Små le­da­mö­ter sat­te i gång med läs­ning­en

Lässpur­ten in­för Ru­ne­berg Ju­ni­or-priset 2019 har bör­jat för cir­ka hund­ra Borgå­barn. För att kun­na väl­ja den bäs­ta boken mås­te man lä­sa, be­grun­da och jäm­fö­ra, och det är pre­cis vad man gjort i för­sko­le­grup­per­na i Sa­go­bac­kens dag­hem.

Östnyland - - News - Petra LInd 020 756 9637, [email protected]­me­dia.fi

– Egent­li­gen var det en av vå­ra för­sko­le­grup­per som fick upp­dra­get, men vi tyck­te det var så ro­ligt att få va­ra med och ut­se Ru­ne­berg Ju­ni­or-vin­na­ren att vi be­stäm­de att al­la tre grup­per, Pol­stjär­nan, Kom­pas­sen och Fy­ren, del­tar i ju­ryupp­dra­get. När al­la för­sko­le­barn läst al­la fy­ra böc­ker slår vi ihop re­sul­ta­tet, sä­ger barn­träd­gårds­lä­ra­ren Cat­hri­ne Öh­berg.

På Sa­go­bac­kens dag­hem sat­sar man myc­ket på att lä­sa högt – var­je dag – och den vägen främ­ja läs­lus­ten för barn. Öh­berg har un­der de se­nas­te åren fått en käns­la av att kvälls­sa­gan fal­lit bort i allt­fler fa­mil­jer, och det av­speglas på de små lyss­nar­na på oli­ka sätt. Till ex­em­pel är det of­ta som bar­nen un­der sa­gans gång får frå­ga om vad vis­sa ord be­ty­der.

– Var­je ef­ter­mid­dag bru­kar vi lä­sa ka­pi­tel­böc­ker, och jag tyc­ker mig ha märkt att bar­nen har svå­ra­re att kon­cen­tre­ra sig när det är ba­ra text och inga bil­der som stö­der in­ne­hål­let. De hör nog på sa­gan men de lyss­nar in­te, sä­ger hon.

En kvart om da­gen

Öh­berg har lagt mär­ke till att hon fö­re läs­stun­der­na får bör­ja med att stäl­la stöd­frå­gor och den vägen re­ka­pi­tu­le­ra vad som hänt i ti­di­ga­re ka­pi­tel. Dess­utom upp­le­ver hon att bokva­let i allt hög­re grad mås­te skräd­dar­sys för en publik som är van vid att det mesta är tyd­ligt och klart tug­gat samt ser­ve­rat på skärm med ljud och bild.

– Som vux­en har jag mi­na fa­vo­rit­böc­ker, fi­lo­so­fis­ka böc­ker som loc­kar bar­nen att fun­de­ra på sa­ker och ting, men det känns som att jag väl­jer bort dem till för­mån för me­ra lätt­läs­ta tit­lar, sä­ger Cat­hri­ne Öh­berg.

Hon vet av egen er­fa­ren­het att bar­nen äls­kar att hö­ra sa­gor, och tyc­ker att de­vi­sen ”en kvart om da­gen” bor­de åter­in­fö­ras i var­je hem när det gäl­ler hög­läs­ning. Åt­minsto­ne på för­sko­lan Pol­stjär­nan fun­ge­rar böc­ker­na som ho­nung för bin.

Skön läs­stund

– Om ett barn in­te har någon­ting att gö­ra så får det gå och väl­ja en bok och be att en av grup­pens vux­na om en läs­stund. Det ro­li­ga är att de and­ra bar­nen dras till hög­läs­ning­en, och det där ena bar­net är of­tast många när sa­gan är slut, sä­ger Öh­berg.

När Öst­ny­land be­sö­ker för­sko­lan är det sex iv­ri­ga för­sko­le­barn som, med Cat­hri­ne Öh­berg i mit­ten, slår sig ner i den mju­ka sof­fan i ett av rum­men. Det är Le­na Frö­lan­derUlf­sPap­pa, jag och ha­vet som står på pro­gram­met den här da­gen, och ef­tersom boken rätt långt byg­ger på il­lust­ra­tio­ner­na så har Öh­berg och de and­ra i per­so­na­len valt att lä­sa boken för små grup­per i ta­get så att al­la bar­nen kan se bil­der­na or­dent­ligt.

Det är knäpp­tyst i rum­met när Edith Pir­te­lä, Ai­ko Lar­sen, Vik­tor Kull­berg, Ot­to Bärlund, El­la Forslund och Ve­ra Wal­lén får dy­ka ner un­der havs­y­tan till­sam­mans med bokens barn och hun­den Fi­del. Färgska­lan i svart, brunt och blågrönt är vil­sam och an­norlun­da, och kanske li­te skräm­man­de ock­så?

Ma­gisk värld

Ingalun­da, bar­nen är med på no­ter­na och det märks att boken re­dan är be­kant för dem. ”Du är ju in­te min mos­ter” ekar El­la Forslund och al­la skrat­tar när hon här­mar Cat­hri­ne Öh­bergs ver­sion av en gäd­da som bubb­lar fram en me­ning un­der vatt­net.

Det sor­lar i sa­long­en på ett sjun­ket far­tyg på havs­bott­nen, det är en

ma­gisk värld där en bläck­fisk spe­lar gi­tarr, kong­as och kontra­bas och där ha­vets in­di­vi­der in­fun­nit sig till kon­ser­ten. ”Nej” sva­rar för­sko­le­bar­nen uni­sont på frå­gan om de har bil­jett – det här är helt tyd­ligt en be­rät­tel­se som eg­gat fan­ta­sin och som läm­nat lässpår.

Tvärte­mot vad Cat­hri­ne Öh­berg upp­le­ver så sä­ger fle­ra av bar­nen att de fö­re­drar ka­pi­tel­böc­ker fram­för bil­der­böc­ker.

– Det är in­te så vik­tigt med bil­der, sä­ger Edith Pir­te­lä me­dan Ai­ko Lar­sen gil­lar bå­da­de­ra.

In­tres­san­ta de­tal­jer

Vik­tigt el­ler in­te, så är för­sko­le­bar­nen i grup­pen Pol­stjär­nan över­ens om att de gil­lar il­lust­ra­tio­ner­na och den li­te mur­ri­ga färg­sätt­ning­en i Pap­pa, jag och ha­vet. Bok­si­dor­na kom­mer med mas­sor av små de­tal­jer att fäs­ta sig vid, och det gil­lar bar­nen.

– Man kan tän­ka sig att det ser ut så här un­der vatt­net, sä­ger Cat­hri­ne Öh­berg.

Ha­vet, sim­tu­rer och bå­tar, det är nå­got som fle­ra av bar­nen kan re­la­te­ra till vi­sar det sig. Ot­to Bärlunds far­far har båt och den har han va­rit ute med of­ta. Sim­mar gör Ot­to ock­så och han tyc­ker in­te alls att un­der­vat­tens­värl­den är skräm­man­de.

– Det ro­li­gas­te stäl­let är där hun­den sim­mar, ”blubb-blubb-blubb”, sä­ger Ot­to och ci­te­rar en pas­sus ur boken.

– Jag har för­sökt pra­ta med en fisk, tilläg­ger han. Men den sva­ra­de in­te, ba­ra bubb­la­de, fnis­sar han.

– Jag tyc­ker det ro­li­gas­te är gäd­dan som har en keps som sit­ter fast. Den fly­ter in­te i väg un­der vatt­net, sä­ger Edith Pir­te­lä.

Vå­ga gå i

Ve­ra Wal­lén har fun­de­rat en del på bokens barn som är li­te rädd för ha­vet. Själv är hon en van sim­ma­re och bryr sig var­ken om sjö­gräs el­ler om små­mjuk bot­ten.

– Bokens barn oro­ar sig för att gå i vatt­net, sä­ger Ve­ra och El­la Forslund fort­sät­ter:

– Men se­dan när bar­net vå­gar gå i så blir det ro­ligt, sä­ger El­la.

– Det var ock­så ro­ligt då min pap­pa tap­pa­de glas­ö­go­nen i Me­del­ha­vet och mom­mo fick snork­la ef­ter dem, tilläg­ger El­la på tal om vad man kan rå­ka ut för un­der en helt van­lig sim­tur.

Visst, i Pap­pan, jag och ha­vet hand­lar det om att över­vin­na si­na räds­lor och för­stå att det of­tast lö­nar sig att vå­ga pro­va på sa­ker och ting, ock­så om det kitt­lar li­te i mag­gro­pen och fan­ta­sin lö­per amok.

– Den här bil­der­bo­ken är ro­lig och gans­ka spän­nan­de, sä­ger El­la Forslund.

Läsupp­dra­get fort­sät­ter över ny­år för för­sko­le­bar­nen i Sa­go­bac­kens dag­hem. Näst i tur står Hal­lon­bac­ken av Eva Frantz, Pril­li­ga Prin­sess­bo­ken av An­na Sar­ve och San­na Man­der (il­lust­ra­tör) samt Äg­get av San

na So­fia Vu­o­ri och Lin­da Bon­de­stam

(il­lust­ra­tör).

Foto: KristoF­Fer Åberg

LÄS­STUND. Fr.v. Edith Pir­te­lä, Ai­ko Lar­sen, Vik­tor Kull­berg, Cat­hri­ne Öh­berg, Ot­to Bärlund, El­la Forslund och Ve­ra Wal­lén tar sitt läsupp­drag för Ru­ne­berg Ju­ni­or-priset på all­var. Lä­san­det i sig är för­stås ba­ra ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.