Aal­to do­mi­ne­rar i li­gasu­get Åbo­lag

Huk­ka­bas­ket­fost­ra­de cen­tern Mi­kael Aal­to stortrivs i Åbo­la­get Kristi­ka Tur­ku. Sib­bo­bör­di­ga Aal­to är en av de he­tas­te spe­lar­na i bas­ke­tens di­vi­sion 1 A.

Östnyland - - Nyeter - TOm­mi Will­Berg 029 080 1401 tom­mi.will­[email protected]­me­dia.fi

Mat­chen mel­lan Bac­kas­brin­kens id­rotts­gym­na­si­ums lag HBA-Mär­sky och Åbo­la­get Kristi­ka Tur­ku har pre­cis ta­git slut. Spe­lar­na ska­kar hand med varand­ra och tac­kar för god match. Up­pe på re­sultat­tav­lan står slut­siff­ror­na 75–89 i gäs­ter­na Kristi­kas fa­vör. De blå­skjor­ta­de spe­lar­na läm­nar par­kett­gol­vet – al­la ut­om en: Mi­kael Aal­to.

Den Sib­bo­bör­di­ga stor­väx­ta cen­tern slår sig ner på en stol vid sid­lin­jen och häl­sar på sin fa­milj med kra­mar och coo­la handskak­ning­ar. Det är lätt att le om man he­ter Aal­to – 24-åring­en var Kristi­kas bäs­ta po­ängoch re­tur­ploc­ka­re och för tred­je mat­chen i rad stod han för en så kal­lad ”doub­le-doub­le”, det vill sä­ga att han nåd­de två­siff­rigt i två oli­ka sta­tistik­ka­te­go­ri­er.

Korg­ka­las

Sä­song­ens grym­mas­te match gjor­de han i för­läng­nings­se­gern över Ko­rik­ou­vot då han här­ja­de un­der kor­gen och sat­te 35 po­äng och rev åt sig 18 re­tu­rer – varav hela tio i an­fall­s­zo­nen.

Aal­to, som i ett par mat­cher fått ax­la rol­len som lag­kap­ten, är sjua i po­äng- och tvåa i re­tursta­tisti­ken i di­vi­sion 1 A med en­dast en in­hemsk spe­la­re fram­för sig. Sä­song­en 2018– 19 hit­tills: en suc­cé.

– In­te lju­ger sta­tisti­ken så värst myc­ket, sä­ger Aal­to med ett brett le­en­de.

”Skul­le jag spe­la alls?”

Men det ha­de kun­nat gå helt åt and­ra hål­let. Ef­ter för­ra sä­song­en var hela bas­ket­kar­riä­ren ett en­da stort frå­ge­tec­ken.

– Ef­ter det sista året i Kot­ka viss­te jag in­te vad jag skul­le gö­ra. Skul­le jag spe­la i ligan? Skul­le jag spe­la i di­vi­sio­nen? Skul­le jag spe­la alls? be­rät­tar Aal­to.

Hans jobb­si­tu­a­tion var oklar och tra­de­nom­stu­di­er­na på Haa­ga-He­lia var på slut­ra­kan. Rol­len som ett and­ra- el­ler tred­je­val på sin spel­po­si­tion sma­ka­de in­te hel­ler.

Då fick Aal­to ett te­le­fon­sam­tal från Åboklub­ben. Men han nap­pa­de in­te di­rekt på er­bju­dan­det.

– De ring­de ge­nast ef­ter sä­song­en. Då var jag in­te på väg men i maj fick som­mar­jobb i Åbo, be­rät­tar Aal­to om flyt­ten.

Åbo ger Aal­to tum­men upp åt och då han blev fast an­ställd på ban­ken han som­mar­job­ba­de på och då bå­de flick­vän och kom­pi­sar bor i stu­di­esta­den kän­des flyt­ten till di­vi­sion 1 A som ett per­fekt val.

– Basket är roligt igen. I ligan var det ”vinn el­ler för­svinn” som gäll­de. Här är vi bäs­ta kom­pi­sar ute på pla­nen och vi spe­lar med le­en­de på vå­ra läp­par. Dess­utom får man helt and­ra mäng­der spel­tid än i ligan, sä­ger Mi­kael Aal­to som spe­lar över 26 mi­nu­ter per match då det i ligan blev drygt tio mi­nu­ter i me­del­tal per drabb­ning.

Ock­så Åbo sat­sar in­hemskt

Just spel­ti­den och löf­tet om en stor roll väg­de tungt i våg­skå­len då Aal­to be­slöt att ta sitt pick och pack och sty­ra ko­san till Åbo. Un­der som­ma­ren snac­ka­de han med fö­re det­ta Kristi­ka-spe­la­re och fick en bra bild av klub­bens verk­sam­het.

Lik­som Borgå­klub­ben Tar­mo kör Kristi­ka en­bart med in­hems­ka spe­la­re. 24-åring­en Aal­to hör till det mer er­far­na gar­det. Aal­to be­rät­tar att han snabbt kom in i la­get, in­te minst tack va­re ett par gam­la be­kan­ta från ti­den i Kot­ka, To­mi Lom­mi och Joo­na Tu­o­ma­la, som Borgå­publi­ken sä­kert minns från för­ra sä­song­en då han till­sam­mans med Mi­chael Bes­selink hör­de till Tar­mos ef­fek­ti­vas­te spe­la­re.

Kristi­ka top­par ta­bel­len till­sam­mans med en an­nan för­hands­fa­vo­rit Lah­ti Bas­ket­ball. Må­let är att gå hela vägen och käm­pa om en chans att sät­ta Åbo till­ba­ka på li­gakar­tan.

Bra basket

– Det är må­let, hela la­get vet det och det är vi ute ef­ter. Lah­ti är kanske än­nu tuf­fa­re än vi och de­ras Ve­sa Mäkälä­i­nen har väl fler li­ga­mat­cher på kon­tot än vårt lag har till­sam­mans. Vi gör vårt bäs­ta och hop­pas på att va­ra det bäs­ta el­ler åt­minsto­ne näst­bäs­ta la­get i se­ri­en. Det är ing­et måste­lä­ge att sti­ga till ligan. Vi ska ba­ra spe­la bra basket, sä­ger Aal­to.

Glö­den att spe­la basket då? Jo, den brin­ner igen. Den 205 cen­ti­me­ter långa och 113 ki­lo tunga at­le­ten lär in­te hänga upp do­jor­na i förs­ta ta­get ut­an är i Åbo för att stan­na. Spe­ci­ellt då han ef­ter två sä­song­er präg­la­de av ska­de­trub­bel fått li­ra frisk.

– Så ser det ut som. Så pass myc­ket har jag gil­lat Åbo. Jag har ett 1+1-årigt kon­trakt så va­re sig vi sti­ger till ligan el­ler in­te så tror jag att jag får och vill fort­sät­ta, sä­ger Aal­to.

Fo­to: tom­mi will­berg

duNk. Mi­kael Aal­to har hit­tat spel­glö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.