Ta­lent Facto­ry kul­mi­ne­rar i fi­nal på lör­dag

Östnyland - - Ledare - ÖN

Ta­lang­jak­ten Ta­lent Facto­ry ar­ran­ge­ras i Borgå re­dan för fem­te gång­en. Eve­ne­mang­et är av­sett för Borgå­bor och öst­nylän­ning­ar un­der 29 år. Un­der lör­dags­kväl­lens fi­nal får publi­ken se bland an­nat mu­sik­fö­re­ställ­ning­ar, dans, käpp­häs­tar och zor­ro­fint. Ett pro­fes­sio­nellt råd ger re­spons på fö­re­ställ­ning­ar­na. I rå­det sit­ter i år skå­de­spe­la­ren Ari-Pek­ka Hed­man, mu­si­kern Kaspe­ri Lai­ne och dans­stu­de­ran­de Ron­ja Sy­välah­ti. Publi­ken kan un­der kväl­len rös­ta på sin egen fa­vo­rit på eve­ne­mang­ets Fa­ce­book­si­dor. Fö­re pris­ut­del­ning­en upp­trä­der stjärnar­tis­ten Le­e­vi Sa­lo­nen. Han de­lar ock­så ut au­to­gra­fer i Grands fo­a­jé ef­ter eve­ne­mang­et.

Bil­jet­ter till eve­ne­mang­et säljs vid dör­ren från kl. 17.00. De kos­tar 5 eu­ro och de be­ta­las kon­tant. Eve­ne­mang­et har ock­så ett li­tet kafé.

– Un­der vec­kan som fö­re­går fi­na­len ar­ran­ge­ras det i Borgå stads ung­domslo­ka­ler täv­ling­ar för unga där man kan vin­na fri­bil­jet­ter till eve­ne­mang­et, be­rät­tar ung­doms­ar­be­ta­re Eri­ca Wal­lén.

Unga kan del­ta i täv­ling­ar­na un­der ung­domslo­ka­ler­nas öp­pet­ti­der. Eve­ne­mang­et pro­du­ce­ras i sam­ar­be­te mel­lan Borgå stads ung- doms­tjäns­ter, Edu­po­li och Borgå ung­doms­full­mäk­ti­ge.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om Ta­lent Facto­ry finns på adres­sen www.por­voo.fi/ta­lent-facto­ry­por­voo.

Fo­to: kristoFFer Åberg

VILLA LIMPPU. Erk­ki och Mo­na Aho­nen öpp­nar sitt hem, Villa Limppu, och bju­der in be­sö­kar­na att se hur fa­mil­jen fi­rar jul.

Fo­to: ar­kiv/Da­ni­el anDersson

SHOW. Så här såg det ut på Ta­lent Facto­ry-fi­na­len år 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.