Kör­ung­do­mar ger kon­ser­ten Ju­lens stjär­na

Oca­ri­na-kö­rer­na, som är verk­sam­ma in­om ra­men för Borgå­nej­dens mu­sikin­sti­tut, sam­las till en jul­kon­sert på Kul­tur­hu­set Grand tis­da­gen den 11 de­cem­ber.

Östnyland - - Ledare - ÖN

Konsert Ju­lens stjär­na ut­gör sam­ti­digt kul­mi­na­tio­nen för ett liv­ligt verk­sam­hets­år där Oca­ri­na-kö­rer­na stått värd för in­ter­na­tio­nel­la gäs­ter samt även upp­trätt ut­om­lans. Sam­ti­digt har kö­rer­na upp­märk­sam­mat Zacha­ri­as To­pe­li­u­sju­bi­le­um­så­ret och de sam­man­lagt cir­ka 85 ko­ris­ter­na har upp­trätt med en To­pe­li­us-pjäs i sko­lor­na.

Jul­kon­ser­ten på Kul­tur­hu­set Grand går på fins­ka, svens­ka och eng­els­ka och för ar­range­mang- en står körle­da­ren Mia Ma­ka­roff. På sce­nen ses al­la fy­ra Oca­ri­na-kö­rer, bå­de var för sig och till­sam­mans, det vill sä­ga för sång­en står öv­nings­kö­ren, pojk­kö­ren, flick­kö­ren och ung­domskö­ren.

– Oca­ri­na grun­da­des 2008 och un­der året som gått har kören ge­nom­gått en ge­ne­ra­tions­väx­ling, sä­ger Mia Ma­ka­roff i ett press­med­de­lan­de.

Ung­domskö­rens älds­ta med­lem­mar stu­de­rar nu vi­da­re ut­an­för Borgås grän­ser och nu be­hövs nya sång­a­re. Spe­ci­ellt ung­domskö­ren med ko­ris­ter i 12-års­ål­dern be­hö­ver fler sång­a­re, och då i syn­ner­het nya pojk- och mans­rös­ter.

– Bas­rös­ter har vi be­hov av, sä­ger Ma­ka­roff.

Ut­ö­ver tis­da­gens jul­kon­sert på Grand upp­trä­der Oca­ri­na i ju­li­ga sam­man­hang un­der vec­kor­na fram till jul. Barn­kö­ren gäs­tar jul­mark­na­der och ung­domskö­ren tur­ne­rar med en stjärn­gos­se­fö­re­ställ­ning­en Ti­er­na­poi­ka.

Bil­jet­ter­na till Ju­lens stjär­na-kon­ser­ten kos­tar 10 eu­ro för vux­na vid dör­ren, 8 eu­ro i för­köp via www.lippu­au­to­maat­ti.fi/ Oca­ri­na. Mot­sva­ran­de pri­ser för barn i ål­dern 7–15 är 5 eu­ro vid dör­ren och 4 eu­ro i för­köp. Oca­ri­na-kö­rer­na övar en gång i vec­kan i WSOY-hu­set. Mia Ma­ka­roff le­der ung­doms-, flick- och pojk­kö­ren, mu­sik­pe­da­go­gen El­len Ran­ta­ma le­der öv­nings­kö­ren. För me­ra in­fo se www.oca­rina­ku­o­ro.fi.

Fo­to: Maa­ri­ka Weis­sMann

JUL­STÄM­NING. Så här såg det ut i fjol när Oca­ri­na spred ju­lens gläd­je med sång i köp­cent­ret Lun­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.