När jul­de­li­ka­tes­sen är en kopp kaf­fe

Jul­hel­gen är in­te li­ka för al­la. Det finns många i vårt sam­häl­le som in­te får fi­ra en jul med ett berg av gå­vor, ett mat­bord som dig­nar av läc­ker­he­ter el­ler he­la tjoc­ka släk­ten sam­lad till triv­sel och ge­men­skap och vär­me.

Östnyland - - Fredag - StI­na Jä­derHoLm 020 7569626 sti­na.ja­der­[email protected]­me­dia.fi

Mjölk med sista för­sälj­nings­dag sam­ma dag, bröd av oli­ka slag, yog­hurt och and­ra mjölk­ba­se­ra­de mel­lan­mål, men ock­så grö­na pur­jo­lö­kar, spar­ris och mång­fär­ga­de mo­röt­ter finns än­nu ut­bred­da på de långa bän­kar­na. Ma­tut­del­ning­en vid Fän­riks­ga­tan i Borgå, som drivs av Por­voon Lä­him­mä­i­styö ry, öpp­na­de si­na dör­rar för mer än en tim­me se­dan och störs­ta de­len av pro­duk­ter­na har re­dan haft en stry­kan­de åt­gång.

Ba­kom dis­ken står verk­sam­hets­le­da­re Rit­va Kol­jo­nen, lik­som hon gjort de se­nas­te 27 åren på oli­ka håll i sta­den.

– Vi hål­ler öp­pet all­de­les som nor­malt vec­kan fö­re jul, un­der hel­gen blir det ett kort up­pe­håll och se­dan är det ma­tut­del­ning igen på tors­dag och fre­dag näs­ta vec­ka.

– Vi har många be­sö­ka­re och vi har kun­nat kon­sta­te­ra att vi fått nya kun­der un­der de se­nas­te må­na­der­na.

Trots all sta­tistik som vi­sar att sys­sel­sätt­ning­en ökar och eko­no­min mår bätt­re, åt­minsto­ne för stun­den, har det in­te synts som någ­ra stör­re fluk­tu­a­tio­ner i an­ta­let nöd­ställ­da. Det finns fort­fa­ran­de allt­för många Borgå­bor som in­te kla­rar sig på sin pen­sion el­ler på sitt ar­bets­mark­nads­stöd ut­an be­hö­ver den mat­hjälp som bland an­nat Por­voon Lä­him­mä­i­styö ry kan er­bju­da.

– Många kla­rar sig med ett be­sök hos oss i vec­kan, sä­ger Kol­jo­nen. Där­e­mot ser vi att barn­fa­mil­jer­na of­ta kom­mer fler gång­er.

– Ut­de­la­re och and­ra fri­vil­li­ga har slu­tit upp i till­räck­ligt an­tal för att vi ska kla­ra av den här rul­jan­sen. Här finns jobb sex da­gar i vec­kan, men al­la kan för­stås in­te stäl­la upp al­la da­gar.

Ma­tut­del­ning­en får dis­po­ne­ra ut­rym­men i sta­dens gam­la häl­so­vårds­cen­tral ut­an att be­ta­la hy­ra. Hur det blir i fram­ti­den är än­då myc­ket oklart.

Ing­en skin­ka, ing­en ro­soll

Sei­ja hör till dem som var­je vec­ka sö­ker sig till ma­tut­del­ning­en på Fän­riks­ga­tan.

Sei­ja har grått långt hår och en drag­kär­ra där hon pac­kar ner da­gens skörd. Hon är miss­tänk­sam mot den kom­pak­ta råg­lim­pan och väl­jer i stäl­let ett fär­digt ski­vat mörkt bröd med hel­korn.

– Jag tar all­tid bröd, mjölk, gär­na yog­hurt. Se­dan bör­jan av året mås­te al­la som kom­mer hit be­ta­la en eu­ro, förr var av­gif­ten fri­vil­lig.

– Det är klart att det var bätt­re förr. En eu­ro är en stor peng för mig. En för­pack­ning med fy­ra kor­var kos­tar 98 cent i bu­ti­ken.

Sei­ja le­ver en­sam och har en li­ten pen­sion.

– Om jag var tvung­en att kö­pa all mat med eg­na peng­ar skul­le det le­da till att jag in­te ha­de råd med ett bus­skort. Då blev det slut på allt åkan­de, jag skul­le få sit­ta hem­ma al­la da­gar.

Sei­jas jul in­ne­hål­ler ing­en skin­ka, ing­en ro­soll, ing­et ut­ö­ver det var­dag­li­ga.

– Jag fi­rar en myc­ket en­kel jul. En jul som sak­nar allt, tyc­ker jag.

– Jag dric­ker sä­kert li­tet kaf­fe på julaf­ton. Kaf­fet är det sista jag ger upp. Det är myc­ket säl­lan man kan få tag på ett kaf­fe­pa­ket här i ma­tut­del­ning­en.

Lokal­frå­gan

Por­voon Lä­him­mä­i­styö rf:s ord­fö­ran­de Hå­kan Mans­ner kon­sta­te­rar att gra­tis lo­ka­ler är en för­ut­sätt­ning för att ma­tut­del­ning­en ska kun­na fort­sät­ta.

– Jag är på väg till stads­di­rek­tör Juk­ka-Pek­ka Uju­la i bör­jan av året för att dis­ku­te­ra lokal­frå­gan när­ma­re med ho­nom. Om vi mås­te ut från Fän­riks­ga­tan och in­te får er­sät­tan­de ut­rym­me av sta­den så mås­te vi slu­ta med verk­sam­he­ten.

– Jag kan ba­ra sä­ga att det blir en dyr af­fär om till ex­em­pel för­sam­ling­en tar över. Al­la vå­ra fem­tom ak­ti­va ut­de­la­re stäl­ler upp helt ut­an er­sätt­ning, det blir långa och många da­gar. Vi får 28 000 be­sök un­der ett år och det är mäng­der med mat­pro­duk­ter som går ge­nom vå­ra hän­der.

Al­la är väl­kom­na till mat­hjäl­pen i Borgå, här finns inga krav på till ex­em­pel FPA-kort.

– Vi tar en eu­ro per be­sök se­dan bör­jan av 2018 för att kun­na fi­nan­si­e­ra bland an­nat vår kyl­bil, sä­ger Mans­ner. Den går in­te på luft och den be­hö­ver ser­vice ibland. Dess­utom kos­tar för­säk­ring­ar­na ock­så, bå­de för bi­len och för vå­ra med­hjäl­pa­re.

Hit­tar er­sät­tan­de lo­kal

Än­nu är det osä­kert hur länge lo­ka­len på Fän­riks­ga­tan kan an­vän­das av Por­voon Lä­him­mä­i­styö ry. Bo­la­get Ku­u­sik­ko­a­ho Oy har gjort en pla­ne­rings­re­ser­ve­ring som gäl­ler he­la sta­dens tomt i slu­tet av Lun­da­ga­tan, med den gam­la bygg­na­den i trä som ti­di­ga­re fun­ge­ra­de som sjuk­hus och al­la bygg­na­der där­om­kring.

Pla­ne­rings­re­ser­ve­ring­en gäl­ler fram till den sista de­cem­ber 2019 be­rät­tar stads­ar­ki­tekt Mark­ku Par­ta­nen.

– Vi har lå­tit gö­ra en myc­ket om­fat­tan­de kon­di­tions­gransk­ning av fas­tig­he­ter­na och en bygg­nads­hi­sto­risk ut­red­ning. De här rap­por­ter­na är vik­ti­ga när man ska slå fast vil­ka de­lar som mås­te be­va­ras, vil­ka som kan re­no­ve­ras och vil­ka som får ri­vas. Be­slu­ten krä­ver sä­kert en om­fat­tan­de dis­kus­sion.

När de här grun­der­na har sla­gits fast är det Ku­u­sik­ko­a­ho Oy som ska be­slu­ta om de vill gå vi­da­re med pro­jek­tet.

– Jag tror in­te att nå­got kon­kret bygg­ar­be­te kom­mer i gång fö­re ut­gång­en av näs­ta år, sä­ger Par­ta­nen. Dess­utom är jag sä­ker på att vi hit­tar en er­sät­tan­de lo­kal för ma­tut­del­ning­en när Fän­riks­ga­tan stängs.

Bröd­kö­er är tec­ken på då­lig so­ci­al­po­li­tik

Rit­va Kol­jo­nen har fått in­bju­dan till ett be­sök till Van­da där man job­bar med det så kal­la­de Ge­men­sam­ma bor­det, en sats­ning som vill få bort bröd­kö­er­na, spe­ci­ellt de långa kö­er­na ut­om­hus. I stäl­let sat­sar man på ge­men­sam mat­lag­ning, ge­men­sam­ma mål­ti­der och ut­del­ning av mat­kas­sar i var­ma hal­lar.

Den 11 ja­nu­a­ri kom­mer re­pre­sen­tan­ter för Borgå­för­sam­ling­ar­na och för so­ci­a­len att be­sö­ka Van­da.

– Jag är in­te in­tres­se­rad att gå med i det här ske­det, sä­ger Kol­jo­nen. Jag tän­ker in­te hop­pa av den här tra­di­tio­nel­la ma­tut­del­ning­en ut­an fort­sät­ter som förr.

– Men jag kom­mer in­te att grå­ta om det blir ett slut. Jag har lagt 27 år av mitt liv på att skö­ta om att fat­ti­ga Borgå­bor får mat på bor­det. Jag tar ba­ra en dag i sän­der.

Re­pre­sen­tan­ter för Borgås vux­enso­ci­al­ar­be­te åter med till Van­da.

– Vi är gär­na med och ut­veck­lar verk­sam­he­ten trots att ma­tut­del­ning in­te hör till sta­dens of­fi­ci­el­la so­ci­al­ser­vice, sä­ger ser­vice­che­fen Vil­le He­i­ni­nen. Än­nu finns det inga be­slut på att Van­da­mo­del­len ska an­pas­sas till Borgå­för­hål­lan­den.

He­i­ni­nen kon­sta­te­rar att cir­ku­lär eko­no­mi finns med som en tyngd­punkt i Borgås nya stads­stra­te­gi och kan an­pas­sas just på ut­del­ning av mat­spil­let från af­fä­rer­na.

So­ci­al­ar­be­tet är in­te med i ma­tut­del­ning­en men gör med be­grän­sa­de re­sur­ser allt som ba­ra är möj­ligt för att mind­re be­med­la­de ska få det bätt­re.

– Vi in­om de so­ci­a­la myn­dig­he­ter­na kan ing­et gö­ra åt att de oli­ka stöd­for­mer­na som grundut­komst­stö­det och ar­bets­mark­nads­stö­det just nu hål­ler en så låg ni­vå att ma­tut­del­ning­en blir ett mås­te för många, sä­ger He­i­ni­nen. Jag an­ser att bröd­kö­er in­te bor­de fö­re­kom­ma i en väl­färds­stat, att de är ett tec­ken på att so­ci­al­po­li­ti­ken fun­ge­rar då­ligt. Det här är min per­son­li­ga åsikt.

Foto: KristoF­Fer Åberg

MA­TUT­DEL­NING IN­FÖR JUL. När det bör­jar si­na i lå­dor­na med fär­dig­mat och bröd finns det än­nu grön­sa­ker och frukt att de­la ut för Ni­na Kalk och Rit­va Kol­jo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.