Hem­vår­den grans­kar be­ho­ven i Gam­mel­bac­ka

När den en­da bu­ti­ken på om­rå­det stäng­er kan det få åter­verk­ning­ar ock­så på de hem­ma­bo­en­de äld­re. I gam­mel­bac­ka ver­kar det som om lä­get skul­le va­ra un­der kon­troll.

Östnyland - - News - StI­Na JÄDeR­hOlM

När so­ci­al- och häl­so­vårds­nämn­den i Borgå sam­la­des till mö­te för­ra vec­kan tog man upp den till­fäl­li­ga stäng­ning­en av bu­ti­ken i Gam­mel­bac­ka till dis­kus­sion.

– Nämn­den an­såg att ären­det bor­de ut­re­das med fo­kus på de hem­ma­bo­en­de äld­re, spe­ci­ellt de som an­li­tar sta­dens hem­vård, sä­ger nämn­dens ord­fö­ran­de Ta­pa­ni Esko­la.

– Vi gav där­för hem­vår­den i upp­gift att ta re­da på nu­lä­get och på bäs­ta sätt se till att ing­en blir sit­tan­de hem­ma med tomt skaf­fe­ri, in­te in­för jul­hel­gen och in­te se­na­re hel­ler.

bu­tiks­ser­vice

An­sa Lin­dqvist-Berg­heim är ser­vice­chef för hem­vår­den i Borgå.

– Vi har bör­jat dis­ku­te­ra med de av vå­ra kli­en­ter i väst­ra di­strik­tet som möj­ligt­vis själ­va går och hand­lar. Om det finns be­hov så er­bju­der vi dem den bu­tiks­ser­vice som vi re­dan i många år har er­bju­dit al­la vå­ra kli­en­ter.

– Be­ställ­ning­en till bu­tiks­ser­vice görs av kli­en­ten el­ler av per­so­na­len och hem­le­ve­ran­sen sker en el­ler två gång­er i vec­kan. Många av kun­der­na i Gam­mel­bac­ka har re­dan från ti­di­ga­re av­tal om hem­trans­port med nå- gon av sta­dens bu­ti­ker, sä­ger Lin­dqvist-Berg­heim.

Vid sam­ta­len med hem­vår­dens kli­en­ter har stäng­ning­en av bu­ti­ken in­te väckt nå­gon stör­re frå­gestorm, upp­ger hem­vår­dar­na.

– Om det finns be­hov kan ock­så hem­vår­dar­na hjäl­pa till med hem­trans­por­ten, sä­ger Lin­dqvist-Berg­heim.

Bu­tiks­ser­vicen kos­tar mel­lan 5 och 13 eu­ro per trans­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.