Ström­borgs­ka sko­lan har nått tak­höjd

Tre sko­lor blir en då nya Ström­borgs­ka sko­lan tas i bruk i ja­nu­a­ri 2020. Nu har sko­lan nått tak­höjd och sko­lor­nas per­so­nal kan bör­ja pla­ne­ra in­red­ning­en.

Östnyland - - Fredag - Text Jan­ni­ka Lin­dén 020 756 9627 jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi Foto kriStoF­Fer Åberg kristof­[email protected]­me­dia.fi

I den övers­ta vå­ning­en i skol­byg­get hål­ler bygg­ar­be­tar­na på att gju­ta be­tong­gol­vet, läg­re ner i hu­set är det re­dan gjort. Nya Ström­borgs­ka sko­lan blir på 7 330 kvadrat­me­ter och be­räk­nas kos­ta 21,8 mil­jo­ner eu­ro. Om ett år ska allt va­ra klart.

Ett enormt tält täc­ker den störs­ta huskrop­pen på bygg­ar­bets­plat­sen.

– Sta­den har en tid haft som prin­cip att allt byggs un­der tak. Skydds­ta­ket sätts upp när be­tong­de­lar­na är kla­ra och in­nan man bör­jar med iso­le­ring­en. När det rik­ti­ga ta­ket är klart flyt­tas skydds­ta­ket se­dan så det täc­ker föl­jan­de del av byg­get, sä­ger pro­jekt­chef To­ny Lök­fors. Fa­sa­den blir i grått te­gel. – En del av sko­lan får en an­nan yta och där blir det me­ra färg, fastän det än­nu är oklart hur och vil­ken färg det blir, sä­ger Lök­fors.

För­u­tom Ström­borgs­ka sko­lan flyt­tar ock­så Sax­by sko­las och Nä­se sko­las ele­ver in i den nya en­hets­sko­lan. Ock­så den så kal­la­de A-klas­sen i Gam­mel­bac­ka sko­la flyt­tar till skol­hu­set lik­som trä­nings­klas­sen vid Kvarn­bac­kens sko­la.

Hjär­tat för­bin­der

Sko­lan be­står av fy­ra huskrop­par som för­binds med vad To­ny Lök­fors kal­las sko­lans hjär­ta, en luf­tig au­la. På den bre­da trap­pan ska ele­ver ock­så kun­na sit­ta.

– Sko­lan får två sce­ner, en li­ten i au­lan och en stor i gym­nas­tik­sa­len. Mu­sik­klas­sen byggs så det finns till­trä­de till bå­da sce­ner­na från klass­rum­met så man in­te be­hö­ver slä­pa tunga in­stru­ment, sä­ger han.

Hu­vud­in­gång­en kom­mer att fin­nas i and­ra vå­ning­en. Där finns ock­så mat­sa­len – fast den ska in­te kall­las mat­sal.

– Det ska bli me­ra som en re­stau­rang, vi vill sat­sa på triv­sel. För till­fäl­let är det en namn­täv­ling på gång, ele­ver­na får fö­re­slå ett namn för mat­sa­len och så tar in­red­nings­ar­ki­tek­ter­na vid och för­verk­li­gar ut­rym­met ut­i­från nam­net, sä­ger Ström­borgs­ka sko­lans rek­tor Ca­ro­la Wik­sten.

För Ström­borgs­ka sko­lans del in­ne­bär flyt­ten till det nya skol­hu­set en verk­lig upp­da­te­ring av un­der­vis­nings­ut­rym­me­na och rek­torn är nöjd. Den gam­la sko­lan bygg­des 1954.

– Vi får två klass­rum fär­re än vi har nu, men be­tyd­ligt smar­ta­re lös­ning­ar.

En del av klass­rum­men är fas­ta me­dan and­ra går att an­pas­sa en­ligt be­hov, helt en­ligt da­gens pe­da­go­gik.

På tred­je och övers­ta vå­ning­en i ny­byg­get kom­mer bi­o­lo­gi­sa­lar­na att fin­nas. In­till dem ga­par just nu ett stort hål i be­tong­väg­gen. Där ska det bli en dörr som le­der ut till en tak­ter­rass.

– Gis­sa om vi är gla­da! Där kan hus­lig eko­no­mi od­la ör­ter och kanske

bi­o­lo­gi ha eg­na od­ling­ar, fun­de­rar Wik­sten.

Sunt byg­ge

Se­dan en tid går Borgå stad in för att mo­ta fukt­ska­dor och in­om­hus­luft­pro­blem i grind re­dan i pla­ne­rings­ske­det. Ström­borgs­ka sko­lan är ett så kal­lat Sunt hus-pro­jekt. Det in­ne­bär att man tar hjälp av ex­per­ter i he­la bygg­pro­ces­sen, än­da från pla- ne­r­ings­ske­det, och no­ga ser över al­la de­tal­jer så att inga miss­tag ska upp­stå. Un­der ar­be­tets gång föl­jer man kon­ti­nu­er­ligt upp hur väl in­täckt bygg­ma­te­ri­a­let är, att kon­struk­tio­ner­na skyd­das mot fukt och att luft­tryc­ket blir det rät­ta.

– En vär­me­ka­me­ra fil­mar väg­gar­na så vi ser att iso­le­ring­en är rätt, och al­la av­lopp och drä­ne­ring­ar fil­mas ock­så. Be­tong­en mäts no­ga så vi vet att den hål­ler, ger To­ny Lök­fors som ex­em­pel.

För­u­tom Lök­fors, som le­der pro­jek­tet från Borgå stads si­da, job­bar ock­så en ut­om­stå­en­de kon­sult med skol­pro­jek­tet. De bygg­tek­nis­ka lösningarna, el-ar­be­te­na och VVS-tek­ni­ken över­va­kas av skil­da över­va­ka­re.

– De ser till så allt byggs en­ligt de reg­ler och la­gar som finns. Må­let är en sund och trygg bygg­nad, sä­ger Lök­fors.

Al­la som job­bar på byg­get har ut­bil­dats i vad som gäl­ler. En ex­pert gör re­gel­bun­det gransk­ning­ar på bygg­ar­bets­plat­sen. Den se­nas­te gjor­des 10 de­cem­ber.

– Då granska­des 158 stäl­len på byg­get. Av dem var allt okej på 150 stäl­len me­dan man hit­ta­de 8 sa­ker att för­bätt­ra, sä­ger Lök­fors.

Kost­na­der­na för Sunt hus-över­vak­ning­en är 15 000 eu­ro för pla­ne­ring­en och 60 000 eu­ro för över­vak­ning av att de över­enskom­na ar­bets­sät­ten följs.

Flytt om ett år

Rek­tor Ca­ro­la Wik­sten är glad över att byg­get kom­mit så pass långt att det nu bör­jar va­ra dags att se över in­ven­ta­ri­er och vad man be­hö­ver för ut­rust­ning till den nya sko­lan.

– Vi har va­rit del­ak­ti­ga he­la pla­ne­ring­en. Nu be­kan­tar vi oss med möb­ler, fär­ger och ma­te­ri­al. Flex­ib­la och för­än­der­li­ga in­lär­nings­mil­jö­er krä­ver en del av möb­ler­na, sä­ger hon.

Mest hand­lar det just nu än­då om att för­be­re­da för att tre sko­lor ska bli en.

– Det är tre verk­sam­hetskul­tu­rer, tre elev­grup­per och tre per­so­na­ler som ska gå ihop och bil­da en ge­men­skap. Det är många prak­tis­ka sa­ker satt fun­de­ra på, sä­ger Wik­sten.

Den nya skol­bygg­na­den kan ta emot de näs­tan 500 ele­ver­na i ja­nu­a­ri 2020, men sko­lor­na slås ihop re­dan vid läså­rets bör­jan hös­ten 2019.

– Hös­ten blir en ut­ma­ning, med klas­ser­na 1–6 i ba­rac­ker i Nä­se och Strö­hös ele­ver kvar i cent­rum.

Ele­ver­na i Sax­by sko­la flyt­tar ock­så till ba­rac­ker­na i Nä­se re­dan på hös­ten – även om det in­te är helt klart hur ele­ver­na pla­ce­ras ef­tersom det in­te ryms fler ba­rac­ker på Nä­se sko­las tomt.

HJÄR­TAT. En luf­tig au­la för­e­nar de fy­ra huskrop­par­na i sko­lan med varand­ra. Just nu är den störs­ta huskrop­pen täckt av ett skydds­tak, allt för att und­vi­ka fukt­pro­blem i fram­ti­den.RUNDTUR. Ström­borgs­ka sko­lans rek­tor Ca­ro­la Wik­sten och kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ra­re Han­na Pa­lo fick sig en rundtur på bygg­ar­bets­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.