Bän­kar blir in­ter­ak­tivt kon­stä­ven­tyr

Kap­sy­ler från läsk­flas­kor har fo­gats sam­man till mat­tor med hjälp av små bunt­band och täc­ker en av bän­kar­na på ut­ställ­ning­en Ple­a­se le­a­ve a mes­sage. Kap­syl­bän­ken är full­bor­dad till skill­nad från de fles­ta and­ra konst­ver­ken. Dem får be­sö­kar­na till­sam­mans m

Östnyland - - Ledare - Jan­ni­ka Lin­dén 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi

I nor­ma­la fall gäl­ler se men in­te rö­ra då man går på konstut­ställ­ning. Den re­geln gäl­ler in­te när Borgå­konst­nä­ren Jo­han­na Ku­ne­li­us stäl­ler ut på Gal­le­ri Gam­la Kaplans­går­den.

– Det är tvärtom, det här är konst som man ska del­ta i. Jag hop­pas att be­sö­kar­na rör, sit­ter, kän­ner och bi­drar till ver­ken, sä­ger hon.

Ut­ställ­ning­en he­ter Ple­a­se le­a­ve a mes­sage, un­ge­fär var snäll och läm­na ett med­de­lan­de. Nam­net är väl valt, för det är pre­cis vad Ku­ne­li­us vill att be­sö­kar­na ska gö­ra. Vid dör­ren finns en Po­la­ro­id­ka­me­ra och det är me­ning­en att be­sö­kar­na tar en bild av sig med ett verk el­ler fo­to­gra­fe­rar när man job­bar med ett, för att se­dan hänga upp bil­den på tav­lan in­till. Det finns ock­så en gäst­bok som man gär­na får läm­na en hälsning i.

Det är in­te ba­ra i den for­men be­sö­kar­nas handav­tryck gär­na får sy­nas. Över hälf­ten av ver­ken är un­der ar­be­te och dem kom­mer konst­nä­ren och för­hopp­nings­vis ock­så be­sö­kar­na att ar­be­ta med un­der må­na­den.

– Bänk­konst har på många sätt va­rit en gå­va för mig. Den har gett mig många mö­ten och många nya vän­ner. Den störs­ta gå­van är att jag lärt mig att fäs­ta vikt vid pro­ces­sen och in­te vid re­sul­ta­tet, sä­ger Ku­ne­li­us.

Ku­ne­li­us är egent­li­gen tex­til­konst­när, men ut­ställ­ning­en hand­lar om bänk­konst. Den be­står av sjut­ton bän­kar och sitt­plat­ser som konst­nä­ren ska­pat konst av ge­nom att kre­a­tivt an­vän­da åter­vin­nings­ma­te­ri­al. De­lar från bän­kar som ingick i Ku­ne­li­us konst­bänkse­rie som hon för­verk­li­ga­de med stöd av ett konst­närs­sti­pen­di­um 2017 och 2018 in­går i ut­ställ­ning­en lik­som de­tal­jer som hon till­ver­kat un­der ti­di­ga­re år.

Jo­han­na Ku­ne­li­us har en myc­ket av­slapp­nad in­ställ­ning till sin konst.

– Bänk­konst le­ver och för­änd­ras, det finns ing­et rätt och ing­et fel. Jag vill gär­na att de som besöker ut­ställ­ning­en fritt pro­var på och del­tar i ar­be­tet med mig, sä­ger hon.

Åte­ran­vänd konst

Ver­ket Ne­lo­set, fyr­ling­ar­na, be­står av fy­ra små plast­sto­lar för barn. Var­je stol be­skri­ver en per­son­lig­het och mat­tor­na som täc­ker sto­lar­na är ar­be­ten Ku­ne­li­us gjort un­der sin stu­di­e­tid.

– Jag åter­vin­ner ock­så min egen konst, sä­ger hon.

Åter­vin­ning i al­la for­mer är vik­tigt för Jo­han­na Ku­ne­li­us, och hon an­vän­der mest ma­te­ri­al som and­ra ra­tat. Bland ma­te­ri­al hon an­vänt finns golv­mat­tor för bi­lar, in­ner­slang­ar till cykeldäck, strump­byx­or, tra­sor och plast av oli­ka slag.

– Att sam­la ma­te­ri­a­let är en vik­tig del av mitt ska­pan­de, och en tidskrä­van­de del. Man får gär­na ta med sig ma­te­ri­al, vad som helst, till ut­ställ­ning­en och an­vän­da det för att fort­sät­ta ar­be­tet med konst­ver­ken, sä­ger Ku­ne­li­us.

Ock­så bän­kar­na och sto­lar­na i ut­ställ­ning­en är åter­vun­na – någ­ra bän­kar har ti­di­ga­re stått i par­ker i Borgå, någ­ra har Ku­ne­li­us hit­tat på åter­vin­nings­cen­tra­len och ett par plast­sto­lar fick hon av en vän.

Fy­ra rum

Ut­ställ­ning­en är in­de­lad i fy­ra rum med oli­ka te­ma. I det förs­ta rum­met som konst­nä­ren kal­lar gå­vo­rum­met finns en bänk som är över­sål­lad av små doc­kor.

– Jag ha­de en tan­ke om att jag skul­le sam­la doc­kor och klä av dem för att se­dan lå­ta dem fin­nas med i oli­ka bitar. Men doc­kor­na var så vack­ra så jag lät dem va­ra hela och fo­ga­de sam­man dem så de täc­ker bän­ken, sä­ger hon.

En av doc­kor­na är na­ken, som en tri­but till den ur­sprung­li­ga tan­ken. Men den är in­te helt lätt att få syn på i mång­fal­den.

Ett in­bju­dan­de verk, pa­la lo­vee, som man gär­na slår sig ner i är en egen­dom­lig få­tölj som är helt täckt med mju­kis­djur. Nal­le Puh finns si­da vid si­da med Walt Dis­neys fi­gu­rer och ota­li­ga and­ra. Jo­han­na Ku­ne­li­us har sytt ihop dem till en mat­ta som täc­ker sto­lens in­nan­dö­me.

– Det finns plats för fle­ra mju­kis­djur om nå­gon har ex­tra och vill bi­dra till ver­ket, sä­ger Ku­ne­li­us.

Konst­ver­ken in­bju­der till kre­a­ti­vi­tet, ock­så för fa­mil­jens yngs­ta. En bänk är full med bygg­klos­sar för barn. Det är ba­ra att pla­ce­ra om dem el­ler lim­ma ihop mind­re klos­sar till hel­he­ter, helt hur man vill. I rum­met in­till finns vad Ku­ne­li­us kal­lar kry­pens forsk­nings­sta­tion. Ett strim­lat plast­skyn­ke lig­ger på gol­vet, och den som kän­ner sig hu­gad kan flä­ta strim­lor­na el­ler trä olik­fär­ga­de hår­rul­lar el­ler and­ra plast­bi­tar på det.

Le­ver och för­änd­ras

All­ra längst in på ut­ställ­ning­en finns rum­met som he­ter gar­de­ro­ben. Där är al­la verk un­der ar­be­te, det är ba­ra att hug­ga in och bi­dra till hur de ut­for­mas.

– Det finns ingen­ting så­dant som ett fär­digt konst­verk, sä­ger Jo­han­na Ku­ne­li­us.

Mitt i rum­met står två bän­kar över­sål­la­de med van­tar och hands­kar som Ku­ne­li­us stop­pad med vadd och sytt fast i varand­ra.

– Om man har en en­sam van­te, el­ler var­för in­te ett par som man in­te be­hö­ver, kan man ta med det och sy fast vid bän­ken. Om man vill kan man ock­så bro­de­ra med­de­lan­den på de van­tar som re­dan finns.

När de som besöker ut­ställ­ning­en ock­så kom­mer med in­put till konst­ver­ken upp­står en in­ter­ak­tion mel­lan konst­nä­ren, ver­ket och be­sö­ka­ren.

– Det på­ver­kar hur det blir, och hur jag ar­be­tar. Så vill jag ha det.

Jo­han­na Ku­ne­li­us kom­mer att fin­nas på plats åt­minsto­ne un­der någ­ra be­stäm­da ti­der och ar­be­ta med ver­ken.

Fo­to: KristoFFer Åberg

PA­LA LO­VEE. Det ryms fle­ra mju­kis­djur på sto­len, så den som vill kan ta med sitt eget bi­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.