Det all­ra sista pro­gram­met

Östnyland - - Ledare -

Ef­ter■33■år■tac­kar■Sportmagasinet■för■sig■med■plock■ur■ar­ki­vet■och■en■träff■med■en■av■ hu­vud­per­so­ner­na■i■det■förs­ta■ pro­gram­met■år■1985,■fö­re■det­ta■NHL-spe­la­ren■Christi­an Ru­ut­tu■(bil­den).

Ef­ter■drygt■1■200■pro­gram■ är■Sport­ma­ga­si­nets■sa­ga■all.■ Un­der■ 33■ år■ har■ tu­sen­tals■ id­rot­ta­re,■trä­na­re,■le­da­re,■för­e­nings­ak­ti­va■och■and­ra■med■ spor­tan­knyt­ning■ med­ver­kat■ i■ pro­gram­met.■ I■ pre­miä­ren■ år■1985■dröm­de■hoc­key­spe­la­ren■Christi­an■Ru­ut­tu,■då■20■år■ gam­mal,■om■en■NHL-kar­riär.■ I■fi­na­len■år■2018■ser■han■till­ba­ka■på■ett■hoc­key­liv■i■oli­ka■rol­ler.■yle

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.