Sta­tyn som res­tes till min­ne av Al­va For­si­us do­ne­ra­des till Borgå stad

För­e­ning­en Al­va for­si­us min­ne har do­ne­rat sta­tyn som res­tes vid det fö­re det­ta bar­na­börds­hu­set på Al­va for­si­us 150-års dag till Borgå stad. en in­for­ma­tions­pla­kett om for­si­us in­går i do­na­tio­nen.

Östnyland - - News - JAn­ni­KA lin­dén 020 756 9627, jan­ni­ka.lin­[email protected]­me­dia.fi

In­till vand­rar­hem­met på Lin­nan­ko­ski­ga­tan 1 står se­dan 24 maj 2016 en sta­ty av en mor med sitt ny­föd­da barn. Sta­tyn res­tes på Al­va For­si­us fö­del­se­dag då hon skul­le ha fyllt 150 år. Det är För­e­ning­en Al­va For­si­us min­ne som står bakom sta­tyn som res­tes för att hed­ra Al­va For­si­us livs­verk.

Nu har för­e­ning­en do­ne­rat sta­tyn till Borgå stad.

– Vi är här för att spri­da jul­stäm­ning. Al­va For­si­us spred jul­stäm­ning he­la året. Det känns rätt att ge sta­tyn till sta­den i jul­klapp, för­e­ning­en har gjort sitt och nu får sta­den ta över, sä­ger Mi­kae­la Ny­lan­der, full­mäk­ti­ge­ord­fö­ran­de och ord­fö­ran­de för För­e­ning­en Al­va For­si­us min­ne.

Från sta­dens si­da tog stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la emot do­na­tio­nen.

– Att sta­den får en jul­klapp be­ty­der ju att sta­den va­rit snäll, sä­ger Uju­la och lo­var se till så om­rå­det i sta­tyn får den in­ram­ning det för­tjä­nar.

– Av­la For­si­us var en fö­re­gång­a­re på många sätt. Hon för­stod att ta me­di­cin och tek­nik i bruk för att hjäl­pa de sva­ga. Myc­ket av det hon gjor­de är var­dag i dag, men då var det in­te lätt, spe­ci­ellt in­te för en kvin­na, sä­ger Uju­la.

Stort stöd

Sta­tyn har pla­ne­rats och för­verk­li­gats av Mar­ko Wa­her från Berglöfs sten­hug­ge­ri i sam­ar­be­te med för­e­ning­en. En in­for­ma­tions­tav­la som do­ne­rats av Borgå­fö­re­ta­get Mag­nus­son & Sto­or är ock­så klar och ska mon­te­ras in­till sta­tyn på vå­ren. Ock­så an­nars är det väl­bäd­dat för sta­den att ta över an­sva­ret.

– Borgå Ener­gi har ar­ma­tu­ren klar, och på par­kav­del­ning­en har Mik­ko Kau­nisto sin plan för pla­ne­ring­en klar, sä­ger Ny­lan­der.

För­e­ning­en Al­va For­si­us min­ne har fått stort stöd för sitt ar­be­te för att lyf­ta fram Al­va For­si­us, så stort att man är li­te över­väl­di­gad i sty­rel­sen. Stö­det från fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner gjor­de det möj­ligt att få sta­tyn klar till 150-års ju­bi­le­et, ti­di­ga­re än man räk­na­de med.

– Nå­gon har frå­gat vad vi ska gö­ra nu, när vi do­ne­rat sta­tyn till sta­den. Vårt ar­be­te är in­te rik­tigt slut, vi vill än­nu åstad­kom­ma ett aka­de­miskt ar­be­te om Al­va For­si­us livs­verk, för att lyf­ta kun­ska­pen om hen­ne till en ny ni­vå, sä­ger Ny­lan­der.

Al­va For­si­us öpp­na­de sitt BB för unga en­sam­ma möd­rar 1899 i hyr­da ut­rym­men, och så små­ning­om ha­de den drif­ti­ga kvin­nan sam­lat in me­del för att byg­ga ett eget hus med 12 pa­ti­ent­plat­ser på Jo­nas­bac­ken. Ef­tersom des­sa möd­rar in­te fick nå­got stöd av sam­häl­let lär For­si­us ock­så byg­ga hu­set Sol­hem in­till bar­na­börds­hu­set. På Sol­hem fick mam­mor­na och de­ras barn stan­na sex må­na­der ef­ter för­loss­ning­en. Där fick de råd om hur de skul­le skö­ta si­na barn. Dess­utom fick de trä­na yr- kes­fär­dig­he­ter så att de skul­le kun­na för­sör­ja sig och sitt barn.

Foto: KristoF­Fer Åberg

DO­NA­TION. Borgå stad fick sta­tyn som res­tes för två och ett halvt år se­dan i jul­klapp av För­e­ning­en Al­va For­si­us min­ne. Juk­ka-Pek­ka Uju­la tog emot och för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Mi­kae­la Ny­lan­der över­räck­te gå­van. He­la för­e­ning­ens sty­rel­se fanns på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.