Läc­ker­he­ter loc­ka­de folk till Ba­gar­stu­gan

Jul­bo­den är en lång­va­rig tra­di­tion i Lil­jen­dal som gått i arv från ar­ran­gör till ar­ran­gör. För sex år se­dan var det Su­san­ne Wahl­roos som tog tag i rem­mar­na och un­der de se­nas­te fy­ra åren har jul­bo­den hit­tat sin plats i Lil­jen­dal gårds ba­gar­stu­ga.

Östnyland - - News - TExT ocH foTo Jon nyqvIsT [email protected]­me­dia.fi

Dör­ren knar­rar hem­trev­ligt när man sti­ger in i den gam­la ba­gar­stu­gan i Lil­jen­dal. På in­si­dan vän­tar en jul­doft som kom­mer av de ota­li­ga jul­blom­mor­na och de ny­bak­ta pep­par­ka­kor­na som hör till jul­bo­dens mångsidi­ga ut­bud.

Su­san­ne Wahl­roos mö­ter var­je kund med ett le­en­de där hon står bakom kas­san, väl för­be­redd att pac­ka ihop de­ras in­köp.

– Här finns ho­nung, bröd, ba­kel­ser, jul­blom­mor, smyc­ken, stic­kat och allt möj­ligt an­nat, sä­ger hon.

Störs­ta de­len av allt som finns till sa­lu är lo­kal­pro­du­ce­rat.

– Må­let är att så myc­ket som möj­ligt ska va­ra lo­kalt. Un­ge­fär fem­ton oli­ka pro­du­cen­ter har si­na pro­duk­ter ut­ställ­da i jul­bo­den.

Ba­gar­stu­gan läm­par sig yp­per­ligt till jul­bod, en­ligt Wahl­roos. Hon är spe­ci­ellt för­tjust i den gam­mal­dags käns­la som stu­gan ger av sig.

– Här finns gott om ut­rym­me och jag kan för­verk­li­ga mig själv li­te grann och pla­ne­ra ut ex­akt hur pro- duk­ter­na ställs ut. De gam­la möb­ler­na pas­sar ut­märkt in i hel­he­ten.

Bygg­na­den har fun­ge­rat som bå­de re­stau­rang och sko­lut­rym­me un­der årens lopp. Nu­me­ra står ba­gar­stu­gan van­ligt­vis tom och hyrs ut en­ligt in­tres­se.

– Det är synd att den här vack­ra bygg­na­den in­te är i me­ra re­gel­bun­det bruk. En av mi­na dröm­mar är att öpp­na ett som­mar­kafé här. Man vet ald­rig, sä­ger Wahl­roos.

Tra­di­tion

Tei­ja Se­der­gren och hen­nes svär­dot­ter Ka­ta­ri­na Mart­ti­la har gjort be­sö­ket till jul­bo­den till en år­lig tra­di­tion. Se­der­gren bor själv i Lil­jen­dal me­dan Mart­ti­la åkt in från Lah­tis.

– Jag häng­de med min svär­mor för ett an­tal år se­dan och det blev ge­nast en tra­di­tion, sä­ger Mart­ti­la.

Det är spe­ci­ellt det när­pro­du­ce­ra­de som loc­kat dem hit.

– Jag upp­skat­tar det väl­digt myc­ket att här finns så många lo­kalt pro­du­ce­ra­de va­ror, sä­ger Se­der­gren.

Bland kun­der­na finns ock­så de som har del­ta­git i själ­va pro­duk­tio­nen. Pia Bru­ce och hen­nes son Ben­ja­min Bru­ce be­und­rar de fi­na jul­blom­mor­na. Fa­mil­jen Bru­ce står för ho­nung­en som finns till sa­lu i jul­bo­den.

– Bå­de vår ho­nung och glögg har va­rit po­pu­lä­ra i år. Jul­bo­den är en fin tra­di­tion och jag är sä­ker på att den kom­mer att fort­sät­ta i många år, sä­ger Bru­ce.

HONUNGSODLARE. Pia Bru­ce och hen­nes son Ben­ja­min be­sö­ker jul­bo­den. Fa­mil­jen Bru­ce står för bå­de ho­nung och glögg som finns till sa­lu i bo­den.

TRA­DI­TION. Su­san­ne Wahl­roos har ord­nat jul­bo­den i sex år. Hon säl­jer ock­så si­na eg­na hant­verk.

HI­STO­RISK. Ba­gar­stu­gan i Lil­jen­dal har en lång histo­ria som sträc­ker sig till­ba­ka till Sve­ri­ge­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.