Bar­nens jul­konst ska stäl­las ut i The­o­dor

Mel­lan den 8 och 21 de­cem­ber har al­la unga konst­nä­rer från ett till el­va år en chans att få si­na konst­verk ut­ställ­da i Gal­le­ri The­o­dor i Lo­vi­sa.

Östnyland - - Ledare - TexT & foTo Jon nyqvisT [email protected]­me­dia.fi

Eve­ne­mang­et Bar­nens må­le­ri­e­ve­ne­mang (Las­ten maalausta­pahtu­ma) be­ty­der att bar­nen kan må­la si­na konst­verk i sko­lan, hem­ma el­ler i Gal­le­ri The­o­dor un­der den två vec­kor långa pe­ri­o­den. De in­läm­na­de ver­ken hängs se­dan upp mel­lan den 9 ja­nu­a­ri och den 9 feb­ru­a­ri. Var­je del­ta­ga­re kan läm­na in ett till tre konst­verk.

På lör­da­gen fanns inga små konst­nä­rer på plats, men en­ligt gal­le­ri­ets vär­din­na Ma­ri­an­ne Lindroos har ett an­tal skol­klas­ser be­sökt gal­le­ri­et och fle­ra barn har ock­så läm­nat in konst­verk som de må­lat där hem­ma.

– I år fun­ge­rar en sam­ling av tre dik­ter som in­spi­ra­tion för ver­ken. Dik­ter­na val­des av skå­de­spe­la­ren Maa­ri­ta Mä­ke­lä, sä­ger Lindroos.

Även om in­tres­set för eve­ne­mang­et i år har va­rit sva­la­re än vad man ha­de hop­pats på, väl­jer Lindroos att se det po­si­ti­va.

– Bar­nens an­sik­ten ly­ser all­tid upp när de in­ser hur många oli­ka fär­ger de har att le­ka med. Så även om an­ta­let be­sö­ka­re in­te va­rit stort, så har de som va­rit på plats haft jät­te­ro­ligt, sä­ger Lindroos.

Foto: Jon nyqvist

BAR­NENS KONST. Konst­ver­ken som bar­nen ska­par un­der eve­ne­mang­ets lopp ställs upp den 9 ja­nu­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.