Kår­kul­la le­tar ef­ter nya lo­ka­ler för Södis

Kår­kul­la sä­ger upp kon­trak­tet med WSOY-hu­set och Re­nor och flyt­tar om­sorgs­by­rån till Kungspor­ten. Nu le­tar man ef­ter nya lo­ka­ler för den ar­bets­livs- och livs­o­ri­en­te­ran­de verk­sam­he­ten.

Östnyland - - News - Sti­Na JädeR­hOlm 020 7569626 sti­na.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

Kår­kul­las Södis ser­vice­en­het fun­ge­rar i dag på tre oli­ka plat­ser i Borgå, vid Åga­tan, i Ut­ter­bäck och vid Man­ner­heim­ga­tan i WSOY-hu­set.

Pro­blem med in­om­hus­luf­ten i WSOY-hu­set har lett till att Kår­kul­las en­het i Öst­ny­land vill flyt­ta bort från hu­set. Kår­kul­las re­pre­sen­tan­ter har med­de­lat bo­la­get Re­nor Oy som hyr ut WSOY-hu­set att Kår­kul­la slu­tar be­ta­la hy­ra den sista feb­ru­a­ri, om man in­te hit­tar nå­gon ge­men­sam till­freds­stäl­lan­de lös­ning på pro­ble­men.

Re­nor har er­bju­dit Kår­kul­la and­ra ut­rym­men i sam­ma hus, på fjär­de vå­ning­en.

En­ligt re­gi­on­chef An­ni­na Alex­an­ders­sons ut­lå­tan­de läm­par sig de nya ut­rym­me­na in­te för Kår­kul­las be­hov.

– Ut­rym­me­na be­står främst av sto­ra klass­rum och läm­par sig in- te som kon­tor. I hu­set finns en hiss, men en­dast en per­son i rull­stol får plats i his­sen.

Till­gäng­lig­he­ten är in­te bra och det sak­nas ock­så ut­skänk­nings­kök.

– Nya lo­ka­ler söks nu ak­tivt för den dag- och ar­bets­livs­o­ri­en­te­ran­de verk­sam­he­ten vid Södis ser­vice­en­het.

Kungspor­ten näs­ta

När det gäl­ler om­sorgs­by­rån ser det där­e­mot bätt­re ut. Pla­nen är att hy­ra kon­tors­ut­rym­men vid tek­nik­bå­gen 1, i Kungspor­ten i Borgå.

Lo­ka­len är sam­man­lagt 170 kvadrat­me­ter stor och hy­ran är 2 635 eu­ro i må­na­den. Lo­ka­len är i gott skick, lätt till­gäng­lig och ut­rus­tat med han­di­kapp­to­a­lett.

Upp­hyr­ning­en av de nya kon­tors­ut­rym­me­na har god­känts bå­de av Ny­länds­ka nämn­den och av Kår­kul­las sam­kom­muns­sty­rel­se.

Foto: KristoF­Fer Åberg

FLYT­TAR BORT. Kår­kul­la vill in­te läng­re ha sin verk­sam­het i WSOY­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.