Jul­mat äts bäst i gott säll­skap

Åt­tio se­ni­o­rer lät sig väl sma­ka när Borgå svens­ka Mart­ha­di­strikt bjöd på jull­unch. In­nan man ens hann hug­ga in på för­rät­ten stod det klart – det här mås­te bli en tra­di­tion.

Östnyland - - Ledare - TExT & Fo­To Jan­ni­Ka Lin­dén 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi

Det är trångt mel­lan sto­lar­na i dom­prost­går­den när al­la gäs­ter hit­tat si­na plat­ser och sla­git sig ner runt de vac­kert du­ka­de bor­den. För­rät­ten är re­dan ser­ve­rad och stäm­ning­en glad och för­vän­tans­full när ord­fö­ran­de för Borgå svens­ka Mart­ha­di­strikt Gu­nil­la Back­man häl­sar väl­kom­men.

– Om ni tyc­ker det är roligt i dag så kanske vi ord­nar en jull­unch näs­ta år igen, sä­ger Back­man och möts av spon­ta­na ap­plå­der – det ini­ti­a­ti­vet upp­skat­tas.

Mer spon­ta­na ap­plå­der blir det när Back­man be­rät­tar att ma­ten ser­ve­ras till bor­det, man be­hö­ver in­te sti­ga upp och krång­la med tall­ri­kar och glas.

Gre­ta Här­mälä har hit­tat ett bra bord till­sam­mans med si­na vä­nin­nor. Att få sit­ta och ba­ra nju­ta av ma­ten upp­skat­tar hon stor­li­gen. In­till sto­len står hen­nes pro­me­nad­käpp lu­tad. Här­mälä var själv ak­tiv Mart­ha ti­di­ga­re.

– Vi blev in­bjud­na att del­ta av en mart­ha, och det här är otro­ligt fint, sä­ger hon.

Lu­ci­a­besök

Li­te pro­gram hör till en bra jul­fest. När lu­cia med tär­nor, pep­par­kaks­gub­bar och tom­tar från för­sko­lan i Nä­se dag­hem tå­ga­de in i sa­len var jul­stäm­ning­en all­ra se­nast ett fak­tum. Lu­ci­as­ång­en, pep­par­kaks­sång­en och en juldikt bjöd bar­nen sin publik på.

Det blev så att bar­nen ock­så led­de den förs­ta allsång­en för ef­ter­mid­da­gen, sång­en Mors­gri­sar är vi al­li­ho­pa på bå­de svens­ka och fins­ka – du med, och jag med sjöng al­la och pe­ka­de på varand­ra.

Vid ett bord sit­ter Christi­na Bäck­man och Bir­git­ta Hans­son. De bor bå­da i Sax­by och är li­ka gla­da åt att va­ra på fes­ten som si­na med­gäs­ter.

För­rättstall­ri­ken med fisk, röd­bets­sal­lad och po­ta­tis föll dem väl i sma­ken.

Ef­ter det ser­ve­ra­des hu­vud­rät­ten, jullå­dor och skin­ka. Till ef­ter­rätt blev det plom­mon­kräm och se­dan kaf­fe med pep­par­ka­kor. Ma­ten har re­stau­rang Hanna Ma­ria, som ock­så del­tog i ar­range­mang­en, till­rätt.

Ock­så se­ni­o­rer som bor li­te läng­re bort kun­de kom­ma ef­tersom Mart­ha­di­strik­tet ord­nat med trans­port till och hem från jull­un­chen. För buss­trans­por­ten sva­ra­de Fors­bloms buss. Förs­ta gång­en Det är förs­ta gång­en som Mart­ha­di­strik­tet stäl­ler till med jull­unch för äld­re. Mart­ha­för­bun­det del­tar på ett hörn, lun­chen är en del av det riksom­fat­tan­de eve­ne­mang­et Vi äter till­sam­mans, som bör­ja­de i fjol när Fin­land fyll­de 100 år.

– Vi be­stäm­de oss för att bju­da in äld­re en­sam­ma män­ni­skor. Tan­ken är att kom­ma sam­man och äta till­sam­mans, sä­ger Sol­veig Ny­berg från Mart­ha­di­strik­tet.

I dom­prost­går­den får om­kring hund­ra per­so­ner plats, och ett åt­ti­o­tal tac­ka­de jag till in­bju­dan.

– Vi kon­tak­ta­de lo­kalav­del­ning­ar­na och hör­de oss för om even­tu­el­la gäs­ter och sat­te se­dan en in­bju­dan i post­lå­dan. Det känns som om det va­rit stort in­tres­se. Vi tyck­te att åt­tio per­so­ner är lämp­ligt och det blev gans­ka ex­akt så, sä­ger Sol­veig Ny­berg.

Näs­ta år tor­de det om­tyck­ta eve­ne­mang­et få en fort­sätt­ning, av löf­te­na att dö­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.