Skol­fo­to bor­de va­ra li­ka för al­la.

Skol­fo­to­gra­fe­ring­en hör in­te till sko­lans verk­sam­het och an­ses av som­li­ga helt onö­dig. Många vill än­då ha den kvar och nu ef­ter­strä­var Borgå ett en­da sy­stem för rätt­vi­sans skull. I dag va­ri­e­rar bå­de pri­ser och kva­li­tet.

Östnyland - - News -

Det är in­te förs­ta gång­en för­äld­ra­för­e­ning­ar­na slår larm, men sek­re­te­ra­ren Ni­na Mar­ti­ka­i­nen hop­pas att det är det sista.

För­e­ning­en (POFF) kon­kur­rens­ut­sät­ter år­li­gen skol­fo­to­gra­fe­ring­ar­na och läså­ret 2018–2019 del­tog to­talt el­va sko­lor av vil­ka störs­ta de­len är finsk­språ­ki­ga. Många ute­blev allt­så.

– Upp­hand­ling­en be­rör­de cir­ka 2 000 ele­ver.

Bro­kigt sy­stem

Skol­fo­to­gra­fe­ring­ar­na hör in­te till sko­lor­nas egen verk­sam­het även om de sker på skol­tid i skol­lo­ka­ler. POFF har skött om kon­kur­rens­ut­sätt­ning­en se­dan 2013 för al­la de sko­lor som vill va­ra med. Man vill på det­ta sätt ga­ran­te­ra att fa­mil­jer­na får sam­ma möj­lig­het till för­mån­li­ga skol­fo­ton av god kva­li­tet. Ni­na Mar­ti­ka­i­nen på­pe­kar att då av­tal skrivs skol­vis re­sul­te­rar det i ett myc­ket bro­kigt sy­stem, ex­em­pel­vis pris­ni­vån mel­lan sko­lor­na kan va­ri­e­ra rätt kraf­tigt. Det är var­ken rätt­vist el­ler jäm­likt.

I sam­band med av­ta­len för skol­fo­to­gra­fe­ring­ar­na er­bju­der fo­to­a­tel­jé­er­na så kal­lad ar­range­mangs­er­sätt­ning, som kan be­stå av an­ting­en re­da peng­ar el­ler di­ver­se pry­lar, som di­gi­tal­ka­me­ror el­ler da­to­rer. Det kan ock­så hand­la om nå­got slags ser­vice.

Ju fler ele­ver en sko­la har, desto stör­re är er­sätt­ning­en. Myc­ket be­ror ock­så på hurudant av­tal som görs upp.

Mar­ti­ka­i­nen fram­hål­ler att den­na er­sätt­ning tris­sar upp pri­ser­na men är ing­en ga­ran­ti för kva­li­ta­tivt go­da fo­to­gra­fi­er. Hon und­rar ock- så om det fak­tiskt är så myc­ket jobb för sko­lor­na att ar­ran­ge­ra fo­to­gra­fe­ring­ar­na att er­sätt­ning be­hövs.

– Med dag­hem­men är det kanske an­norlun­da ef­tersom bar­nen är så små och de be­hö­ver en hel del hjälp.

En­ligt vad ÖN er­far över­vä­ger vis­sa dag­hem ock­så att en­bart lå­ta ta grupp­fo­ton, in­te per­son­li­ga bil­der av bar­nen.

POFF god­kän­ner inga ar­range­mangs­er­sätt­ning­ar, man re­spek­te­rar Ut­bild­nings­sty­rel­sens re­kom­men­da­tion. Re­kom­men­da­tio­nen är från 2011 och har ut­ar­be­tats i sam­ar­be­te med Fin­lands Kom­mun­för­bund och för­e­ning­ar­na Fin­lands Rek­to­rer och Fin­lands För­äld­ra­för­bund. Syf­tet är att öka öp­pen­he­ten i för­fa­ran­de­na i an­slut­ning till fo­to­gra­fe­ring­en, eta­ble­ra god prax­is och säk­ra att vård­nads­ha­var­na kan få hög­klas­si­ga bil­der till ett rim­ligt pris.

Va­ri­e­ran­de pri­ser

– Vård­nads­ha­var­na be­ta­lar i dag på många håll ett hög­re pris för si­na barns fo­ton för er­sätt­ning­ens skull, men knap­past är det nå­got al­la vill. Vad er­sätt­ning­en be­står av är sä­kert ock­så okänt för en hel del för­äld­rar, sä­ger Ni­na Mar­ti­ka­i­nen, som är glad för att hen­nes barn har till­gång till för­mån­li­ga skol­fo­ton tack va­re att sko­lan är med i för­äld­ra­för­e­ning­ar­nas upp­hand­ling.

– Jag har tre barn och priset för fo­to­pa­ke­tet för ett barn är un­der 10 eu­ro. Mot­sva­ran­de sum­ma kan upp­gå till över 20 eu­ro per barn i vis­sa sko­lor. Se­dan be­ror det ju på hur många ex­tra bil­der man vill be­stäl­la.

Hon på­pe­kar att Helsing­fors stad i år för förs­ta gång­en kon­kur­rens­ut­satt skol- och dag­hems­fo­to­gra­fe­ring­ar­na, helt en­kelt för att verk­sam­he­ten ska va­ra rätt­vis med tan­ke på al­la fa­mil­jer.

I många sko­lor har den eg­na Hem och Skola­för­e­ning­en hand om upp­hand­ling­en, så ock­så i Kvarn­bac­kens sko­la. Sek­re­te­ra­ren No­ra Koski­mi­es för­kla­rar att den görs för tre år per gång, av den se­nas­te pe­ri­o­den finns ett år kvar.

– Vi har eg­na prin­ci­per i av­ta­let, ex­em­pel­vis gyn­nas lo­ka­la fö­re­tag och vi krä­ver ett kon­kur­rens­kraf­tigt pris och bra kva­li­tet. Allt sköts full­kom­ligt öp­pet.

Ar­range­mangs­er­sätt­ning­en går di­rekt till Svens­ka da­gens kvälls­fest.

Kas­sö­ren Bar­bro Lund­ström för­kla­rar att ing­en fi­nan­si­ell er­sätt­ning ges.

– Den fo­to­a­tel­jé vi an­li­tar kom­mer och tar bil­der på vår svens­ka kväll.

Hon sä­ger att då det se­nas­te av­ta­let upp­hand­la­des kom det in tre of­fer­ter. – Vi val­de en lo­kal ak­tör. En­ligt Koski­mi­es har det in­te va­rit nå­got fel på bil­der­nas kva­li­tet.

– Men ock­så i för­e­ning­ens sty­rel­se är åsik­ter­na de­la­de om hur bar­nen bor­de fo­to­gra­fe­ras. Nu är det stu­di­o­fo­ton som gäl­ler och en del för­äld­rar gil­lar dem. And­ra an­ser att fo­to­gra­fi­er­na bor­de va­ra na­tur­li­ga­re, att bar­nen in­te ska po­se­ra. Tyc­ke och smak är oli­ka.

Myc­ket jobb

Koski­mi­es job­bar själv i en sko­la och vet hur myc­ket jobb det är att ord­na med skol­fo­to­gra­fe­ring­ar.

– I en sko­la med få ele­ver är det för­stås lät­ta­re, men ju stör­re en sko-

Foto: KRistoF­FeR ÅbeRg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.