Allsång i Ös­tersundom kyr­ka

Ös­tersundom Sång­kör trivs med tä­ta upp­trä­dan­den i juletid. i lör­dags sjöng kören, till­sam­mans med Box Sång­kör, in ju­len i en full­satt Sö­der­kul­la kyr­ka, och nu flyt­tar man sig väs­terut till Ös­tersundom kyr­ka.

Östnyland - - Ledare - ÖN

Ös­tersundom Sång­kör har länge hål­lit si­na år­li­ga jul­kon­ser­ter i den gam­la och stäm­nings­ful­la Ös­tersundom kyr­ka. Så ock­så i år, men med ett för­ny­at kon­cept. I år bju­der på kören på en allsång­s­kon­sert med ju­li­ga to­ner. Ko­ris­ter­na och åhö­rar­na stäm­mer till­sam­mans upp i tra­di­tio­nel­la julsång­er, till ex­em­pel i När jul­dags­mor­gon glim­mar och Syl­vi­as jul­vi­sa med text av To­pe­li­us, det till gi­tar­rel­ler pi­a­no­ac­kom­pan­je­mang. På re­per­to­a­ren står ock­så li­te mer pro­fa­na sång­er såsom Nu står jul vid snö­ig port och Klang min vack­ra bjäll­ra.

Ös­tersundom sång­körs egen sång­trio So­me­bo­dy’s Sis­ters, det vill sä­ga Syn­ne Jern, Git­tan Lindroos och Ei­vor Skog­berg, un­der­hål­ler dess­utom med fy­ra lå­tar. Kören själv tar i med någ­ra sång­er från årets jul­re­per­to­ar un­der led­ning av sin di­ri­gent Jes­si­ca Lång.

Allsång­s­kon­sert i Ös­tersundom kyr­ka, Ka­pell­vä­gen 65, sjungs lör­da­gen den 8 de­cem­ber kloc­kan 17. Bil­jet­ter à 5 eu­ro säljs vid in­gång­en (barn un­der 15 år gra­tis) och in­klu­de­rar ett pro­gram- och sång­blad.

FO­TO: Eri­KA LinD­STröM

SÅNGGLÄDJE. Ös­tersundom Sång­kör med di­ri­gen­ten Jes­si­ca Lång häl­sar al­la sång­g­la­da väl­kom­na till allsång­sjul­kon­sert i Ös­tersundom kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.