Över­rask­ning­ar led­de till säm­re ekonomi i Lo­vi­sa

Allt gick in­te som tänkt. Lo­vi­sas bud­get för 2018 är fö­re­mål för för­änd­ring­ar till det säm­re. Nu ökar san­no­likt lå­ne­bör­dan.

Östnyland - - Nyeter - MAx Ny­BERG

Ur­sprung­li­gen såg det ut som att sta­den skul­le få ett hyf­sat re­sul­tat. Nu blir ett li­tet ne­ga­tivt re­sul­tat än­då ett för­hål­lan­de­vis stort minus.

I prak­ti­ken hand­lar det om ett ären­de där det, ut­i­från sta­dens ut­fall mel­lan ja­nu­a­ri och ok­to­ber 2018, finns ett be­hov av an­slags­för­änd­ring­ar i drift­se­ko­no­mi­de­len av bud­ge­ten för 2018.

Ären­det är kopp­lat till sju punk­ter, där stads­di­rek­tör Jan D. OkerBlom sä­ger att det i hu­vud­sak hand­lar om tre sto­ra för­änd­ring­ar. Den förs­ta är ett bort­fall i sam­funds­skat­ten, en för­änd­ring som är kopp­lad till For­tum och det fak­tum att skat­ten fast­ställs sent på hös­ten. Nu står man in­för un­ge­fär 3,5 mil­jo­ner eu­ro mind­re i sam­funds­skat­ter än man ur­sprung­li­gen pro­gno­sti­se­ra­de.

– Det blir klar­het där sent på året, och det ser nu be­tyd­ligt säm­re ut. Vi får se vad den slut­li­ga sum­man blir, men vi mås­te be­ak­ta en svac­ka som är gans­ka stor just nu. Jag li­tar på att den in­täk­ten åter­går till nor­mal ni­vå, sä­ger Oker-Blom.

I bak­grun­den lig­ger en­ligt OkerBlom inga dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar. Sna­ra­re är det kopp­lat till For­tums fluk­tu­e­ran­de re­sul­tat.

Ock­så kom­mu­nal­skat­ten är ett pro­blem. För­vis­so har ut­veck­ling­en va­rit po­si­tiv, men på grund av ett ti­di­ga­re räk­ne­fel från sta­tens si­da tving­as nu Lo­vi­sa be­ta­la till­ba­ka en del peng­ar.

– För Lo­vi­sas del är åter­be­tal­ning­en 1,6 mil­jo­ner eu­ro. Men vi har sett en po­si­tiv ut­veck­ling som väger upp med 900 000 eu­ro. Slut­sum­man blir i prak­ti­ken om­kring 700 000 eu­ro.

Den tred­je sto­ra över­rask­ning­en är spe­ci­al­sjuk­vår­den. Oker-Blom sä­ger att för­ra årets åter­be­tal­ning gav en po­si­tiv syn på vad som hän­der med kost­na­der­na.

– Nu har vi ty­värr sett fle­ra sju­ka per­so­ner som får dy­ra­re vård. Vi är li­te osäk­ra på sum­man, men vi är räd­da för att den kan upp­gå till 700 000 eu­ro.

Som hel­het in­ne­bär för­änd­ring­ar­na en­ligt Oker-Blom att sta­dens lå­ne­bör­da ökar mer än be­räk­nat. Tid­punk­ten är in­te hel­ler den bäs­ta med tan­ke på vil­ka in­ve­ste­ring­ar sta­den står in­för.

– Det stäm­mer, men vi kan in­te gö­ra nå­got åt sa­ken.

Bland de övri­ga för­änd­ring­ar­na finns en för li­ten för­sälj­ning av tom­ter, som mins­kar på tek­nis­ka cen­tra­lens för­sälj­nings­in­täk­ter med 40 000 eu­ro. Ock­så lö­ne­kost­na­der in­om bild­nings­cen­tra­len, lå­ga rän­tor och den re­sul­tat­ba­se­ra­de en­gångs­pot­ten en­ligt det nya kol­lek­tivav­ta­let spe­lar en roll.

Ären­det var up­pe i stads­sty­rel­sen på mån­da­gen, och me­ning­en är att full­mäk­ti­ge tar tag i sa­ken den 12 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.