Kai­sa Le­ka och Sa­ra Kui­visto får Borgå stads pris

Borgå stads kul­tur­pris går i år till se­ri­e­konst­när Kai­sa Le­ka och id­rotts­pri­set till akil­les fri­id­rot­ta­re Sa­ra Kui­visto.

Östnyland - - News - ÖN

Bild­nings­nämn­den i Borgå de­lar var­je år ut kul­tur­pri­set till en yr­kes­ut­ö­va­re in­om konst från BorgåKul­tur­pri­set år 2018 till­de­las se­ri­e­konst­när, gra­fisk de­sig­ner Kaj­sa Le­ka, född 1978, för hen­nes för­tjäns­ter som se­ri­e­konst­när och för hen­nes ar­be­te för se­ri­e­kons­ten i Borgå och på and­ra or­ter.

Le­kas har bland an­nat gett ut I am not the­se fe­et (2013), som be­rät­tar om am­pu­ta­tion, Ti­me af­ter ti­me (2014), som för­e­nar in­disk my­to­lo­gi med var­dags­li­vet samt Im­per­fect (2017), som be­skri­ver cy­kel­fär­den från New York till San Fran­ci­sco ge­nom post­kort. Ar­bets­pa­ret Kai­sa och Christof­fer Le­ka er­höll Se­ri­e­konstFin­landia för Im­per­fect ver­ket.

Le­ka har ti­di­ga­re be­vil­jats bland an­nat Pu­upää­hat­tu, Kul­ta­huippu och Su­o­mi -pri­sen.

Hör till na­tio­nel­la top­pen

Bild­nings­nämn­den ut­ser och pre­mi­e­rar ock­så mot­ta­ga­ren av årets id­rotts­pris. Årets id­rotts­pris 2018 de­las ut till fri­id­rot­ta­ren Sa­ra Kui­visto. Akil­le­slö­pa­ren Kui­visto har re­dan un­der många år hört till den ab­so­lu­ta na­tio­nel­la top­pen in­om medel­di­stanslöp­ning i Fin­land.

År 2018 gjor­de Kui­visto sitt slut­li­ga ge­nom­brott ge­nom att vin­na tre FM-guld, ut­om­hus på 800 m och på 1500 m samt in­om­hus 1000 m. Dess­utom för­bätt­ra­de hon si­na eg­na per­son­li­ga re­kord på 800 m och 1500 m samt sat­te nytt finskt re­kord på 1000 m. I som­ras re­pre­sen­te­ra­de hon Fin­land i EM i Ber­lin.

Kui­visto har un­der fle­ra år va­rit Fin­lands re­pre­sen­tant på medel­di­stanslop­pen i oli­ka lands­kamps­sam­man­hang samt med fram­gång del­ta­git i na­tio­nel­la och in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar. Hen­nes per­son­li­ga trä­na­re är Ari Su­ho­nen.

Pris­sum­man i re­spek­ti­ve ka­te­go­ri är på 2 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.