An­mäl­ning­en till vå­rens sim­sko­lor bör­jar

Östnyland - - Ledare - ÖN

Mån­da­gen den 10 de­cem­ber öpp­nas an­mäl­ning­en kloc­kan 12.00 på adres­sen www.bor­ga.fi/sim­sko­lor. Sim­sko­lor­na sam­las sam­man­lagt 8–10 gång­er för­u­tom vux­en-barn­grup­per och ef­ter­mid­dags­grup­per för 5–6-åring­ar som sam­las fem gång­er.

Att lä­ra sig sim­ma är lätt om man har valt en un­der­vis­nings­grupp på rätt ni­vå. Det lö­nar sig att be­kan­ta sig med be­skriv­ning­en av grup­per­na in­nan man an­mä­ler sig. Det ord­nas ny­bör­jar­grup­per och fort­sätt­nings­grup­per för 5-6-åring­ar samt ny­bör­jar- och fort­sätt­nings- och tek­nik­sim­sko­lor för barn i skol­ål­dern.

Det ord­nas ock­så grund­kur­ser för vux­na och tek­nik­kväl­lar.

För att så många barn som möj­ligt ska få plats i sim­sko­lor­na, kan ett och sam­ma barn an­mä­las en­dast till en sim­sko­le­grupp el­ler en re­serv­plats.

I den elektro­nis­ka web­ban­mä­lan krävs föl­jan­de upp­gif­ter: bar­nets namn, adress, vård­nads­ha­va­rens namn, te­le­fon­num­mer och epost­a­dress (in­te ob­li­ga­to­risk).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.