8

Det kraft­fullt sag­da och styr­kan i själ­va bud­ska­pet, det är den ge­men­sam­ma näm­na­ren för tit­lar­na som no­mi­ne­rats till Ru­ne­bergs­pri­set i lit­te­ra­tur. Gläd­jan­de att se är den bre­da gen­re­flo­ra som de ut­val­da ver­ken re­pre­sen­te­rar.

Östnyland - - News - PetRa Lind 020 756 9637, [email protected]­me­dia.fi

tit­lar

i fem oli­ka gen­rer tävlar om Ru­ne­bergs­pri­set i lit­te­ra­tur 2019.

Kort­pro­sa, ly­rik, es­sä, brev­ro­man och ro­man. Skön­lit­te­ra­tu­rens he­la spekt­rum finns med i de åt­ta in­hems­ka böc­ker som tävlar om Ru­ne­bergs­pri­set 2019, och bred­den är ock­så nå­got som valju­ryn fun­de­rat en hel del på un­der läs­pro­ces­sens gång.

Det är ingalun­da själv­klart att den lit­te­rä­ra upp­märk­sam­he­ten för­de­las rätt­vist på oli­ka gen­rer, och ge­nom att rik­ta ljus­käg­lan ock­så mot sma­la­re stilar­ter vill för­fat­ta­ren Mar­jo He­is­ka­nen som till­sam­mans med kri­ti­kern och kul­tur­re­dak­tö­ren Sisko­tu­u­lik­ki To­ijo­nen samt FD, lit­te­ra­tur­fors­ka­re Ve­liMat­ti Pynt­tä­ri för­bätt­ra väl­fär­den in­om bran­schen.

– För att åstad­kom­ma det bör var och en av oss fun­de­ra på hur vi kan be­ly­sa he­la spel­pla­nen och in­te ba­ra hemp­lat­tan el­ler fång­a­ren, sä­ger ju­ryns ord­fö­ran­de Mar­jo He­is­ka­nen med bo­bolls­ter­mer när kan­di­da­ter­na pre­sen­te­ras i Ru­ne­bergs hem på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen.

– Det har länge ta­lats om att grän­ser­na mel­lan oli­ka gen­rer hål­ler på att sud­das ut, och det­ta märk­te även vi då vi plöj­de ige­nom årets skörd.

Rik bok­skörd

Med det hän­vi­sar He­is­ka­nen till de 245 skön­lit­te­rä­ra verk som ju­ry­med­lem­mar­na läst un­der årets lopp. I mäng­den fanns runt hund­ra­fem­tio ro­ma­ner, fem­tio dikt­verk, drygt tju­go es­sä­sam­ling­ar, ett halvt dus­sin no­vell­sam­ling­ar och li­ka många be­rät­tel­se­sam­ling­ar som höll en språk­ligt och in­ne­hålls­mäs­sigt hög stan­dard.

– Det som bin­der sam­man tit­lar­na är den su­ve­rä­na språ­kan­vänd­ning­en. För­fat­tar­na är så skick­li­ga att den konst­fär­di­ga tex­ten läg­ger sig till sy­nes lätt på bok­si­dor­na, sä­ger Mar­jo He­is­ka­nen.

Bland de no­mi­ne­ra­de ver­ken hit­tas Fred­rik Långs brev­ro­man Ba­sim, min kä­ra, där en ung kvin­na brev­le­des för­sö­ker nå sin äls­ka­de, pa­les­ti­ni­ern Ba­sim som an­hål­lits av Is­ra­els sä­ker­hets­myn­dig­he­ter. Ant­ti Ny­léns es­sä­sam­ling Hä­viö be­skri­ver å sin si­da det ”egen­ar­ta­de hel­ve­tet som lit­te­ra­turäls­ka­ren sjun­ker ner i då han blir tvung­en att in­se hur för­fat­ta­rens verk­lig­het ser ut på det fin­länds­ka lit­te­ra­tur­fäl­tet”. I Ee­va Turu­nens al­bum med kort­pro­sa, Nei­ti U mu­is­te­lee ni­in sa­not­tua ih­missuh­de­histo­ri­aan­sa sö­ker en ung kvin­na sin plats i li­vet via vä­ven av si­na re­la­tio­ner och i bygg­na­der­na i sitt liv.

Två ly­rikvo­ly­mer finns med bland de no­mi­ne­ra­de ver­ken: Ve­e­ra Ant­sa­losI­ma­go samt Tua Fors­strömsAn­teck­ning­ar. (se ar­ti­kel in­till). Ro­man­kons­ten re­pre­sen­te­ras av Ol­li Ja­lo­nensTa­i­vaan­pal­lo där en fa­sans­full re­sa till ön S:t He­le­na finns i be­rät­tel­sens cent­rum, He­ik­ki Kän­nösSöm­nö där släk­ten Ber­gers histo­ria be­rät­tas i många vänd­ning­ar och de­bu­tan­ten Hen­ri­ik­ka Ta­visTel­ler­vo. Den sist nämn­da ro­ma­nen be­skrivs som ”en sprud­lan­de pa­ro­di på själv­hjälps­böc­ker och re­la­tions­gui­der”.

Kva­li­tets­verk

Trots att de no­mi­ne­ra­de tit­lar­na re­pre­sen­te­rar vä­sens­skil­da gen­rer så finns det en­ligt valju­ryn ge­men­sam­ma näm­na­re. Sät­tet att ut­tryc­ka sig är kraft­fullt och även själ­va bud­ska­pet är starkt. Ju­ryn åter­kom till ti­o­tals verk vars kva­li­te­ter dis­ku­te­ra­des än­da till slu­tet av no­vem­ber, och till sist vas­ka­des åt­ta konst­ska­pel­ser fram – ba­ra drygt tre pro­cent av den to­ta­la ti­tel­mäng­den.

Ru­ne­bergs­pris-vin­na­ren ut­ses av en prisju­ry som be­står av för­fat­ta­ren Vir­pi Hä­meen-Ant­ti­la, kri­ti­kern och fri­lans­jour­na­lis­ten Mai­ja Jel­kä­nen och FD, lit­te­ra­tur­fors­ka­ren Mik­ko Carl­son. Pris­ta­ga­rens namn of­fent­lig­görs på Ru­ne­bergs­da­gen den 5 feb­ru­a­ri 2019. Priset på 10 000 eu­ro de­las ut i sam­ar­be­te mel­lan Borgå stad och tid­ning­en Uu­si­maa.

Foto: KristoF­Fer Åberg

NO­MI­NE­RA­DE. Åt­ta tit­lar re­pre­sen­te­ran­de fem oli­ka skön­lit­te­rä­ra gen­rer tävlar om Ru­ne­bergs­pri­set i lit­te­ra­tur. Fr.h. Ve­e­ra Ant­sa­lo, Tua Fors­ström, Ol­li Ja­lo­nen, Ant­ti Ny­lén. Hen­ri­ik­ka Ta­vi och Ee­va Turu­nen. Fred­rik Lång och He­ik­ki Kän­nös sak­nas från bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.