Nytt fö­re­tags­om­rå­de i Stads­ha­gen vi­sar vägen

Borgå har just nu mest tom­ter för små- och me­del­stor in­du­stri. När Kul­lo Ny­by står klart blir si­tu­a­tio­nen bätt­re men de rik­tigt sto­ra in­du­stri­tom­ter­na sak­nas än­nu, upp­ger tomt­chef Pek­ka Söy­ri­lä.

Östnyland - - News - Sti­na Jäder­HolM 020 7569626 sti­na.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

– Borgå mås­te sat­sa på att ha fär­dig­t­ut­rus­ta­de in­du­stri­tom­ter att er­bju­da. När fö­re­ta­gen hör sig för om si­tu­a­tio­nen i kom­mu­nen har de in­te tid att vän­ta.

Borgå stads nya tomt­chef Pek­ka Söy­ri­lä står i kors­ning­en av Stads­hags­vä­gen och Må­lar­gränd. När­mast Stads­hags­vä­gen finns det obe­bygg­da tom­ter i långa ra­der. Här finns sta­dens ny­as­te små­in­du­stri­omå­de och dub­bel­tom­ten bakom Söy­ri­lä är re­dan ut­ar­ren­de­rad. Det är Borgå Po­ta­tis som ska byg­ga nytt just här.

Li­tet läng­re fram längs vägen finns en mind­re tomt som har re­ser­ve­rats. Res­ten av tom­ter­na, to­talt un­ge­fär 20 styc­ken, står än­nu och vän­tar på in­tres­se­ra­de små­fö­re­ta­ga­re.

– Borgå har i år sålt el­ler ar­ren­de­rat sex in­du­stri­tom­ter, i fjol var an­ta­let åt­ta tom­ter, sä­ger mar­kan­vänd­nings­in­gen­jör Ka­rin Ko­lis. Sta­den lig­ger på sam­ma ni­vå som många and­ra stä­der och kom­mu­ner i Ny­land i frå­ga om ef­ter­frå­gan på in­du­stri­tom­ter.

– Främst är det tom­ter för små­in­du­stri och spe­ci­ellt Ölstens som har dra­git. I Ölstens är nu en­dast en av de mind­re tom­ter­na le­dig.

Ölstens nor­ra, som är ett nytt om­rå­de för små- och me­del­stor in­du­stri, kom­mer för­mod­li­gen till för­sälj­ning nå­gon gång i slu­tet av 2019.

Mel­lan 33 och 50 eu­ro

Al­la bör­jar med att ar­ren­de­ra sin in­du­stri­tomt. Ar­ren­de­sum­man till ex­em­pel i Stads­ha­gen, med gans­ka små in­du­stri­tom­ter, lig­ger på kring 2 000 eu­ro per år.

– När fö­re­ta­gen väl har lå­tit byg­ga si­na fas­tig­he­ter kan de be­stäm­ma sig för att kö­pa tom­ten, sä­ger Ko­lis. Många fort­sät­ter än­då si­na ar­ren­den.

I Borgå lig­ger pri­sen på in­du­stri­tom­ter mel­lan 33 och 50 eu­ro per kvadrat vå­nings­y­ta. Om man tillåts ha små­ska­lig han­del i fas­tig­he­ten blir det li­tet dy­ra­re.

Söy­ri­lä har i 18 år job­bat i Sib­bo och där är tomt­pri­sen i en helt an­nan klass.

– Mel­lan 80 och 90 eu­ro per kvadrat­me­ter vå­nings­y­ta på ett in­du­stri­om­rå­de är gängse pris i Sib­bo. Men då får man ju en tomt som lig­ger be­tyd­ligt när­ma­re Helsing­fors, och som har för­bin­del­se till fle­ra sto­ra vägar.

I Sib­bo finns det ock­så ett stör­re ur­val av rik­tigt sto­ra in­du­stri­tom­ter, på 20 hek­tar, och här är Borgå in­te li­ka väl­för­sedd.

– På det nya in­du­stri­om­rå­det Kul­lo Ny­by är sta­dens störs­ta tomt 7 hek­tar stor me­dan res­ten av tom­ter­na är på un­ge­fär en hek­tar, sä­ger Ko­lis.

13 hek­tar i Horn­hat­tu­la

En stor in­du­stri­tomt har Borgå vis­ser­li­gen i Horn­hat­tu­la, den så kal­la­de Nor­pe­tom­ten. Led­ning­en för kyl­mö­bel­bo­la­get som nu­me­ra in­går i Vi­ess­mann-kon­cer­nen var länge in­tres­se­ra­de av att flyt­ta från sin nu­va­ran­de pla­ce­ring på in­du­stri­om­rå­det i Ös­ter­malm och där­för har sta­den plan­lagt ett om­rå­de på 13 hek­tar i Horn­hat­tu­la.

Un­der de se­nas­te åren har per­mit­te­ring­ar­na och sam­ar­bets­för­hand­ling­ar av­löst varand­ra vid Vi­ess­mann.

– Om det dy­ker upp ett fö­re­tag som har be­hov av en tomt av det här sla­get så kan vi er­bju­da tom­ten i Horn­hat­tu­la, sä­ger Ko­lis.

Ti­di­ga­re har man från sta­dens si­da ock­så upp­gett att tom­ten kan de­las vid be­hov.

Ett in­du­stri­om­rå­de på kom­man­de är ham­nen i Tol­kis där det än­då tar minst fem år in­nan sta­den kan bör­ja tän­ka på att mark­nads­fö­ra om­rå­det.

I Kungspor­ten äger sta­den cir­ka tio hek­tar mark som ti­di­ga­re re­ser­ve­ra­des för de stor­mark­na­der som in­te läng­re får byg­gas.

De här are­a­ler­na kan bli fö­re­tagstom­ter men först krävs en ny de­talj­plan, och den tar tid.

– Lä­get är myc­ket bra, sä­ger Söy­ri­lä, det är nä­ra till mo­tor­vä­gen.

Sy­ner­gi med Sköld­vik­om­rå­det

De­talj­pla­nen för Kul­lo Ny­by god­känns tro­li­gen näs­ta år.

– Vi har re­dan fört sju mar­kan­vänd­nings­av­tal ge­nom nämn­den och har un­ge­fär tio kvar, sä­ger Söy­ri­lä. Ga­tu­bygg­na­den på om­rå­det kan kom­ma i gång när by­rå­kra­tin är klar.

Sta­den äger knappt tio av de nya in­du­stri­tom­ter­na i Kul­lo Ny­by, me­dan pri­va­ta mar­kä­ga­re kom­mer att kun­na säl­ja el­ler ar­ren­de­ra ut ett fem­ton­tal helt nya tom­ter.

– Det har fun­nits en viss ef­ter­frå­gan un­der det se­nas­te året, vi har fått en del sam­tal, sä­ger Ko­lis. Men hur lä­get är på rik­tigt kan man se först när tom­ter­na verk­li­gen finns på mark­na­den.

Kul­lo­tom­ter­na går när­mast till in­du­stri som får sy­ner­gi­ef­fek­ter av de rik­tigt sto­ra ak­tö­rer­na på Sköld­vik­om­rå­det.

Nes­te är ju myc­ket vik­tig för Borgå. Hur går det med Sköld­vik­om­rå­det när man nu sik­tar på ett sam­häl­le ut­an ben­sin och die­sel se­nast 2045? – Jag li­tar på att Sköld­vi­k­in­du­stri­er­na hit­tar nya ut­veck­lings­möj­lig­he­ter, att de sat­sar på forsk­ning och på ny tek­no­lo­gi, sä­ger tomt­chef Pek­ka Söy­ri­lä. – De kom­mer att va­ra sto­ra ak­tö­rer ock­så i fram­ti­den.

För­ny­at nä­rings­pro­gram

Världs­e­ko­no­min och kon­junk­tu­rer­na in­ver­kar ock­så på när­sam­häl­let. Just nu ver­kar det som om den se­nas­te ti­dens bygg- och in­ve­ste­rings­boom skul­le mat­tas av.

– I Borgå märks det främst in­om bo­stads­pro­duk­tio­nen, sä­ger Söy­ri­lä.

– När man ser till in­du­stri­e­ta­ble­ring­ar­na är si­tu­a­tio­nen myc­ket lug­na­re och jäm­na­re och in­te så kon­junk­tur­käns­lig.

– Med tan­ke på fram­ti­den är det vik­tigt att se till att vi har till­räck­ligt med tom­ter att er­bju­da, att de är till­räck­ligt mångsidi­ga och så ut­bygg­da som möj­ligt, med vägar och kom­mu­nal­tek­nik. Då kan vi slå till ge­nast när nå­gon ser sig om ef­ter en ny in­du­stri­tomt.

Söy­ri­lä på­pe­kar att det ock­så är vik­tigt att Borgå har en klar mål­sätt­ning, huruda­na tom­ter vill sta­den säl­ja el­ler ar­ren­de­ra och till vil­ka än­da­mål.

– Ett nytt nä­rings­pro­gram ska ut­ar­be­tas näs­ta år och där kom­mer de här frå­gor­na san­no­likt att få ett svar.

Foto: KristoF­Fer Åberg

ÖPP­NA VIDDER. Än så länge står små­in­du­stri­tom­ter­na tom­ma på Borgå stads ny­as­te in­du­stri­om­rå­de.

KristoF­Fer Åberg Foto:

FÖRS­TA TOM­TEN. Bakom Pek­ka Söy­ri­lä och Ka­rin Ko­lis finns den tomt som först fick nya äga­re på det nya in­du­stri­om­rå­det vid Stads­hags­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.