­li­ga lo­ka­ler.

– Vi bör­jar ge­nast skaf­fa till­fäl­li­ga lo­ka­ler och kan för­hopp­nings­vis bör­ja an­vän­da dem re­dan un­der vå­ren, sä­ger Bo­st­röm. Vi skaf­far ock­så mer luft­re­na­re till lo­ka­ler där de be­hövs och re­gle­rar ven­ti­la­tio­nen i den mån det är möj­ligt.

Fo­to: KristoFFer Åberg

SMÅ­BARNSPE­DA­GO­GIK. En in­dex­för­änd­ring av vår­d­av­gif­ter­na har försin­kat räk­ning­ar­na i Lo­vi­sa. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.