Borgå cent­rum fick sin egen re­flex­gran

Östnyland - - News -

– Vil­ken bra idé! Re­flex­gra­nen in­till tor­get, mel­lan bussta­tio­nen och stads­hu­set, har ex­i­ste­rat i un­ge­fär en tim­me men re­dan har folk upp­täckt den. Ar­ja Enqvist är en av de förs­ta som häm­tar en re­flex från gra­nen, och hon tyc­ker att idén med re­flex­er upp­häng­da i en gran är en strå­lan­de idé.

– Jag an­vän­der of­ta re­flex men på just den här jac­kan har jag ing­en. Det är fint att man kan ploc­ka med sig en re­flex, för man ser ju in­te till­räck­ligt av dem i ga­tu­bil­den.

Ähum, re­por­tern upp­täc­ker att hon själv sak­nar re­flex och häng­er ge­nast på sig en.

En två­språ­kig lapp på gra­nen upp­ma­nar folk att ta med sig en re­flex el­ler hänga upp en re­flex, ifall man har ex­tra. I dag kom­mer det in­for­ma­tion även på eng­els­ka.

Elin Blomqvist-Val­to­nen är kvin­nan som sett till att även cent­rum har sitt re­flex­träd. Vår­ber­ga fick ju sitt för­ra vec­kan. Borgå stad var ge­nast med på no­ter­na och Borgå Ener­gi har skänkt den förs­ta sat­sen re­flex­er.

Nu vän­tar ÖN på bil­der med re­flex­träd från Sib­bo och Lo­vi­sa. Mej­la bil­der­na till re­dak­[email protected]­ny­land.fi och be­rät­ta var de finns.

He­lén Kur­ri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.