Po­li­sen stop­pa­de onykt­ra fö­ra­re

I sam­band med jul­fi­ran­det har po­li­sen satt fo­kus på att över­va­ka tra­fi­ken, nå­got som ut­myn­na­de i en ef­fek­ti­ve­rad dygns­lång över­vak­ning nat­ten mel­lan fre­da­gen och lör­da­gen.

Östnyland - - News - ÖN

I öst­ra Ny­land, dit för öv­rigt ock­så hör bland an­nat Van­da, stop­pa­de po­li­sen 14 bi­lis­ter som nu miss­tänks för ratt­fyl­le­ri.

Kom­mis­sa­rie Jar­mo Oja­la på Öst­ra Ny­lands po­lis­in­rätt­ning sä­ger att po­li­sens sy­stem in­te gör det möj­ligt att grans­ka hur siff­ror­na för­de­las geo­gra­fiskt, utö­ver det fak­tum att man gjor­de 675 gransk­ning­ar på ax­eln Sib­bo-Borgå-Lo­vi­sa. Ma­jo­ri­te­ten av dem, 550 styc­ken, gjor­des på bi­lis­ter Borgå.

To­talt kol­la­de man 3345 bi­lis­ter i Po­lis­in­rätt­ning­en i Öst­ra Ny­lands om­rå­de un­der de 24 tim­mar som den ef­fek­ti­ve­ra­de över­vak­ning­en på­gick

– 14 miss­tänks nu för ratt­fyl­le­ri. Av dem var 6 fall grovt ratt­fyl­le­ri, och 2 ha­de an­vänt nar­ko­ti­ka. Yt­ter­li­ga­re 17 bi­lis­ter ha­de druc­kit, men låg un­der grän­sen för ratt­fyl­le­ri, sä­ger Oja­la.

An­ta­let mot­sva­rar de and­ra po­lis­di­strik­ten, där till ex­em­pel Po­lis­in­rätt­ning­en i Syd­väst­ra Fin­land knep 17 ratt­fyl­le­ris­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.