Det mesta om Kråkö finns nu i bok­form

Ska män­ni­skor or­ka lä­sa en histo­rik be­hövs be­rät­tel­ser. Kråkö­histo­ri­kens and­ra del är fullspäc­kad av så­da­na. Som när Ber­til Lil­je­berg un­der krigs­å­ren rå­ka­de mö­ta guld­smed Alm och fick två säc­kar sil­ver att göm­ma un­dan.

Östnyland - - Ledare - Tora MaTT­heIs­zen 040 5473 517 tora.matt­heis­[email protected]­me­dia.fi

An­ni­ka och Kaj Åker­berg på Storgård har ställt sitt vack­ra hem till för­fo­gan­de då det är dags att lan­se­ra boken Kråkö Båt­byg­garön. Går­den är en vik­tig del av öns histo­ria och har va­rit i pa­rets ägo se­dan 2001.

Vid lan­se­ring­en ses en­bart gla­da och nöj­da mi­ner. Nu är bå­da de­lar­na av Kråkö­histo­ri­ken kla­ra och bå­de ut­gi­va­ren, Kråkö byg­de­för­e­ning och författaren Ma­ri­an­ne Green kan pus­ta ut.

– Visst känns det li­te tomt just nu, men jag är nöjd med re­sul­ta­tet, sä­ger hon.

Att lil­la Kråkö ger stoff till två hi­sto­ris­ka, tjoc­ka böc­ker kan först ver­ka märk­vär­digt, men den som be­kan­tar sig med den tu­de­la­de histo­ri­ken no­te­rar snabbt att ön är ett fin­ländskt sam­häl­le i mi­ni­a­tyr. Bok num­mer två fo­ku­se­rar främst på båt­byg­ge­ri­et, men ger en bra bild av 1900-ta­let som hel­het.

Då Green 2015 tog emot skriv­upp­dra­get av Kråkö byg­de­för­e­ning, som till­satt en histo­rik­ar­bets­grupp för pro­jek­tet, ana­de hon knap­past hur en­ga­ge­rad hon skul­le bli.

– Ar­bets­grup­pen gjor­de från bör­jan klart att histo­ri­ken ska ha två de­lar ef­tersom ma­te­ri­a­let är di­gert. Önske­må­let var ock­så myc­ket bil­der.

Hon bör­ja­de lä­sa och fors­ka och in­såg väl­digt snabbt att det vik­ti­gas­te är att do­ku­men­te­ra be­rät­tel­ser­na. Un­der årens lopp har mö­te­na med öbor­na bli­vit många och hon har fått ta del av de mest fan­tas­tis­ka histo­ri­er.

– Jag blev över­ras­kad av hur lätt det var att kom­ma i kon­takt med folk och hur vil­li­ga de är att be­rät­ta.

I sista mi­nu­ten

Hon är glad för att sam­ta­len för­des nu, ef­tersom det än­nu va­rit möj­ligt att träf­fa per­so­ner som har eg­na min­nen av oli­ka hän­del­ser. Hon hann ock­så in­ter­vjua så­da­na som in­te läng­re är vid liv.

– Det var allt­så rätt tid för histo­ri­ken, sä­ger hon.

Kråkö­histo­ri­kens and­ra del tar vid där förs­ta de­len slu­ta­de, det vill sä­ga 1917. Ma­ri­an­ne Green har in­ter­vju­at över 60 per­so­ner och hon med­ger att ar­be­tet va­rit om­fat­tan­de.

– Jag har än­då haft ett stort stöd i histo­rik­grup­pen, vi har li­tat på varand­ra.

Då förs­ta de­len skrevs på cir­ka två år, har and­ra de­len på över 260 si­dor har fötts un­der ett en­da år.

Boken bör­jar med in­bör­des­kri­get som de­la­de ön i två lä­ger. Histo­ri­ken går in på pas­sa­gerar­tra­fi­ken till sjöss, ut­veck­lan­det av väg­nä­tet, sand­trans­por­ter­na med me­ra.

Båt­byg­ge­ri­et be­skrivs grund­ligt. För Kråkö­bor­na var det ti­digt na­tur­ligt att byg­ga eg­na bå­tar ef­tersom ön var om­gi­ven av vat­ten. Här­i­från

ut­veck­la­des en båt­byg­gar­verk­sam­het, som gjort ön vi­da känd. De fles­ta bå­tar bygg­des i trä, men glas­fi­bern tog små­ning­om över.

Då båt­byggar­mu­se­et öpp­na­des i Girs­näs 1989 sa­de Thu­re Lind­ström att förr slöj­da­de man bå­tar­na, nu ba­kar man dem.

På en cir­ka tre kilo­me­ters kust­sträc­ka från Bond­bac­ken till Kris­tenäs har det fun­nits to­talt 22 båt­byg­ge­ri­er. Som mest har 16 va­rit verk­sam­ma på sam­ma gång.

Fint sam­ar­be­te

I ar­be­tet kring båt­byg­ge­ri­er­na har Bengt Sjö­ström va­rit till ovär­der­lig hjälp. Ma­ri­an­ne Green sä­ger att ock­så Mag­nus Jo­hans­son spe­lat en vik­tig roll.

– Han har läst ige­nom och kol­lat allt jag skri­vit om båt­byg­ge­ri­et och skaf­fa­de ock­så fram en mas­sa bil­der.

I boken får ock­så för­e­nings­li­vet plats, sam­ma gäl­ler sko­lan, bu­ti­ker­na, sång­en och mu­si­ken, den kyrk­li­ga verk­sam­he­ten, idrot­ten, te­a­tern med me­ra.

I sam­band med histo­rik­pro­jek­tet har man dess­utom ut­rett hur många öbor som stu­pat i kri­gen och en för­teck­ning av dem finns i slu­tet av boken. Det vi­sar sig att fem per­so­ner fått sät­ta livet till.

– Det har va­rit lätt att sam­ar­be­ta med Ma­ri­an­ne, sä­ger Gun­nar Grön­blom, en av med­lem­mar­na i histo­rik­ar­bets­grup­pen.

Grup­pen be­står i öv­rigt av ord­fö­ran­den Ann-Kristin Stenstrand, Vi­van Ant­man, Christi­na Lind­blad, Rea Sjö­blom och Bir­git­ta Stefans­son. För lay­ou­ten sva­rar Pa­me­la Wes­terlund. Kråkö byg­de­för­e­ning är ut­gi­va­re.

Fo­to: tora Matt­heis­zen

HÄR ÄR DEN! Ma­ri­an­ne Green vi­sar upp and­ra de­len av Kråkö­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.